Interní medicína pro praxi, 2017, číslo 5

Slovo úvodem

Fenomén násilí ve zdravotnictví

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(5): 227

Přehledové články

Idiopatické střevní záněty jako rizikový faktor kolorektálního karcinomu

Inflammatory bowel disease as a risk factor for colorectal cancer

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D., MUDr. Karel Balihar, Ph.D., MUDr. Jan Kotyza, MUDr. Eva Janská,, prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(5): 232-236

Kolorektální karcinom (KRK) je obávanou komplikací idiopatických střevních zánětů (ISZ), zejména ulcerózní kolitidy. Kumulativní
pravděpodobnost vzniku této malignity u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) je výrazně vyšší než u běžné populace, což
činí UC třetím nejvyšším rizikovým faktorem pro vznik KRK (1). Vzhledem k tomu, že idiopatické střevní záněty jsou s vysokým
rizikem výskytu KRK, je nutné znát důležité faktory vedoucí k jeho výskytu a strategii pro snížení incidence této malignity.
Práce podává přehled nejen rizikových faktorů, které predisponují pacienty s ISZ k výskytu KRK, navíc představuje akceptované
efektivní...

Možnosti léčby osteoporózy

Possibilities for treatment of osteoporosis

MUDr. Olga Růžičková

Interní Med. 2017; 19(5): 237-245

Osteoporóza je onemocnění s masovým výskytem, postihující převážně starší populaci. V České republice osteoporóza postihuje
33 % žen a 15 % mužů ve věku nad 50 let a 47 % žen a 39 % mužů ve věku nad 70 let, celkově tedy více než 6 % obyvatel.
Riziko zlomeniny krčku stehenní kosti je pro padesátiletou ženu 9–18%, pro padesátiletého muže 3–6%. 20–30 % pacientů,
kteří utrpěli tuto zlomeninu, do roka umírá, 30–40 % je trvale odkázáno na pomoc jiných osob. Po zlomenině v oblasti kyčle
u žen, stejně tak jako u mužů, narůstá riziko úmrtí po této zlomenině s věkem a nejvyšší je v průběhu prvního roku po zlomenině.

Endokrinní orbitopatie a nová doporučení

Commentary on the new guidelines for endocrine orbitopathy

MUDr. Jan Schovánek, Ph.D.1, MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.1, MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO2,, MUDr. Jana Kalitová2, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.1, doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.1

Interní Med. 2017; 19(5): 246-250

Endokrinní nebo také Graves-Basedowova orbitopatie (EO) je závažná, progresivní oční komplikace asociovaná s autoimunitním
onemocněním štítné žlázy. Typickými příznaky jsou retrakce horního víčka, periorbitální edém, porucha pohyblivosti
očního bulbu, diplopie, zánětlivý otok měkkých tkání orbity vedoucí k protruzi oka a ve vážnějších případech až ztráta zraku
v důsledku útlaku zrakového nervu či poškození rohovky. Standardem léčby je kortikoterapie, podání per os je limitováno
nežádoucími účinky, proto je upřednostňováno podání v podobě intravenózního pulzu. V roce 2016 bylo vydáno jednotné
doporučení European Thyroid Association...

Management osteoartróz – konzervativní léčba

Management of osteoarthritis – conservative treatment

MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, MUDr. Theodoros Philippou

Interní Med. 2017; 19(5): 251-257

Léčba osteoartrózy by měla být vždy komplexní a vycházet z důkladného klinického vyšetření postiženého kloubu s verifikací
rentgenových známek artrotických změn. Autoři v přehledovém článku popisují možnosti konzervativní léčby onemocnění
hyalinní chrupavky. Jejím hlavním cílem je zpomalení progrese patologického procesu, snížení bolestí, omezení kloubní ztuhlosti,
zabránění vzniku deformit a tím i zlepšení kvality života nemocného.

