Interní Med. 2016; 18(1): 43-45

Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky

MUDr.Pavel Polák, Ph.D.1,2,3,4, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.1,2, MUDr.Miloš Keřkovský, Ph.D.1
1 Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno
2 Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno
3 Klinika interní, geriatrická, ošetřovatelství a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno
4 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
5 Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Autoři popisují případ sekundární relabující salmonelové sepse u pacientky se systémovým lupus erythematodes. Cíleným pátráním byla prokázána víceetážová spondylodiscitida s paravertebrálními abscesy. Výběr antibiotik byl komplikován alergií na co-trimoxazol a projevy postantibiotické kolitidy po ciprofloxacinu. Léčba probíhala pomocí meropenemu a následně doxycyklinem, bez dalších komplikací.

Klíčová slova: Salmonella enteritidis, sekundární sepse, porušený imunitní systém

Relapsing Salmonella-sepsis in an immunocompromised host

The authors present a clinical case of a secondary relapsing Salmonella-sepsis in a patient with systemic lupus erythematodes. A multilevel spondylodiscitis with paravertebral abscesses as a cause of the disease was diagnosed. The choice of antibiotics was complicated by allergy to co-trimoxazole and manifestations of postantibiotic colitis during the ciprofloxacin treatment. Meropenem and doxycyclin were used in the treatment without any other complications.

Keywords: Salmonella enteritidis, secondary sepsis, disturbed immune system

Zveřejněno: 1. únor 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.