Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Idiopatická plicní fibróza – časná diagnostika má stále význam

MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je progresivní a obvykle fatální forma idiopatické intersticiální pneumonie (IIP). V posledních letech se mění pohled na etiopatogenezi a léčbu IPF, proto včasná diagnostika má význam pro prognózu onemocnění. Součástí práce jsou dvě kazuistická sdělení pacientů s IPF a různým stadiem onemocnění.

Kombinační léčba hypertenze se zaměřením na fixní kombinace

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.1, 2, MUDr. Hana Nechutová, Ph.D.1, MUDr. Jan Novák1, MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.1

Pacienti s hypertenzí mají významně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Snahou, která se nám daří jen omezeně, je snížit riziko dosažením cílových hodnot krevního tlaku. Kombinační léčba je považována za nejvýhodnější strategii při nedostatečné kontrole arteriální hypertenze. Jde především o dosažení adice/synergie terapeutického účinku dvou či více léčivých látek s odlišným mechanismem účinku při využití nižších dávek jednotlivých komponent. V léčbě hypertenze nemáme v posledních letech žádnou novou skupinu léků a monoterapií se nám daří dosáhnout cílových hodnot pouze u 30 % populace. Hlavní příčinou neúspěšné normalizace hodnot krevní tlaku (TK) je nedostatečné využívání kombinační léčby, především fixních kombinací, a na druhé straně nedostatečná compliance pacientů. Dvoj- a trojkombinace antihypertenziv jsou výhodné pro vyšší pokles TK a dále v udržení metabolické neutrality, ve snížení výskytu vedlejších účinků a zlepšení compliance pacientů.

Proteinurie

MUDr. Jan Vachek, PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Proteinurie není jen kardinálním symptomem primárních a sekundárních nefropatií, ale i samostatným patogenetickým faktorem progrese těchto onemocnění. Spolu s hodnotou sérového kreatininu, hodnocením erytrocytů v moči a sonografií ledvin patří kvalitativní a kvantitativní údaj o proteinurii k základním nefrologickým vyšetřením. Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick“, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp. proteinurie, lze doporučit vyšetření poměru koncentrací albuminu/kreatininu ve vzorku moči, případně vyšetření odpadů bílkovin v moči za 24 hodin.

Vybrané články

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Fixní kombinace linagliptinu a metforminu - kazuistika z klinické praxe

MUDr.Jarmila Jirkovská

Kazuistika popisuje moderní antidiabetickou terapii ve formě fixní kombinace inhibitoru dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP-4 inhibitoru) linagliptinu a metforminu u muže s diabetem 2. typu v produktivním věku. Léčba vedla k výraznému poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, bez výskytu hypoglykemií. Fixní kombinace linagliptinu a metforminu byla zvolena s předpokladem lepší compliance pacienta při tomto typu léčby a pro přidaný benefit molekuly linagliptinu.

Dlouhé sezení - nový a podceňovaný rizikový faktor žilního tromboembolizmu

doc.MUDr.Jana Hirmerová, Ph.D.

Žilní tromboembolická nemoc je multikauzální onemocnění, k němuž dochází na základě interakce genetických faktorů a vlivů prostředí. V současné době nabývají na důležitosti zejména některé z rizikových faktorů – vyšší věk, obezita, imobilita. Přibývají odborné publikace o tromboembolických příhodách vzniklých následkem dlouhého strnulého sezení. Dosud byly publikovány kazuistiky či série kazuistik, popisující často až fatální případy, vzniklé následkem dlouhých cest, sezení v práci, ale i účasti v maratonu počítačových her. Bylo však provedeno jen několik studií, zabývajících se přesnější definicí dlouhého sezení a vyhodnocením asociovaného rizika tromboembolické příhody. Zatím poslední taková studie použila definici prolongované imobility vsedě jako sezení po dobu ≥ 10 hodin v období 24 hodin, alespoň 2 hodiny v kuse, během 4 týdnů předcházejících příhodě a potvrdila 2,8-násobné zvýšení rizika tromboembolie po takto dlouhém sezení. V patofyziologii hraje zřejmě roli žilní stáza, útlak žil, hemokoncentrace, riziko podstatně narůstá díky synergickému působení s dalšími rizikovými faktory. Dlouhé sezení je dosud nedoceněným (přitom však ovlivnitelným) rizikovým faktorem tromboembolie. Je tedy nutná edukace odborné i laické veřejnosti a zavedení příslušných preventivních opatření v některých profesích.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.