Aktuálně z interní medicíny

Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…



Z posledního čísla

Úspěšná sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem u devadesátiletého seniora

MUDr. Milan Halenka, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., MUDr.Iva Metelková, Ph.D.

Sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem – Percutaneous Ethanol Injection Therapy (PEIT) – pod ultrasonografickou kontrolou se individuálně používá jako alternativní postup při řešení primární hyperparatyreózy u polymorbidních pacientů vyššího věku, kteří mají zvýšené operační riziko. Popisujeme případ 92letého muže, který před 3 lety podstoupil tyreoidektomii pro papilární karcinom štítné žlázy. Součástí pravidelných kontrol bylo i roční ultrasonografické vyšetření, při kterém byl v lůžku po odstraněné štítné žláze verifikován solitární adenom příštítného tělíska. S ohledem na předchorobí, polymorbiditu i věk nemocného byla k léčbě úspěšně použita metoda PEIT. Zajímavá je rovněž koincidence adenomu a papilárního karcinomu štítné žlázy v čase.

Pacient s metastatickým procesem ve skeletu nejasné etiologie

MUDr.Mária Majerníková, MUDr.Jan Sedláček, MUDr.Zdeněk Monhart, Ph.D.

Ložiskové postižení skeletu je možným projevem generalizace řady nádorových onemocnění. V mnoha případech je ložiskový proces ve skeletu diagnostikován v době, kdy není zjevný primární tumor. Úkolem lékaře je pak urychleně zjistit, zdali se jedná o proces benigní či nikoliv, diagnostikovat primární proces a dle toho pak stanovit další postup terapie. Pátraní po příčině ložiskového procesu skeletu, případně po primárním tumoru, je v běžné praxi často v rukou internisty. Pracoviště klinické onkologie nemusejí disponovat dostatečnou kapacitou pro komplexní došetřování všech nově zjištěných ložisek skeletu, jejichž povaha nemusí být iniciálně vždy jednoznačná. Proto je podle názoru autorů v těchto případech úloha internisty jako diagnostika významná. V našem článku představíme celkem šest kazuistik pacientů, kteří byli pro nejasný ložiskový proces ve skeletu vyšetřováni na našem pracovišti v roce 2014. V souladu s literárními údaji byly zastoupeny nádory ledvin, mnohočetný myelom, chondrosarkom a v jednom případě nebylo origo maligního procesu nalezeno.

Poučení k terapii diabetes mellitus

MUDr. Jan Vachek, MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

u pacientů s renální insuficiencí Lékař pečující o pacienta s diabetem je velmi často konfrontován se současnou přítomností jak diabetu, tak snížené funkce ledvin. Protože nemocní s diabetem jsou ohroženi vznikem a rozvojem onemocnění ledvin více než ostatní populace, je třeba u nich po poklesu renální funkce aktivně pátrat. Při poklesu glomerulární filtrace pod 60 ml/min (1 ml/sec) je třeba respektovat metabolické změny (vystupňování katabolizmu při progresi renální insuficience, snížený potenciál glukoneo- a glykogenogeneze, změny farmakokinetických vlastností léčiv – antidiabetik nevyjímaje). Pro ošetřujícího lékaře pacienta s diabetem je nezbytné solidní povědomí o mechanizmu účinku antidiabetik a jejich metabolizmu, aby nedošlo k poškození pacienta nežádoucími účinky terapie, především pak hypoglykemií a lékovými interakcemi. Terapie diabetu se stala mezioborovým problémem, jehož řešení se účastní i nefrolog. Role nefrologa je v péči o pacienty s diabetem široká – není omezena jen na terapii renálních komplikací diabetu a na pomoc s výběrem vhodného antidiabetika podle úrovně renální funkce, zahrnuje i verifikaci renální diagnózy a vyloučení jiné či koincidující nefropatie.

Vybrané články

Substituce testosteronu a kardiovaskulární riziko

prof.MUDr.Jan Čáp, CSc.

Hladina testosteronu u mužů klesá s věkem, a je-li nízká hladina spojena s příznaky, je indikována k substituci. Nízký testosteron je u starších mužů spojen s vyšším výskytem řady rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění (obezitou, hyperlipidemií, poruchou citlivosti k inzulinu, vzestupem zánětlivých markerů) a v řadě prací i se zvýšením celkové a kardiovaskulární úmrtnosti. Substituce testosteronem tyto faktory ve většině intervenčních studií zlepšuje a v některých byl prokázán i pokles kardiovaskulárních onemocnění a mortality. V posledních letech se objevily práce ukazující naopak na zvýšenou mortalitu po zahájení substituce u starších mužů, které vzbudily velký ohlas. Tento přehled podrobně diskutuje tyto poznatky. Substituce za použití adekvátních dávek se zdá bezpečná i u starších mužů s přidruženými chorobami a je popsáno doporučení pro praxi.

Infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster a jejich léčba

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Článek je zaměřen na infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster, které mohou vyvolat infekční onemocnění již v kojeneckém věku, ale mohou být příčinou zdravotních potíží až do věku seniorského. Zatímco primoinfekce vyvolané virem herpes simplex typ 1 probíhají v naprosté většině inaparentně, u herpes simplex virus typ 2 jsou bezpříznakové průběhy méně časté a u primoinfekce vyvolané virem varicella zoster jde naopak téměř vždy o průběh spojený s klinickými projevy tj. onemocněním planými neštovicemi. Typickou vlastností herpetických virů po primoinfekci je jejich další celoživotní setrvání v organizmu. Tato přítomnost je po většinu času bezpříznaková, ale i u osob jinak zdravých se mohou opakovat recidivy klinických manifestací, jež jsou pro svého nositele velmi nepříjemné, často spojené i s dlouhotrvajícími bolestmi a celkovým snížením životního komfortu. V léčbě zmíněných herpetických virů se uplatňují antivirotika, která jsou schopna blokovat replikaci viru, nedokáží jej však zahubit. Vzhledem k možným dlouhodobým potížím při a po některých herpetických infekcích je však nutné podávat i léčbu symptomatickou, zaměřenou na bolest.

Mikroskopická kolitida jako příčina chronického vodnatého průjmu u pacientky s vertebrogenním algickým syndromem

MUDr.Daniel Debnár

Mikroskopická kolitida je jednou z častých příčin chronického vodnatého nekrvavého průjmu, kdy endoskopický, radiologický i podrobný laboratorní nález je téměř vždy v mezích normy a diagnóza je stanovena na základě histologického vyšetření náhodných biopsií tlustého střeva. Z mikroskopického nálezu pak můžeme nemoc blíže specifikovat jako kolitidu lymfocytární nebo kolagenní. V této kazuistické práci je uváděn popis případu pacientky s vertebrogenním algickým syndromem s běžnou chronickou analgetickou medikací a s náhle vzniklým vodnatým průjmem, kdy po extenzivním vyšetřování byla definitivní diagnóza stanovena až na základě histologického vyšetření jinak normálního endoskopického nálezu na tlustém střevě, a umožnila tak správnou a účinnou léčbu.



Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.