Interní Med. 2017; 19(3): 160-161

Praktické použití fixní lékové kombinace antihypertenziv a statinu u nemocných s arteriální hypertenzí

doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
II. interní klinika, LF a FN v Plzni

Péče o hypertoniky zahrnuje kromě snahy o snížení krevního tlaku také ovlivnění dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedním z nejčastějších je dyslipidemie. Tento článek ukazuje dvě kazuistiky, ve kterých byla pro léčbu použita fixní kombinace perindopril argininu + amlodipinu + atorvastatinu. Fixní lékové kombinace zlepšují adherenci k léčbě. Uvedené kazuistiky ukazují, že tuto fixní kombinaci lze použít u nemocných dosud neléčených i jako způsob, jak zefektivnit nebo zjednodušit dosud užívanou léčbu.

Klíčová slova: arteriální hypertenze, kardiometabolický syndrom, fixní lékové kombinace, perindopril arginin, amlodipin, atorvastatin

Fixed dose combination of two antihypertensive drugs and statin in hypertensive patients in clinical practice

Medical care of hypertensive patients involves besides efforts to lower blood pressure also efforts to reduce other cardiovascular

risk factors: One of the most common risk factors is dyslipidemia. This paper describes two case histories of patients in whom we used fixed dose combination of perindopril arginine + amlodipine + atorvastatin. Fixed dose combinations improves adherence to treatment. The two case histories mentioned in a present paper shows that this fixed dose combination might be used in treatment naïve patients as well as method how to increase efficiency or how to simplify existing therapy.

Keywords: arterial hypertension, cardiometabolic syndrome, fixed dose combination, perindopril arginine, amlodipine, atorvastatin

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.