Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 2

Přehledové články

Bolesti v krku

Sore Throat

MUDr. Jan Rottenberg

Interní Med. 2005; 7(2): 60-64

Bolesti v krku představují vůbec nejčastější problematiku řešenou praktickým lékařem. Účelem příspěvku je podat přehled o základních anatomických aspektech bolestí v krku, přehled nozologických jednotek s důrazem na prognosticky závažná onemocnění a informovat o základech jejich diagnostiky a terapie.

Myelodysplastický syndrom - pohled internisty

Myelodysplastic syndromes from the point of view of general internal medicine

MUDr. Filip Málek

Interní Med. 2005; 7(2): 65-69

Přehledný článek podává aktuální informace o definici, etiopatogenezi, klinické manifestaci a terapii poměrně vzácného syndromu. Terapie specifických typů myelodysplastického syndromu patří do rukou specialistů – hematologů. Internisté a praktičtí lékaři by měli znát základní údaje o tomto onemocnění z několika důvodů. Prvním je diferenciální diagnóza cytopenií. Na onemocnění je nutno i přes relativní vzácnost myslet u pacientů s anémií nebo cytopenií nejasné příčiny. Zvyšuje se také počet nemocných se sekundárním, terapií indukovaným myelodysplastickým syndromem kvůli narůstajícímu počtu onkologicky léčených pacientů, kteří se díky moderní terapii...

Diagnostika a léčba ileózního stavu

Diagnosis and Treatment of Bowel Obstruction

MUDr. Zbyněk Jech, prof. MUDr. Jiří Hoch CSc, MUDr. Martin Kouda

Interní Med. 2005; 7(2): 70-73

Střevní neprůchodnost je akutní život ohrožující stav, který je stále zatížen vysokou morbiditou i mortalitou. Řešení střevní neprůchodnosti vyžaduje rychlé stanovení diagnózy a okamžité zahájení léčby, která je zpravidla operační. Autoři uvádějí přehled současných diagnostických a terapeutických možností.

Sdělení z praxe

Synkopa u syndromu karotického sinu

MUDr. Marian Mičko, MUDr. Martin Třetina, MUDr. Milan Kala

Interní Med. 2005; 7(2): 92-94

Autoři prezentují případ pacienta se stavy opakované poruchy vědomí. Od roku 1995 byl proto sledován na neurologické ambulanci a pro epileptický syndrom medikoval antiepileptika. Definitivní příčina poruch vědomí a její léčba byla stanovena až v roce 2003 po zhodnocení anamnézy pacienta, provedení masáže karotického sinu a implantaci kardiostimulátoru.

Aplazie lymfatických cév dolních končetin

MUDr. Jana Štrinclová

Interní Med. 2005; 7(2): 95-96

Předkládáme kazuistiku dnes 34letého muže s aplazií lymfatických cév dolních končetin a s mnohočetnými recidivami erysipelu. Toto kongenitální postižení bylo v dětství řešeno radikálními operacemi bérců, po letech následoval pokus korigovat stav technikami manuální lymfodrenáže. Nadějí na zlepšení kvality života a prevencí dalších recidiv erysipelu se stalo podávání systémové enzymoterapie.

Mezioborové přehledy

Úžinové syndromy

Entrapment neuropathies

MUDr. Tomáš Vodvářka

Interní Med. 2005; 7(2): 74-80

Úžinové syndromy představují specifickou skupinu chronických mononeuropatií, jejíž patogenetická podstata je komprese nervu v místě anatomického zúžení. V článku jsou popsány klinické obrazy nejčastěji postižených nervů horních a dolních končetin, etiologie i patogeneze vzniku úžinových syndromů, v obecné části je uveden způsob vyšetření těchto poruch, základní principy elektrodiagnostických metod zkoumání stavu i stupně postižení. Okrajově je zmíněn i způsob terapie.

Tadalafil - moderní možnost v léčbě erektilní dysfunkce

TADALAFIL - A MODERN OPTION IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION

MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Interní Med. 2005; 7(2): 84-87

Sexuální aktivita je velmi důležitou součástí spokojeného a plnohodnotného partnerského života. Bezproblémová erekce je nevyhnutelnou podmínkou k uspokojivému pohlavnímu životu muže a její poruchy jsou jedny z nejčastějších příčin sexuálních problémů páru. V moderní léčbě erektilní dysfunkce je s úspěchem užíváno několik perorálních preparátů. Článek shrnuje dosavadní zkušenosti jak lékařů, tak pacientů s dlouhodobě účinkujícím tadalafilem.

Psoriáza a současné léčebné možnosti

Psoriasis and contemporary treatment modalities

MUDr. Nina Benáková

Interní Med. 2005; 7(2): 88-91

Autorka se v první části věnuje demografickým a sociálně ekonomickým aspektům choroby, shrnuje současné názory na etiopatogenezu a podrobněji rozvádí nejčastější provokační faktory. V druhé části schematicky uvádí klinické formy psoriázy a zaměřuje se na léčbu. Vysvětluje pojmy léčby komplexní, režimy léčby kombinované, sekvenční a rotační. V zevní léčbě se soustředí na léčbu dostupnou pro praktické lékaře, a to lokální kortikoidy. Informuje o indikacích a kontraindikacích pro fototerapii. V celkové léčbě uvádí standardní systémové léky, ale i nová biologika, kde je zapotřebí mezioborové spolupráce při klinickém a laboratorním monitoringu a potenciálních...

Ve zkratce

Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti

MUDr. Marek Hakl, MUDr. Radovan Hřib

Interní Med. 2005; 7(2): 97-100

Článek udává obecný přehled o možnostech léčby chronické nenádorové bolesti. Obsahově vychází z metodických pokynů kolektivu autorů, které byly odsouhlaseny výbory řady odborných společností. Strategie léčby CHNNB je obdobná jako při léčbě bolesti onkologické, vychází z třístupňového žebříčku WHO. Článek obsahuje základní dělení bolesti, měření její intenzity, jsou popsány základní terapeutické možnosti léčby. Velká pozornost je věnována léčbě boleti silnými opioidy, strategii zahajování léčby, řešením nejčastějších nežádoucích účinků a důvodům přerušení léčby opioidy.

Informace a komentáře

Postgraduální seminář Aktuality v diabetologii - Poděbrady

MUDr. Pavel Frič

Interní Med. 2005; 7(2):

Ze zahraničního tisku

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2005; 7(2): 102-103


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.