Časopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních internistů.Časopis oslovuje internisty a z části i praktické lékaře. Přehlednou formou jim přináší informace a novinky z oboru vnitřního lékařství. Ukazuje širší pohled na pacienta, snaží se čtenářům usnadnit orientaci v oboru a přinést prospěch v praxi. Vychází od roku 1999.

CÍLOVÁ SKUPINA

internisté a část praktických lékařů, diabetologové, kardiologové, endokrinologové, gastroenterologové, pneumologové atd.

NÁKLAD - 5000 ks

PERIODICITA - 5 čísel

ROČNÍK - 20.

Cena předplatného pro rok 2018 - 650 Kč

RUBRIKY

 • Úvodník
 • Přehledové články
 • Mezioborové přehledy
 • Sdělení z praxe
 • Ve zkratce
 • Farmakologický profil
 • Dobrá rada
 • Diferenciálnědiagnostické okénko
 • Informace
 • Komentáře

CITAČNÍ ZKRATKA - Interní Med.

ISSN

 • ISSN - 1212-7299 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5256 (online verze)

PŘÍLOHY (určeno předplatitelům)

 • abstrakta z vybraných internistických kongresů
 • tematické brožurky aj.

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

REDAKČNÍ RADA

 • prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
 • doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
 • doc. MUDr. Eva Goncálvesová, DrSc.
 • doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
 • MUDr. Yvona Hrčková
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc.
 • prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
 • MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
 • prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
 • prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
 • doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
 • MUDr. Hana Šarapatková
 • prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
 • prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.
 • prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

ŠÉFREDAKTOR

 • MUDr. Hana Šarapatková

 • Členové redakční rady nejsou zaměstnanci vydavatele.
 • Všechny publikované články prochází dvojitým nezávislým a oboustranně anonymním recenzním řízením.

 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • REGISTRACE: MK ČR 8173

 • Časopis je zařazen do databází SCOPUS, Embase a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Redaktorka

 • Mgr. Kateřina Dostálová

VYDAVATEL

 • Solen, s. r. o.

REDAKCE

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • e-mail: dostalova@solen.cz
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

DISTRIBUTOR ČASOPISU V ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

DISTRIBUTOR ČASOPISU V SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Mgr. Martin Jíša
 • e-mail: jisa@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel. 233 340 201
 • mob. 734 567 855
 • fax. 233 340 202

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.