Z posledního čísla

Proteinurie

MUDr. Jan Vachek, PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Proteinurie není jen kardinálním symptomem primárních a sekundárních nefropatií, ale i samostatným patogenetickým faktorem progrese těchto onemocnění. Spolu s hodnotou sérového kreatininu, hodnocením erytrocytů v moči a sonografií ledvin patří kvalitativní a kvantitativní údaj o proteinurii k základním nefrologickým vyšetřením. Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick“, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp. proteinurie, lze doporučit vyšetření poměru koncentrací albuminu/kreatininu ve vzorku moči, případně vyšetření odpadů bílkovin v moči za 24 hodin.

Mimojaterní projevy NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease, nealkoholové postižení jater při steatóze). Jde o příčinnou souvislost?

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.1, MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.1, MUDr. et Mgr. Drahomíra Vrzalová1, MUDr. Renáta Aiglová2, MUDr. Michal Konečný, Ph.D.1, doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.1

Článek přehledně pojednává o NAFLD a vztahu k mimojaterním onemocněním. Jde o širokou problematiku, která bude vyžadovat detailní došetření v dalších studiích, které by měly objasnit, zda jde o koincidenci nebo příčinnou souvislost. Silné důkazy pro takový vztah jsou u chorob kardiovaskulárních a T2DM. Hypoteticky se o takovém vztahu uvažuje u chorob ledvin, kolorektálního karcinomu, u některých endokrinopatií, u syndromu spánkové apnoe, u osteoporózy, event. u dalších nemocí.

Novinky v inzulinoterapii

MUDr. Eva Račická

Diabetes mellitus 2. typu je chronické a progresivní onemocnění, cílem léčby diabetu je prodloužení a zkvalitnění života. Léčba má být od počátku zjištění diagnózy účinná a bezpečná. Patofyziologickým podkladem pro vznik diabetes mellitus 2. typu je kombinace inzulinové rezistence a relativního a později i absolutního nedostatku sekrece inzulinu, což vyžaduje zahájení léčby inzulinem, která je dnes realizována pomocí širokého portfolia humánních inzulinů a především inzulinových analog, která lze bezpečně kombinovat s perorálními antidiabetiky či využívat i injekční léčby pomocí agonistů GLP-1 receptorů. Článek popisuje postup zavedení léčby inzulinem a jeho kombinace s léčbou dalšími antidiabetiky v průběhu progrese choroby diabetes mellitus 2. typu, možnosti kombinace jednotlivých inzulinů a jejich režimy. Jsou uvedené poslední novinky v léčbě inzulinem – nová dlouhodobá analoga, fixní kombinace inzulinu s agonisty GLP-1receptoru.

Vybrané články

Kvalita zdravotní péče: o co vlastně jde?

MUDr.Jan Šťastný, MBA

Článek nahlíží na kvalitu zdravotní péče z širšího hlediska. Poukazuje na tři základní složky kvality zdravotnického systému a dva základní přístupy v hodnocení kvality: veřejný a soukromý.

Duální inhibice v terapii srdečního selhání

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Duální inhibice v léčbě srdečního selhání zahrnuje léky blokující systém renin-angiotensin-aldosteron a současně neutrální endopeptidázu – neprilysin, který je odpovědný za degradaci endogenních natriuretických peptidů. Sakubitril/valsartan je inhibitor neprilysinu a antagonistou receptoru angiotensinu a je zatím jediným představitelem nové lékové skupiny, kterou řadíme do skupiny léků modifikujících průběh srdečního selhání.

Aktuální trendy ve farmakoterapii hypertenze

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Nové poznatky v oblasti hypertenze shrnují současná Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Novinkou je automatické opakované měření TK ve zdravotnickém zařízení prováděné v oddělené místnosti (bez přítomnosti jiných osob), které může zlepšit reprodukovatelnost naměřených hodnot a lépe koreluje s denními hodnotami TK při 24hodinové monitoraci nebo s měřením TK v domácích podmínkách. Rozhodnutí o zahájení antihypertenzní léčby závisí na hodnotě TK a na celkovém KV riziku. U většiny hypertoniků je dříve nebo později zahájena farmakologická léčba. Pouze nefarmakologickou léčbu s těsnou monitorací TK je možno doporučit mladým jedincům s izolovaným středně zvýšeným STK (měření na brachiální tepně) a jedincům s vysokým normálním TK, kteří mají nízké nebo střední riziko. Hlavní přínos z léčby hypertenze je dán snížením TK per se. Thiazidy a thiazidům podobná diuretika, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů, inhibitory ACE a sartany dostatečně snižují TK a snižují KV morbiditu a mortalitu, proto je možno je doporučit pro zahájení a pokračování léčby hypertenze, ať již v monoterapii nebo jako součást kombinační léčby. Cílová hodnota TK < 140/90 mmHg platí i nadále pro většinu hypertoniků.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.