Studie SURVET – nový pohled na prevenci recidivy žilního tromboembolismu

The SURVET study: a new insight into prevention of recurrent venous thromboembolism

MUDr. Jiří Matuška

Interní Med. 2017; 19(5): 258-261

Žilní tromboembolická nemoc patři mezi nejzávažnější onemocnění oběhového systému se stále rostoucí incidencí. Dlouhodobě
byla v terapii věnována pozornost jen samotné tromboembolické příhodě, přičemž délka podávání antikogulace byla
relativně přesně limitována. Značné riziko recidivy tromboembolismu v delším časovém horizontu bylo dlouhodobě opomíjeno,
stejně jako farmakologické prevence těchto recidiv. Klinická studie SURVET s glykosaminoglykany přinesla odlišný pohled na
toto nové téma v době jinak dominantního použití (nových) direktních antikoagulancií (NOAC).

Sdělení z praxe

Addisonova choroba – myslíme na ni při diferenciální diagnostice?

Addison´s disease – do we think of it in differential diagnosis?

MUDr. Helena Prachová

Interní Med. 2017; 19(5): 262-265

Addisonova choroba neboli chronická primární adrenální nedostatečnost (AI) je vzácné onemocnění, při kterém jsou obě
nadledviny zničeny zánětlivým, metastatickým nebo degenerativním procesem, eventuálně byly chirurgicky odstraněny.
Vzhledem k nespecifickým příznakům může toto onemocnění často dlouho unikat diagnóze. Včasná diagnostika a zahájení
doživotní substituční kortikoterapie přináší promptní zlepšení stavu pacienta a předchází komplikacím vyplývajícím z nedostatku
adrenokortikoidních hormonů. Novinkou v terapii autoimunitní Addisonovy choroby je imunomodulační a regenerační
terapie, která je prozatím ve fázi klinických studií.

Disekce aorty typu A

Type A aortic dissection

MUDr. Marek Škorňa1, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.1, MUDr. Tomáš Ostřížek2

Interní Med. 2017; 19(5): 266-267

V kazuistice prezentujeme případ pacienta, který byl vyšetřen v akutní ambulanci Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství
pro bolesti v oblasti hrudníku. Zobrazovacími metodami je u něj stanovena diagnóza disekce aorty typu A a pacient je
následně akutně operován. Kazuistika poukazuje na nutnost důsledné diferenciální diagnostiky a urgentního řešení vzniklé
situace u této nepříliš četné diagnózy.

Farmakologický profil

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

Cilostazol in treating lower limb ischaemia

doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(5): 268-271

Cilostazol je vazodilatans s protidestičkovými, vazodilatačními a metabolickými účinky. Spolu s pohybovou aktivitou se uplatňuje
v léčbě intermitentních klaudikací, klasických klinických projevů chronické končetinové ischemie. V doporučeních odborných
společností je uváděný na prvním místě jako lék volby. Zatímco vliv cilostazolu na klaudikace hodnotí řada studií, jeho možnosti
při ovlivnění individuálního kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního rizika jsou stále ještě nedoceněné.

Dobrá rada

Kdy neléčit dyslipidemii?

When not to treat dyslipidemia?

MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(5): 272-273

Článek se zabývá klinickými situacemi, při kterých by měla být ukončena anebo nezahajována terapie dyslipidemie.
Zvlášť je pojednáno o neléčení hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie.

Diferenciálně diagnostické okénko

Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií z pohledu klinické praxe
I. Maligní monoklonální gamapatie

Differential diagnosis of monoclonal gammopathies from the point of clinical practice
I. Malignant monoclonal gammopathies

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.1, 2, doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.2, MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.2,, doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.2

Interní Med. 2017; 19(5): 274-278

Monoklonální gamapatie (MG) jsou vysoce heterogenní skupinou zhoubných i nezhoubných stavů, jejichž společným jmenovatelem
je přítomnost monoklonálního imunoglobulinu (MIg, „paraproteinu”) nebo jeho strukturálních komponent v séru a/nebo
v moči. V předloženém sdělení jsou shrnuty současné klasifikace MG, přehled standardních i specializovaných vyšetřovacích
metod a návod k diferenciálně-diagnostické rozvaze umožňující časné rozpoznání maligních MG vyžadujících bezprostřední
léčbu. Integrální součástí textu jsou přehledy aktuálních vyšetřovacích algoritmů, diagnostických postupů a sestav kritérií
nejčastějších maligních...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.