Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Manažment diagnostiky a liečby chronickej myelomonocytovej leukémie - pohľad z klinickej praxe

doc.MUDr.Peter Rohoň, Ph.D., MUDr.Petra Bělohlávková, MUDr.Zuzana Rusiňáková, doc.MUDr.Vít Procházka, Ph.D., MUDr.Eva Kadlčková, MUDr.Luděk Raida, Ph.D., MUDr.Alžběta Zavřelová, prof.RNDr.Marie Jarošová, CSc., doc.MUDr.Pavel Žák, Ph.D., prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

Chronická myelomonocytová leukémia (CMML) je ochorením krvotvornej kmeňovej bunky, ktoré nesie zároveň črty myelodysplázie i myeloproliferácie. Vyskytuje sa relatívne zriedkavo, najmä u starších osôb, a môže prechádzať do akútnej myeloblastovej leukémie. V poslednom období sa pomocou sofistikovaných molekulovo-biologických technológií podarilo určiť, že veľká časť pacientov nesie mutácie v epigenetických regulačných génoch (napr. TET2, ASXL1, …), ktoré modifikujú kondenzáciu chromatínu a v konečnom dôsledku i génovú expresiu. Tieto skutočnosti umožnili zaradenie hypometylačných látok (HMA) do štandardnej liečby CMML a otvárajú bránu pre využitie ďalších molekúl. Cieľom príspevku je ukázať na konkrétnych príkladoch súčasné možnosti diagnostiky a terapie CMML a tiež zmieniť niektoré úskalia spojené s využitím nových postupov.

Kombinační terapie empagliflozinem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr.Jana Psottová

Dnes uvádím kazuistiku komplikovaného pacienta s historií diabetu v trvání 19 let, kde se nejlépe osvědčil individuálně zvolený terapeutický postup. Kombinační léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem pomocí inzulinových analog v kombinaci s empagliflozinem se zdá být nejoptimálnější.

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

MUDr.Petr Němec

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Vybrané články

Pacient s metastatickým procesem ve skeletu nejasné etiologie

MUDr.Mária Majerníková, MUDr.Jan Sedláček, MUDr.Zdeněk Monhart, Ph.D.

Ložiskové postižení skeletu je možným projevem generalizace řady nádorových onemocnění. V mnoha případech je ložiskový proces ve skeletu diagnostikován v době, kdy není zjevný primární tumor. Úkolem lékaře je pak urychleně zjistit, zdali se jedná o proces benigní či nikoliv, diagnostikovat primární proces a dle toho pak stanovit další postup terapie. Pátraní po příčině ložiskového procesu skeletu, případně po primárním tumoru, je v běžné praxi často v rukou internisty. Pracoviště klinické onkologie nemusejí disponovat dostatečnou kapacitou pro komplexní došetřování všech nově zjištěných ložisek skeletu, jejichž povaha nemusí být iniciálně vždy jednoznačná. Proto je podle názoru autorů v těchto případech úloha internisty jako diagnostika významná. V našem článku představíme celkem šest kazuistik pacientů, kteří byli pro nejasný ložiskový proces ve skeletu vyšetřováni na našem pracovišti v roce 2014. V souladu s literárními údaji byly zastoupeny nádory ledvin, mnohočetný myelom, chondrosarkom a v jednom případě nebylo origo maligního procesu nalezeno.

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

MUDr.Vanda Franková

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek. V terminálním stadiu demence přecházíme na paliativní léčbu.

Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem

prof.MUDr.Vladimír Soška, CSc.

Dyslipidemie je jednou ze základních součástí metabolického syndromu. Charakterizována je zvýšenou hladinou triglyceridů, nízkým HDL- -cholesterolem a zvýšenou koncentrací malých aterogenních LDL částic. Základním krokem v léčbě by vždy měly být změny životního stylu, především změna stravovacích návyků, optimalizace hmotnosti a nekouření. Farmakoterapie DLP je indikována, pokud je u konkrétního pacienta velmi vysoké nebo vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody ve výhledu 10 let a současně je vyšší než cílový LDL-cholesterol. Základem farmakoterapie jsou vždy statiny, při jejich intoleranci pak lze indikovat ezetimib. Pokud je dosažena cílová hodnota LDL-cholesterolu pro danou kategorii rizika a přetrvává zvýšená hladina triglyceridů a/nebo snížený HDL-cholesterol, mělo by být zváženo přidání fenofibrátu ke statinu.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.