Pozvánka na INTERNÍ MEDICÍNU PRO PRAXI – XII. konferenci ambulantních internistů, VIII. Olomouc kazuistickou 23.-24. 3. 2017

Na příjemný termín těsně před prvním jarním víkendem připravujeme další ročník konference Interní medicína pro praxi (XII. konference ambulantních internistů a VIII. Olomouc kazuistická). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství, a to jak formou přehledných sdělení, tak formou kazuistik. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. O významu konference svědčí také záštita České internistické společnosti. Po všech minulých ročnících dávali účastníci konference najevo spokojenost s existencí akce i jejím programem a organizací. Uděláme vše pro to, aby tomu tak zůstalo.


Z posledního čísla

Kombinační terapie empagliflozinem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr.Jana Psottová

Dnes uvádím kazuistiku komplikovaného pacienta s historií diabetu v trvání 19 let, kde se nejlépe osvědčil individuálně zvolený terapeutický postup. Kombinační léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem pomocí inzulinových analog v kombinaci s empagliflozinem se zdá být nejoptimálnější.

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

MUDr.Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Bezinterferonová léčba hepatitidy C

prof.MUDr.Petr Husa, CSc., MUDr.Petr Husa ml.

Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik (Directly Acting Antivirals – DAA) má vysokou účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Pozornost je nutné věnovat především lékovým interakcím, které jsou však dobře zdokumentované a uspokojivě řešitelné i v běžné klinické praxi. Současné možnosti bezinterferonové léčby představují kombinace sofosbuviru s jinými DAA nebo s ribavirinem a kombinace paritaprevir potencovaný ritonavirem + ombitasvir ± dasabuvir. V některých zemích světa je již dostupná i fixní kombinace elbasviru s grazoprevirem.

Vybrané články

Případ netypických bolestí v oblasti krku

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D., MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Romana Šarapatková

 

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

 

Novinky v léčbě astma bronchiale u dospělých

MUDr. Lucie Heribanová

Článek informuje o nových možnostech v léčbě těžkého refrakterního astma bronchiale, včetně možnosti použití tiotropia, makrolidů a biologické léčby u astmatiků.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.