Interní Med. 2016; 18(1): 14-18

Co nového přinesl uplynulý rok v oblasti perorálních antidiabetik?

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.1, prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc.2
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
2 III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Léčba diabetu v posledních letech doznala nebývale velkého rozvoje, zejména pak v oblasti nových perorálních antidiabetik. Pro jejich úspěšné klinické využití dnes nestačí pouze průkaz účinnosti, ale i průkaz bezpečnosti. V souladu s nařízením EMA a FDA je nově cíleně hodnocena jejich kardiovaskulární bezpečnost. Článek pojednává recentní poznatky z této oblasti, které byly intenzivně diskutovány v uplynulém kalendářním roce.

Klíčová slova: antidiabetika, glifloziny, gliptiny, diabetes mellitus, bezpečnost

What news brought last year on oral antidiabetic drugs?

The progress in the treatment of diabetes mellitus during last decade has been unprecedented, especially in the field of new oral antidiabetics. A high evidence of their effectiveness is needed for their successful clinical use as well as the evidence of their safety. In accordance to regulations of EMA and FDA, their cardiovascular safety has to be newly proven. Hence, the article summarizes most recent information from this topic, which was extensively discussed during last calendar year.

Keywords: antidiabetics, gliflozins, gliptins, diabetes mellitus, safety

Zveřejněno: 1. únor 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.