Aktuálně z interní medicíny


Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Léčba diabetika 2. typu s renální insuficiencí

MUDr.Eva Račická

Léčba diabetes mellitus 2. typu je komplexní léčbou, kdy vedle doporučení k úpravě životního stylu je zahajována léčba farmakologická, jejíž paleta se v posledních letech významně rozšířila. Lékem první volby je stále metformin a dle vývoje nemoci je pak možno vybírat do kombinace další léky. Kazuistika popisuje léčbu obézního diabetika 2. typu, u kterého bylo v době diagnózy jeho onemocnění zjištěno již chronické onemocnění ledvin 3. stadia, které je kontraindikací podání metforminu. Po úpravě kompenzace léčbou inzulinem byla u pacienta zahájena léčba 1× denně linagliptinem ze skupiny gliptinů, který je vylučován ledvinami zcela minimálně, proto ho není třeba redukovat při renální nedostatečnosti. Pacient je léčený již 3 roky bezpečně a účinně monoterapií 1x denně linagliptinem při stabilitě hmotnosti, bez hypoglykemií a dalšího zhoršení renální insuficience.

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

MUDr.Vanda Franková

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek. V terminálním stadiu demence přecházíme na paliativní léčbu.

Linagliptin – diabetes bezpečně pod kontrolou již od začátku

MUDr.Barbora Doležalová, MUDr.Milan Flekač, Ph.D.

2IDE CR s. r. o., Chrudim 33. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze V článku jsou diskutovány léčebné možnosti u dvou pacientů s diabetem 2. typu. V obou kazuistikách vedla léčba linagliptinem k dlouhodobému zajištění optimální kompenzace diabetu, a přitom umožnila pacientům aktivní životní styl bez rizika hypoglykemie či lékových interakcí.

Vybrané články

Pneumonická forma karcinomu plic

MUDr.Jana Kulísková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Adenokarcinom s lepidickým způsobem růstu vykazuje kromě specifické morfologie i určitá klinická specifika, jako například častější výskyt u žen, nekuřáků a mladších pacientů a nižší citlivost ke konvenční cytostatické léčbě ve srovnání s ostatními podtypy nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Asi 10 % NSCLC exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je prediktorem účinnosti biologické terapie. Popisujeme případ 33letého muže, léčeného ve spádovém zařízení pro těžkou levostrannou pneumonii. Až s odstupem 3 měsíců po přeléčení antibiotiky, po opakovaných radiologických kontrolách byl pacient odeslán na naše pracoviště k došetření pro přetrvávající infiltraci levé plíce. Biopsie prokázala mucinózní adenokarcinom s lepidickým způsobem růstu, již s přítomností metastáz v pravé plíci. I přes podání chemoterapie dochází k progresi onemocnění a pacient necelý rok od diagnostikování nemoci zmírá. Případ dokumentuje, že na karcinom plic je třeba myslet i v mladém věku a provádět důkladnou diagnostiku všech neobjasněných radiologických nálezů.

Renální insuficience při onemocnění myelomem z lehkých řetězců

MUDr.Irena Kurfürstová, MUDr.Tomáš Šálek, MUDr.Eva Kadlčková

Mnohočetný myelom je maligní lymfoproliferativní onemocnění vycházející z B-lymfocytů vedoucí k produkci monoklonálního imunoglobulinu. Tvoří 1 % všech a 10 % hematologických malignit. Jeho příznaky jsou často nespecifické, přitom správná a včasná diagnóza je nejdůležitějším předpokladem dobrého výsledku léčby a příznivé prognózy. Popisujeme případ ženy, který se projevil renální insuficiencí s anémií jako prvním příznakem mnohočetného myelomu.

Kombinace dosud asymptomatické primární hyperparatyreózy a papilokarcinomu štítné žlázy u pacienta s B-non-Hodgkinovým lymfomem

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Pavel Koranda, Ph.D., MUDr.Antonín Hluší, Ph.D.

Primární hyperparatyreóza jako příčina hyperkalcemie u pacientů s non-Hodgkinovým lymfomem je poměrně vzácná a její příčinou bývá nejčastěji solitární adenom příštítného tělíska. V současnosti lze sledovat zvýšený výskyt jak primární hyperparatyreózy, tak papilárního karcinomu štítné žlázy ještě v počátečním, asymptomatickém stadiu nemoci. Tento trend je způsoben rozšířením laboratorního screeningu a širokou dostupností ultrasonografie ve vyšetřovacím schématu onemocnění štítné žlázy. Vzácněji se lze setkat s koincidencí obou chorob. V kazuistice je prezentován nález adenomu příštítného tělíska a malého papilárního karcinomu štítné žlázy u pacientky s manifestním non-Hodgkinovým lymfomem. V diagnostice byla využita kombinace více zobrazovacích metod. Pro zdárné vyřešení všech diagnóz byla velmi důležitá mezioborová spolupráce.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.