Interní Med. 2016; 18(4): 253-256

Neuropatická komponenta bolestí zad

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno

Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na > 70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým představitelem neuropatické bolesti jsou chronické radikulární syndromy. Neuropatická komponenta je však přítomna i u pseudoradikulárních syndromů i čistě lokalizované bolesti. Praktická diagnostika neuropatické komponenty bolesti je založena na stejných nástrojích a kritériích jako neuropatická bolest jiné etiologie. Současné poznatky o optimální léčbě neuropatické komponenty bolestí zad nejsou dostatečné na to, aby umožnily formulovat jednoznačné doporučení. Vzhledem k časté koincidenci neuropatické a nociceptivní bolesti však nejlepší efekt má kombinovaná léčba zaměřená na obě komponenty.

Klíčová slova: neuropatická bolest, nociceptivní bolest, smíšená bolest, bolesti zad

Neuropathic component of back pain

Back pain is probably the most prevalent clinical syndrome at all – lifetime prevalence is thought to be approximately > 70% and currently about 30% of the population have this condition. Presently, chronic lumbar radicular pain is the most common neuropathic pain syndrome at all. Neuropathic component is present in at least 1/5 patients suffering from back pain. The pathophysiology of back pain is complex. Nociceptive – and neuropathic pain–generating mechanisms are thought to be involved, which established the term mixed pain syndrome. Radicular syndromes serve as typical examples of neuropathic pain. Neuropathic component, however, is also present in pseudoradicular and local types of back pain. Practical diagnostics of neuropathic back pain is based on the same diagnostic tools and principles as diagnosis of neuropathic pain in general. Current knowledge on the optimum therapy of neuropathic back pain is not sufficient to formulate unequivocal recommendations. Combined therapy utilising drugs focused to both nociceptive and neuropathic pain represents probably the best choice with respect to presumed pathophysiology of back pain in most patients.

Keywords: neuropathic pain, nociceptive pain, mixed pain, back pain

Zveřejněno: 1. září 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.