reklama

Interní Med. 2016; 18(1): 24-26

Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno

Vzhledem k nízké incidenci a prevalenci infekce HBV v České republice není infekce HBV žen v produktivním věku častým problémem. Množství mladých infikovaných žen však může rychle narůst v souvislosti s nárůstem imigrace ze zemí s vyšší prevalenci infekce HBV, a to zejména z Vietnamu, Číny, Ukrajiny a Ruska. Nejdůležitějším úkolem je prevence vertikálního přenosu infekce HBV od matek s vysokou HBV virémií na jejich děti během porodu. Kombinace aktivní a pasivní imunizace je někdy v těchto případech nedostatečně účinná. Podání tenofoviru, lamivudinu nebo telbivudinu během třetího trimestru gravidity může snížit nebezpečí tohoto přenosu. Během těhotenství je preferován tenofovir vzhledem k jeho vysoké genetické bariéře pro vznik rezistence a množství dat o bezpečnosti jeho podávání.

Klíčová slova: těhotenství, kojení, hepatitida B, tenofovir

Therapy of hepatitis B virus (HBV) infection before planned pregnancy, during pregnancy and breastfeeding

The HBV infection of women in productive period of their lives is not frequent problem in the Czech Republic on account of low incidence and prevalence of HBV infection. This number of young infected women can rapidly increase with growth of immigration from countries with higher prevalence of HBV infection, especially from Vietnam, China, Ukraine and Russia. The most important issue is prevention of vertical transmission of HBV from mothers with high HBV viraemia to their children during delivery. Combination of active and passive immunization is sometimes not enough effective in these situations. Tenofovir, lamivudine, or telbivudine administration during the third trimester of pregnancy can decrease the danger of this transmission. Tenofovir is preferred during pregnancy due its high genetic barrier against HBV resistance and large amount of safety data.

Keywords: pregnancy, breastfeeding, hepatitis B, tenofovir

Zveřejněno: 1. únor 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.