Pozvánka: INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI – XIII. konference ambulantních internistů, IX. Olomouc kazuistická (15.-16. 3. 2018)

Srdečně zveme zájemce z řad odborné veřejnosti na XIII. konferenci ambulantních internistů, která se uskuteční v polovině března 2018 již tradičně v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc. Prezidentem akce je stále prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., přednosta III. interní kliniky FNOL. Témata jednotlivých přednáškových bloků jsou vybírána s ohledem na zájem lékařů vyjádřený v účastnických anketách – připravujeme pro vás tedy opět pestrý program plný zajímavých témat vztažených k aktuální praxi. Jednotlivé bloky jsou doplněny kazuistikami. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání. Těšíme se na vás v předjarní Olomouci.Z posledního čísla

Pohledy na léčbu stabilní CHOPN podle strategie GOLD 2017

MUDr. Ondřej Kudela, MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Tento článek se zaměřuje na popis změn a léčebné strategie stabilní CHOPN, jak je přinášejí nová doporučení Globální iniciativy pro chronickou obstrukční plicní nemoc (GOLD) 2017.

Co se změnilo v léčbě nemocných s dyslipidemií?

MUDr. Ondřej Kyselák, prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Dyslipidemie (změněná hladina krevních tuků) patří v populaci vyspělých zemí k nejčastějším metabolickým onemocněním. V roce 2016 vydala Evropská kardiologická společnost (ESC) nová odborná doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v klinické praxi. V témže roce vyšlo také nové společné doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) týkající se managementu dyslipidemií, kterému bude věnována pozornost v tomto článku. Nová doporučení upravila některá kritéria pro zařazování pacientů do jednotlivých skupin kardiovaskulárního (KV) rizika a také došlo ke změně v doporučeních pro dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu. Dosahování těchto hodnot bude ale pravděpodobně ještě obtížnější než doposud. Do popředí zájmu se proto dostávají kombinace hypolipidemik a také nové léky – především inhibitory PCSK9. Ke zlepšení compliance pacientů k léčbě by měly přispět i nové léky s fixními kombinacemi hypolipidemik nebo kombinace statinů s antihypertenzivy.

Novinky a trendy v antibiotické léčbě

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Současná antibiotické léčba je poznamenána rychle narůstající rezistencí mikroorganismů k antibiotikům. Kvalifikované odhady předpokládají, že v průběhu několika let může dojít k reálné krizi antimikrobní terapie, či dokonce k počátku postantibiotické éry. Vývoj nových antibiotik zdaleka nestačí adekvátně reagovat na měnící se epidemiologickou situaci, proto je snahou plně využít potenciál i starších přípravků. Zásadní ale je omezit nadměrnou spotřebu antibiotik a v indikovaných případech je podávat tak, aby byla minimalizována další rizika vzniku a šíření rezistence. Základní podmínkou uchování účinnosti antibiotik je znalost a respektování principů racionální antibiotické terapie.

Vybrané články

Hyponatremie

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Hyponatremie je častý potenciálně ohrožující stav. Je způsobena velkým množstvím různých stavů a onemocnění, např. selháváním srdce, jater a ledvin, endokrinologickými poruchami, poškozením mozku atd. Nezřídka je důsledkem podávané medikace. Způsobuje symptomy od akutního edému mozku až po vyšší riziko zlomenin. Diagnóza by měla být stanovena rychle a léčba zahájena neprodleně. Oba postupy nyní upravují nová evropská doporučení. Je nutné pečlivě monitorovat rychlost korekce, aby se zabránilo osmotickému demyelinizačnímu syndromu.

Migalastat v terapii Fabryho choroby

MUDr. Lubor Goláň

Fabryho choroba je dědičné onemocnění s multiorgánovým postižením. Specifická léčba doposud spočívala pouze v intravenózní náhradě chybějícího enzymu alfa-galaktosidázy A. V brzké době se na našem trhu objeví perorální léčba migalastatem. Lék je určen jen pro některé mutace s reziduální aktivitou enzymu, na který se lék naváže, enzym stabilizuje a usnadní jeho transport do lyzosomů. Výsledky klinických studií jsou příznivé a naznačují, že by lék mohl výrazně zvýšit kvalitu léčby vybraných pacientů s Fabryho chorobou.

Efekt přidání dapagliflozinu k inzulinu u pacienta s dlouholetým diabetem 2. typu

MUDr.Barbara Buzová

Předložená kazuistika dokumentuje úspěch kombinační terapie premixovaným analogovým inzulinem podávaným v konvenčním režimu spolu s inhibitorem SGLT-2 receptorů dapagliflozinem u pacienta s mnohaletou anamnézou diabetu 2. typu. Léčba se ukázala být efektivní nejen co se týče zlepšení kompenzace diabetu, ale také redukce tělesné hmotnosti, snížení spotřeby inzulinu a normalizace krevního tlaku.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.