Aktuálně z interní medicíny

Personální inzerce

Brno – Rodinné NZZ hledá lékaře s atestaci VPL (či s plánovanou atestací na podzim) do ordinace v Brně. Jedná se 0,5 (20 hod/týdně) denně 4 hodiny, bez odpol. ordinace. Pacienti v seniorském věku. Mzda 25 000 Kč netto/měsíc. V případě zájmu mě kontaktujte emailem asistentkaprods@gmail.com nebo na tel. č. 774 972 668
Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Komentář k článku „Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty?“ – Interní Med. 2016; 18(1): 49–51

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib?

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Mnozí pacienti nedosahují cílových hodnot lipidogramu kvůli poddávkování podávaných statinů. Studie IMPROVE-IT přinesla důkazy, že další snižování LDL cholesterolu ezetimibem po terapii statiny u pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu vede k dalšímu snížení KV rizika.

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

MUDr.Vanda Franková

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek. V terminálním stadiu demence přecházíme na paliativní léčbu.

Vybrané články

Dlouhé sezení – nový a podceňovaný rizikový faktor žilního tromboembolizmu

doc.MUDr.Jana Hirmerová, Ph.D.

Žilní tromboembolická nemoc je multikauzální onemocnění, k němuž dochází na základě interakce genetických faktorů a vlivů prostředí. V současné době nabývají na důležitosti zejména některé z rizikových faktorů – vyšší věk, obezita, imobilita. Přibývají odborné publikace o tromboembolických příhodách vzniklých následkem dlouhého strnulého sezení. Dosud byly publikovány kazuistiky či série kazuistik, popisující často až fatální případy, vzniklé následkem dlouhých cest, sezení v práci, ale i účasti v maratonu počítačových her. Bylo však provedeno jen několik studií, zabývajících se přesnější definicí dlouhého sezení a vyhodnocením asociovaného rizika tromboembolické příhody. Zatím poslední taková studie použila definici prolongované imobility vsedě jako sezení po dobu ≥ 10 hodin v období 24 hodin, alespoň 2 hodiny v kuse, během 4 týdnů předcházejících příhodě a potvrdila 2,8-násobné zvýšení rizika tromboembolie po takto dlouhém sezení. V patofyziologii hraje zřejmě roli žilní stáza, útlak žil, hemokoncentrace, riziko podstatně narůstá díky synergickému působení s dalšími rizikovými faktory. Dlouhé sezení je dosud nedoceněným (přitom však ovlivnitelným) rizikovým faktorem tromboembolie. Je tedy nutná edukace odborné i laické veřejnosti a zavedení příslušných preventivních opatření v některých profesích.

Farmakoterapie chronického žilního onemocnění

MUDr.Lukáš Hnátek, Ph.D.

Chronické žilní onemocnění (CVO) je choroba s vysokou incidencí, která se vyskytuje především Evropě a Severní Americe. Hlavním cílem venoaktivních látek (VAL) je eliminovat symptomy CVO (žilní bolest, tíže v nohou apod.). Avšak jsou i VAL, které mohou být též použity k léčbě žilního otoku a žilního bércového vředu. Existuje mnoho studií, které dokazují jejich efekt v experimentu a též jejich efekt na úrovni mikrocirkulace. Jako nejúčinnější substance se jeví mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) diosmin hesperidinu. Je prokázáno, že tato látka může být použita jako vhodná doplňující léčba zákroků na žilním systému. Pouze MPFF diosmin hesperidin obdržel nejlepší doporučení – 1B v posledních směrnicích pro léčbu venoaktivními látkami.

Kanagliflozin – inhibitor SGLT2 v terapii diabetes mellitus

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D.

Kanagliflozin patří mezi selektivně účinkující inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu SGLT2. Snižuje glykemii blokádou reabsorpce glukózy v ledvinách a snížením renálního prahu. Zvýšená glykosurie je spojena s redukcí hmotnosti při energetické ztrátě a snížením krevního tlaku při osmotické diuréze. Předpokládá se i tranzientní inhibice střevního SGLT1 s ovlivněním střevní absorpce glukózy. Při inhibici SGLT2 je nižší riziko hypoglykemií, protože velikost exkrece glukózy močí se snižuje při poklesu glykemie. Snížení glykemie při inhibici SGLT2 je nezávislé na inzulinu, a poskytuje tak léčebné možnosti pro široké spektrum pacientů s diabetes mellitus.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.