Předplatné časopisu Interní medicína pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Interní medicína pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
Pozvánka: INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI – XIII. konference ambulantních internistů, IX. Olomouc kazuistická (15.-16. 3. 2018)

Srdečně zveme zájemce z řad odborné veřejnosti na XIII. konferenci ambulantních internistů, která se uskuteční v polovině března 2018 již tradičně v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc. Prezidentem akce je stále prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., přednosta III. interní kliniky FNOL. Témata jednotlivých přednáškových bloků jsou vybírána s ohledem na zájem lékařů vyjádřený v účastnických anketách – připravujeme pro vás tedy opět pestrý program plný zajímavých témat vztažených k aktuální praxi. Jednotlivé bloky jsou doplněny kazuistikami. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání. Těšíme se na vás v předjarní Olomouci.Z posledního čísla

Novinky a trendy v antibiotické léčbě

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Současná antibiotické léčba je poznamenána rychle narůstající rezistencí mikroorganismů k antibiotikům. Kvalifikované odhady předpokládají, že v průběhu několika let může dojít k reálné krizi antimikrobní terapie, či dokonce k počátku postantibiotické éry. Vývoj nových antibiotik zdaleka nestačí adekvátně reagovat na měnící se epidemiologickou situaci, proto je snahou plně využít potenciál i starších přípravků. Zásadní ale je omezit nadměrnou spotřebu antibiotik a v indikovaných případech je podávat tak, aby byla minimalizována další rizika vzniku a šíření rezistence. Základní podmínkou uchování účinnosti antibiotik je znalost a respektování principů racionální antibiotické terapie.

Moderní antihistaminika v léčbě alergie – současné trendy v symptomatické terapii alergických onemocnění

MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D., MUDr. Mojmír Račanský

Alergická onemocnění jsou problémem současné medicíny. Nejde o pouhé projevy sezónní rýmy, s nimiž se do jisté míry setkal snad každý, ale také o závažné stavy, jako je anafylaktický šok a exacerbace bronchiálního astmatu. Nezanedbatelnou kapitolu tvoří problematika různých kožních projevů přecitlivělosti. Vždy však působí postiženému značné nepříjemnosti. Spolu s rostoucí incidencí těchto alergologických diagnóz pochopitelně stoupá i poptávka po jejich účinné léčbě. Za kauzální léčbu považujeme alergenovou imunoterapii (AIT). Ta však není indikována pro všechny pacienty a všechny alergologické diagnózy. Vyžaduje vysokou compliance ze strany nemocného, přesné určení spouštěče alergické reakce u daného pacienta a existenci dostupného standardizovaného alergenu. Symptomatická terapie antihistaminiky představuje jednu ze zásadních možností ovlivnění rozvoje alergické reakce přímo na periferním histaminovém receptoru H1.

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

V uplynulých 10 letech docházelo k postupnému vývoji v léčbě idiopatických střevních zánětů. Změny se týkaly všech stupňů známé léčebné pyramidy. Spočívají ve změně postavení chirurgické léčby, způsobu použití aminosalicylátů u ulcerózní kolitidy, léčbě preparáty s novou technologií uvolňování léčiva (MMX), optimalizaci léčby azathioprinem a v nové popularitě methotrexátu. V biologické léčbě byly zavedeny nové a zejména biosimilární anti-TNF preparáty. V současné době se objevují nové terapeutické možnosti léčby idiopatických střevních zánětů, které mají odlišný mechanismus účinku ve srovnání s inhibitory TNFα.

Vybrané články

Neuropatická komponenta bolestí zad

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.

Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na > 70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým představitelem neuropatické bolesti jsou chronické radikulární syndromy. Neuropatická komponenta je však přítomna i u pseudoradikulárních syndromů i čistě lokalizované bolesti. Praktická diagnostika neuropatické komponenty bolesti je založena na stejných nástrojích a kritériích jako neuropatická bolest jiné etiologie. Současné poznatky o optimální léčbě neuropatické komponenty bolestí zad nejsou dostatečné na to, aby umožnily formulovat jednoznačné doporučení. Vzhledem k časté koincidenci neuropatické a nociceptivní bolesti však nejlepší efekt má kombinovaná léčba zaměřená na obě komponenty.

Kombinační terapie empagliflozinem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr.Jana Psottová

Dnes uvádím kazuistiku komplikovaného pacienta s historií diabetu v trvání 19 let, kde se nejlépe osvědčil individuálně zvolený terapeutický postup. Kombinační léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem pomocí inzulinových analog v kombinaci s empagliflozinem se zdá být nejoptimálnější.

Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty?

MUDr.Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr.Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Práce pojednává o patofyziologických procesech zánětu vedoucích k syntéze C-reaktivního proteinu (CRP) a o jeho imunitních funkcích. Zvláštní důraz je kladen na pochopení možných infekčních i neinfekčních příčin indukujících syntézu CRP, dynamiky tvorby a degradace CRP a na úlohu zvýšené hodnoty CRP při indikaci antibiotické léčby.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.