Aktuálně z interní medicíny

Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…
Personální inzerce

Brno – Rodinné NZZ hledá lékaře s atestaci VPL (či s plánovanou atestací na podzim) do ordinace v Brně. Jedná se 0,5 (20 hod/týdně) denně 4 hodiny, bez odpol. ordinace. Pacienti v seniorském věku. Mzda 25 000 Kč netto/měsíc. V případě zájmu mě kontaktujte emailem asistentkaprods@gmail.com nebo na tel. č. 774 972 668Z posledního čísla

Kampylobakterová myokarditida se septickým šokem a ekvivalentem STEMI u mladé pacientky

MUDr.Jakub Rychlík, MUDr.Martin Zeman, MUDr.Jiří Hlas, MUDr.Petr Šimek, MUDr.Milan Sepši, Ph.D., MUDr.Zdeněk Klimsa

V Nemocnici Jihlava byla hospitalizována mladá pacientka pro gastroenteritidu, která se rychle vyvinula až do obrazu septického šoku. Ze stolice byl kultivován Campylobacter jejuni. Současně u této pacientky došlo k rozvoji perimyokarditidy s přechodným obrazem elevací ST úseku v unipolárních svodech V1-V3. Po léčbě ampicilinem a ciprofloxacinem došlo k rychlé úpravě klinického stavu a pacientka je i po šesti měsících sledování zcela bez potíží. Pokud je nám známo, jedná se o první zdokumentovaný případ myokarditidy asociované s infekcí C. jejuni na území České republiky.

Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib?

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Mnozí pacienti nedosahují cílových hodnot lipidogramu kvůli poddávkování podávaných statinů. Studie IMPROVE-IT přinesla důkazy, že další snižování LDL cholesterolu ezetimibem po terapii statiny u pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu vede k dalšímu snížení KV rizika.

Cor pulmonale chronicum

MUDr.Martina Tuháčková, doc.MUDr.Jaromír Chlumský, Ph.D.

Cor pulmonale chronicum je klinický termín vyjadřující poruchu struktury a/nebo funkce pravé komory vznikající v důsledku postupně narůstající prekapilární plicní hypertenze, přičemž nejčastější etiologickou jednotkou je právě chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Námahová dušnost, únava, letargie, synkopy či anginózní bolesti na hrudi patří k nejčastějším příznakům. Pro vlastní léčbu je zásadní zaměřit se na terapii vyvolávající příčiny plicní hypertenze. Z patofyziologické hlediska má léčba cor pulmonale chronicum vyčleněny tři hlavní cíle: snížení afterloadu pravé komory, snížení tlaku v pravé komoře a zlepšení kontraktility pravé komory.

Vybrané články

Úskalí diagnostiky akutní akalkulózní cholecystitidy

MUDr.Pavel Rutar

Akutní akalkulózní cholecystitida je závažné onemocnění postihující převážně pacienty v kritickém stavu. Její diagnostika může, vzhledem k poměrně chudé symptomatice, mnohdy činit nemalé obtíže. Tento text obsahuje 2 kazuistiky. První kazuistika uvádí spíše atypický případ akutní akalkulózní cholecystitidy u jinak zdravého muže, druhá kazuistika popisuje diagnostické rozpaky, které vyvstaly u pacientky s akutní levostrannou pyelonefritidou, při rozvoji atypické bolesti v pravém hypochondriu doprovázené prosakem stěny žlučníku. U této pacientky se diagnóza akutní akalkulózní cholecystitidy nakonec nepotvrdila, nicméně klinický a ultrasonografický nález byly velmi sugestivní, až zavádějící a teprve důkladný rozbor CT nálezu spolu se všemi klinickými a laboratorními nálezy odvrátil nesprávně indikovanou operaci. Současná prezentace obou kazuistik podtrhuje a vykresluje složitost diagnostického procesu u akutní akalkulózní cholecystitidy, při kterém je ošetřující lékař odkázán na poměrně chabé a nespecifické klinické příznaky nemoci v kombinaci s nespecifickými laboratorními změnami a mnohdy nejednoznačným nálezem zobrazovacích metod.

Empagliflozin v praxi: konečně lepší zpráva

MUDr.Barbora Doležalová

Kazuistika popisuje zkušenost s léčbou empagliflozinem v kombinaci s inzulinem a metforminem u dlouhodobě špatně kompenzované pacientky s diabetem 2. typu. Sedmiměsíční léčba vedla k poklesu HbA1c o 15 mmol/mol při současném hmotnostním úbytku o 3 kg. Léčba byla dobře tolerována a navzdory kombinaci s inzulinem nebyl pokles HbA1c doprovázen hypoglykemií. Další léčebné úsilí musí směřovat k udržení, eventuálně dalšímu snížení HbA1c tak, aby nedošlo k rozvoji komplikací diabetu.

Oddálení cévních komplikací diabetu

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Cévní komplikace představují nejčastější z chronických komplikací diabetu mellitu 2. typu a jsou také nejdůležitější příčinou morbidity a mortality těchto nemocných. Riziko koronárních příhod je u diabetiků mužského pohlaví zvýšeno 3x a u diabetiček dokonce 5x ve srovnání s nediabetiky. Při snižování (velmi) vysokého KV rizika diabetiků využíváme kombinace režimových opatření a medikamentózní léčby. Režimová opatření příznivě působí na kontrolu hyperglykemie i další rizikové faktory sdružené s inzulinovou rezistencí. Ve farmakologické léčbě se v prevenci makrovaskulárních změn opíráme o blokádu systému renin-angiotenzin-aldosteron (ACE inhibitor nebo AT1 blokátor), ovlivnění dyslipidemie statinem a podávání metforminu v případě, že nejsou přítomny kontraindikace. Snížení přetrvávajícího tzv. reziduálního rizika diabetika je možné kombinací s dalšími postupy (kombinační léčba hypertenze, přidání fenofibrátu k léčbě mikrovaskulárních komplikací, volba dalších antihyperglykemických strategií – pioglitazon, možná inkretinová léčba diabetu, správně vedená inzulinoterapie). Skutečné oddálení nebo zabránění cévním komplikacím diabetu je možné komplexní a intenzivní intervencí pokud možno již v prediabetických stadiích.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.