Aktuálně z interní medicíny

Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Antitrombotická léčba tromboembolické žilní nemoci

doc.MUDr.Ondřej Ludka, Ph.D.

Tromboembolická žilní nemoc (TEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Jedná se o relativně časté kardiovaskulární onemocnění s akutním rizikem úmrtí a možnými dlouhodobými následky, které postihuje přibližně 2–5 % populace. Nemocní s PE jsou ohroženi až 20% mortalitou a dlouhodobé následky TEN jsou taktéž nezanedbatelné. Posttrombotický syndrom (PTS) se vyskytuje až u 40 % nemocných a chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTPH) u 2–4 %. Cílem léčby je zabránění progrese, dislokace trombu, dosažení maximální rekanalizace a zábrana recidivy, k čemuž nám slouží antitrombotická léčba (antikoagulační nebo trombolytická), vzácně při její kontraindikaci léčba chirurgická nebo endovaskulární, případně zábrana vzniku plicní embolie pomocí implantace kaválního filtru. Vzhledem k tomu, že antitrombotická léčba s sebou nese rizika krvácivých komplikací, je stanovení optimální léčebné strategie zcela zásadní. V léčbě PE se řídíme doporučeními Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2014. American College of Chest Physicians (ACCP) však letos publikovala v časopise Chest 10. vydání doporučení pro léčbu TEN, která přináší některá zásadní doporučení pro klinickou praxi.

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

MUDr.Petr Němec

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

MUDr.Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Vybrané články

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

MUDr.Petr Němec

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Neoprávněné prolamování povinné mlčenlivosti – problém současného českého zdravotnictví

Mgr.Markéta Zajíčková

Následující článek ve stručnosti připomíná historii lékařského tajemství a povinné mlčenlivosti zdravotníků v České republice. Popisuje reálnou situaci, při níž často dochází k nezákonnému prolomení této povinnosti, názory právníků a návrh možného řešení.

Novinky a perspektivy v léčbě inzulinem

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Inzulinoterapie je nedílnou součástí léčby diabetiků 1. typu a také řady diabetiků 2. typu zejména s delším trváním onemocnění. U řady pacientů s diabetem 2. typu je však podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo ideální. Důvodem jsou mimo jiné suboptimální farmakokinetické vlastnosti stávajících inzulinů. Pokračuje proto intenzivní vývoj nových inzulinů, jejichž charakteristiky by byly výhodnější a bližší fyziologické regulaci inzulinové sekrece. Cílem tohoto článku je shrnout stávající poznatky týkající se nových inzulinů, které byly nedávno uvedeny na trh nebo se uvedení na trh přibližují. Probereme rovněž perspektivy inzulinoterapie v dlouhodobém horizontu včetně alternativních možností aplikace inzulinu.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.