Aktuálně z interní medicíny

Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu… V Neurominiaturách vycházejí Slova úvodem, které jste mohli pravidelně číst na stránkách Neurologie pro praxi. Navazuje na Neuroeseje (2008, 2. rozšířené vydání 2011, Triton).Z posledního čísla

Poučení k terapii diabetes mellitus

MUDr. Jan Vachek, MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

u pacientů s renální insuficiencí Lékař pečující o pacienta s diabetem je velmi často konfrontován se současnou přítomností jak diabetu, tak snížené funkce ledvin. Protože nemocní s diabetem jsou ohroženi vznikem a rozvojem onemocnění ledvin více než ostatní populace, je třeba u nich po poklesu renální funkce aktivně pátrat. Při poklesu glomerulární filtrace pod 60 ml/min (1 ml/sec) je třeba respektovat metabolické změny (vystupňování katabolizmu při progresi renální insuficience, snížený potenciál glukoneo- a glykogenogeneze, změny farmakokinetických vlastností léčiv – antidiabetik nevyjímaje). Pro ošetřujícího lékaře pacienta s diabetem je nezbytné solidní povědomí o mechanizmu účinku antidiabetik a jejich metabolizmu, aby nedošlo k poškození pacienta nežádoucími účinky terapie, především pak hypoglykemií a lékovými interakcemi. Terapie diabetu se stala mezioborovým problémem, jehož řešení se účastní i nefrolog. Role nefrologa je v péči o pacienty s diabetem široká – není omezena jen na terapii renálních komplikací diabetu a na pomoc s výběrem vhodného antidiabetika podle úrovně renální funkce, zahrnuje i verifikaci renální diagnózy a vyloučení jiné či koincidující nefropatie.

Aktuální pohled na farmakoterapii CHOPN

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se dnes stala léčitelnou nemocí, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. V Evropě se pohybuje prevalence mezi 4–10 % u lidí nad 40 let věku. Jedná se však o onemocnění, které je velmi poddiagnostikované, reálně se předpokládá dvojnásobný počet nemocných, navíc se stále stoupající prevalencí, zejména u žen. Moderní farmakoterapie dokáže ovlivnit celou řadu parametrů, umožní nemocným kvalitnější život, zlepšuje symptomy, snižuje exacerbace a zdá se, že ovlivňuje pozitivně i mortalitu onemocnění.

Hyperurikemie a dnavá artropatie – diagnostika a léčba

MUDr.Radka Svobodová

Jako hyperurikemii označujeme patologicky zvýšenou hodnotu kyseliny močové v séru. Dlouhotrvající hyperurikemie může vést k tzv. dnavé artropatii, která se projevuje reakcí organizmu na ukládání krystalů kyseliny močové (natrium urátu) do kloubů, ale i do měkkých tkání. Hyperurikemie může být zpočátku asymptomatická, později se může projevit jako akutní dnavá artritida. Pokud dojde při ukládání krystalů natrium urátu do tkání a kloubních struktur k jejich destrukcím, hovoříme o chronické artropatické tofózní dně, při ukládání natrium urátu do ledvin o urátové nefropatii. Diagnóza dny je založena na klinickém, laboratorním, rentgenovém obraze a hlavně na průkazu krystalů v polarizačním mikroskopu. Terapeutickým cílem je potlačit probíhající zánět a snížit intenzitu bolesti, udržet koncentraci kyseliny močové v séru pod 360 μmol/l, odstranit depozita natrium urátu ze tkání a předejít dalším dnavým atakám. Za tímto účelem jsou používány nefarmakologické i farmakologické postupy.

Vybrané články

Polymyozitida

prof.MUDr.Jiří Vencovský, DrSc.

Polymyozitida (PM) je vzácné onemocnění manifestující se svalovou slabostí především v oblasti proximálních částí končetin. Řada pacientů má také extramuskulární projevy, např. dysfagii, intersticiální plicní chorobu nebo artritidu. Ve svalové biopsii se najde endomyziální zánětlivý infiltrát a hyperexprese HLA molekul 1. třídy, EMG ukáže myogenní nález a většinou jsou elevované sérové hladiny CK a dalších enzymů ze svalů. Diagnosticky pomáhá také určení přítomnosti autoprotilátek v séru, z nichž některé jsou vysloveně specifické pro polymyozitidu a určují prognózu, protože se pojí s klinickými syndromy, jako je např. antisyntetázový syndrom. Řada pacientů s PM odpovídá na léčbu glukokortikoidy či imunosupresivy, plná rezistence je důvodem k verifikaci diagnózy.

Novinky a perspektivy v léčbě inzulinem

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Inzulinoterapie je nedílnou součástí léčby diabetiků 1. typu a také řady diabetiků 2. typu zejména s delším trváním onemocnění. U řady pacientů s diabetem 2. typu je však podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo ideální. Důvodem jsou mimo jiné suboptimální farmakokinetické vlastnosti stávajících inzulinů. Pokračuje proto intenzivní vývoj nových inzulinů, jejichž charakteristiky by byly výhodnější a bližší fyziologické regulaci inzulinové sekrece. Cílem tohoto článku je shrnout stávající poznatky týkající se nových inzulinů, které byly nedávno uvedeny na trh nebo se uvedení na trh přibližují. Probereme rovněž perspektivy inzulinoterapie v dlouhodobém horizontu včetně alternativních možností aplikace inzulinu.

Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře – doporučené postupy a vybavení

MUDr.Bronislav Klementa, MUDr.Olga Klementová, Ph.D., MUDr.Jiří Špaňhel

Základní neodkladná resuscitace (Basic Life Support – BLS) je souborem jednoduchých a snadno naučitelných postupů, které vedou k rychlému obnovení spontánního krevního oběhu bez použití speciálních pomůcek. Bezprostředně na BLS navazuje rozšířená neodkladná resuscitace (Advanced Life Support – ALS), která zahrnuje další postupy, farmakoterapii a použití speciálních pomůcek. Obecně platí, že klinické známky všech akutních život ohrožujících onemocnění jsou velmi podobné a bez ohledu na vyvolávající příčinu se manifestují selháváním životně důležitých funkcí, ke kterým patří vědomí, dýchání a krevní oběh.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.