Aktuálně z interní medicíny


Pozvánka na INTERNÍ MEDICÍNU PRO PRAXI – XII. konferenci ambulantních internistů, VII. Olomouc kazuistickou 23.-24. 3. 2017

Na příjemný termín těsně před prvním jarním víkendem připravujeme další ročník konference Interní medicína pro praxi (XII. konference ambulantních internistů a VIII. Olomouc kazuistická). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství, a to jak formou přehledných sdělení, tak formou kazuistik. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. O významu konference svědčí také záštita České internistické společnosti. Po všech minulých ročnících dávali účastníci konference najevo spokojenost s existencí akce i jejím programem a organizací. Uděláme vše pro to, aby tomu tak zůstalo.
Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu… V Neurominiaturách vycházejí Slova úvodem, které jste mohli pravidelně číst na stránkách Neurologie pro praxi. Navazuje na Neuroeseje (2008, 2. rozšířené vydání 2011, Triton).Z posledního čísla

Neuropatická komponenta bolestí zad

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.

Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na > 70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým představitelem neuropatické bolesti jsou chronické radikulární syndromy. Neuropatická komponenta je však přítomna i u pseudoradikulárních syndromů i čistě lokalizované bolesti. Praktická diagnostika neuropatické komponenty bolesti je založena na stejných nástrojích a kritériích jako neuropatická bolest jiné etiologie. Současné poznatky o optimální léčbě neuropatické komponenty bolestí zad nejsou dostatečné na to, aby umožnily formulovat jednoznačné doporučení. Vzhledem k časté koincidenci neuropatické a nociceptivní bolesti však nejlepší efekt má kombinovaná léčba zaměřená na obě komponenty.

Která kombinace duální antiagregace bude u mého pacienta v souvislosti s akutním koronárním syndromem nejlepší? Přehled současných vědeckých poznatků a praktických doporučení

MUDr.Roman Miklík, Ph.D., MUDr.Marie Pavlušová

Duální antiagregační léčba je spolu s koronární intervencí nejdůležitějším pilířem léčby akutního koronárního syndromu (AKS). Snižuje riziko časných i pozdních ischemických komplikací, cenou za to je ale zvýšené riziko krvácení. Po dlouhou dobu byly používanými léky clopidogrel s kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Dnes máme k dispozici také potentnější P2Y12 inhibitory prasugrel a ticagrelor, které jsou upřednostňovány před clopidogrelem ve všech doporučeních (s výjimkou nemocných s ischemickou chorobou srdeční po prodělané intervenci bez AKS). Mezi těmito léky existují farmakologické rozdíly, mají své známé kontraindikace a nebyly přímo porovnávány mezi sebou. Dle dostupných dat se jeví výhodné upřednostnit v různých klinických situacích u daného pacienta jiný lék, s ohledem na komorbidity, typ koronárního syndromu, stanovený postup a intenzitu léčby. Také zahájení terapie a její trvání se liší v individuálních případech. Tento článek podává ucelený souhrn vědeckých poznatků i zkušeností z klinické praxe o indikacích, výhodách a nevýhodách duální antiagregace s ASA a jednotlivými inhibitory P2Y12 destičkových receptorů.

Efekt přidání dapagliflozinu k inzulinu u pacienta s dlouholetým diabetem 2. typu

MUDr.Barbara Buzová

Předložená kazuistika dokumentuje úspěch kombinační terapie premixovaným analogovým inzulinem podávaným v konvenčním režimu spolu s inhibitorem SGLT-2 receptorů dapagliflozinem u pacienta s mnohaletou anamnézou diabetu 2. typu. Léčba se ukázala být efektivní nejen co se týče zlepšení kompenzace diabetu, ale také redukce tělesné hmotnosti, snížení spotřeby inzulinu a normalizace krevního tlaku.

Vybrané články

Novinky v kardiovaskulární prevenci: od guidelines k novým léčebným možnostem

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Prevence kardiovaskulárních (KV) příhod nadále zůstává prioritou. Přes snížení KV mortality patří Česká republika nadále mezi země s vysokou úmrtností z KV příčin. Důvodů je více, nedůsledná kontrola rizikových faktorů představuje hlavní z nich. Možnosti ovlivnit riziko aterotrombotických komplikací se v posledních letech rozšiřují. V terapii dyslipidemie se objevují zcela nové postupy zahrnující inhibici PCSK9 nebo terapie využívající anti-sense technologie. Zatím víme o jejich příznivých účincích na hladiny aterogenních lipidů, ale máme i první data o vlivu na výskyt cévních příhod.

Detekce časných stadií aterosklerózy

doc.MUDr.Jan Piťha, CSc.

Jednou z hlavních snah preventivních kardiologů je zachytit většinu rizikových osob ještě před klinickou manifestací aterosklerózy, která může být často smrtelná. Jsou diskutovány tři okruhy postupů: 1) algoritmy výpočtu rizika vzniku kardiovaskulárních příhod založené na tradičních rizikových faktorech, 2) měření koncentrace cirkulujících biomarkerů včetně genetických parametrů souvisejících s cévním postižením a 3) morfologické a funkční metody zaměřené na přímé stanovení postižení cévní stěny či uzávěru tepen. Posledně uvedené jsou v užším smyslu chápány právě jako detekce preklinické aterosklerózy. Nejdůležitějším hlediskem je, zda na základě konkrétního vyšetření či jejich kombinace můžeme rozhodnout o agresivnější, tedy zejména farmakologické terapii především vyšší hladiny LDL cholesterolu, případně krevního tlaku. Základním postupem při určení rizika zůstávají již zavedené algoritmy založené na tradičních rizikových faktorech. Novější parametry přispívají k upřesnění rizika pouze mírně. U komplikovaných pacientů však novější metodiky mohou pomoci o léčbě rozhodnout. Z tohoto pohledu je diskutováno měření poměru krevních tlaků kotník/paže, ultrazvuková detekce preklinické aterosklerózy na karotických arteriích, rychlost šíření pulzní vlny a stanovení kalciového skore koronárních tepen.

„High cut-off“ hemodialýza – nová možnost v terapii ledvinného selhání u mnohočetného myelomu

MUDr.Jiří Orság, MUDr.Mgr.Jiří Minařík, Ph.D., MUDr.Zdenka Kosatíková, MUDr.Miroslav Hrubý, RNDr.Pavel Lochman, Ph.D., prof.MUDr.Vlastimil Ščudla, CSc., prof.MUDr.Josef Zadražil, CSc.

Akutní selhání ledvin vyžadující hemodialýzu je přítomno u 10 až 20 % všech pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM) a je spojeno s výrazně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Podkladem ledvinného poškození je nejčastěji odlitková nefropatie jako výsledek působení a ukládání monoklonálních volných lehkých řetězců (VLŘ), jejichž vysoké koncentrace nalézáme v séru pacientů. Rychlá redukce koncentrace VLŘ je klíčová ve snaze o zachování ledvinných funkcí. Důkazy o účinnosti dosud užívané plazmaferézy pro redukci VLŘ jsou kontroverzní. V současnosti se jako slibná možnost jeví použití hemodialýz s „high cut-off“ dialyzátory, které efektivně odstraňují VLŘ ze séra pacientů, a zlepšují tak dlouhodobě ledvinné funkce, pokud jsou kombinovány s efektivní chemoterapií. K definitivnímu a preciznímu zhodnocení přínosu této léčebné modality bude nicméně nutné získání dalších zkušeností a důkazů z kontrolovaných studií.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.