Interní Med. 2017; 19(5): 232-236

Idiopatické střevní záněty jako rizikový faktor kolorektálního karcinomu

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D., MUDr. Karel Balihar, Ph.D., MUDr. Jan Kotyza, MUDr. Eva Janská,, prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

Kolorektální karcinom (KRK) je obávanou komplikací idiopatických střevních zánětů (ISZ), zejména ulcerózní kolitidy. Kumulativní
pravděpodobnost vzniku této malignity u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) je výrazně vyšší než u běžné populace, což
činí UC třetím nejvyšším rizikovým faktorem pro vznik KRK (1). Vzhledem k tomu, že idiopatické střevní záněty jsou s vysokým
rizikem výskytu KRK, je nutné znát důležité faktory vedoucí k jeho výskytu a strategii pro snížení incidence této malignity.
Práce podává přehled nejen rizikových faktorů, které predisponují pacienty s ISZ k výskytu KRK, navíc představuje akceptované
efektivní klinické strategie vedoucí k redukci této vážné komplikace.

Klíčová slova: kolorektální karcinom, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, chemoprevence

Inflammatory bowel disease as a risk factor for colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a feared complication of inflammatory bowel disease (IBD), dominantly in ulcerative colitis. The cumulativeprobability of developing this malignancy in ulcerative colitis (UC) is significantly higher than in the general population, makingUC the third highest risk condition for CRC (1). Because CRC is such a concerning complication of chronic inflammatory boweldiseases, it necessary to know the most important risk factors for its development as well as strategies for reducing incidence ofthis malignancy. This review presents not only the risk factors that predispose IBD patients to develop CRC, but more importantly,explores the accepted strategies for reducing this serious complication.

Keywords: colorectal cancer, ulcerative colitis, Crohn‘s disease, chemoprevention

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.