Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 6

Slovo úvodem

Vědecky ověřeno…!

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2005; 7(6): 279

Kdysi to bývala otázka, vznášející se ve vzduchu, kdykoli papoušek křivým zobákem o pouti vytahoval zvědavým pannám planety. Však víte – bývalo na nich napsáno třeba Pospíchej s veselkou, ať ji křtiny nepředběhnou …! A panenka se podle své nátury, a taky podle povahy věci a pokročilosti vztahu, červenala anebo hrdě napřimovala hlavu...

Přehledové články

Použití antagonistů aldosteronu v kardiologii

USE OF ALDOSTERONE ANTAGONISTS IN CARDIOLOGY

MUDr. Petr Lupínek

Interní Med. 2005; 7(6): 283-286

Článek podává přehled o antagonistech aldosteronu, vysvětluje patofyziologické podklady pro jejich užití v kardiologii, rozebírá klinické indikace a otázky bezpečnosti a monitorace léčby.

Vedlejší účinky amiodaronu

Adverse effect of amiodaron

MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Hana Šarapatková, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2005; 7(6): 288-290

Amiodaron představuje velmi účinný lék s velkým spektrem léčebných indikací. Představuje také lék s řadou známých vedlejších účinků. Je tedy vždy třeba před zahájením léčby zvážit všechna pro a proti. Autoři zde uvádějí přehled vedlejších účinků, kontraindikací i interakcí amiodaronu.

Nejnovější pokroky v léčbě CHOPN

Newest advances in therapy of COPD

MUDr. Ján Dindoš

Interní Med. 2005; 7(6): 291-295

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) postihuje 6 až 10% lidské populace a je významnou příčinou morbidity, mortality a ekonomických ztrát vynaložených na její léčbu pro společnost. Na téma CHOPN bylo napsáno již mnoho, ale jen málo se ví o pocitech a zkušenostech pacientů s touto nemocí. Lékaři by měli včas rozpoznat tyto pocity a pečovat o pacienty tak, aby je nestresovali terapeutickým nihilizmem. Dnes jsou možné účinné intervence, jak zlepšit zdravotní stav těchto pacientů, a ukazuje se, že je nejdůležitější právě pozitivní přístup jak lékaře, tak i pacienta.

Diagnostický a terapeutický algoritmus při otocích dolních končetin

Diagnostic and therapeutic algorithm in periferal edema

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2005; 7(6): 296-300

Článek popisuje patogenezi otoků dolních končetin, přináší stručný a systematický přehled nejčastějších příčin jejich vzniku, klinických projevů a diagnostických postupů. Rozděluje otoky na otoky z celkových a lokálních příčin. Na závěr jsou shrnuty obecné zásady jejich léčby.

onemocnění vyvolaná virem Epsteina-Barrové

The illnesses caused by EpsteinBaar virus

MUDr. Hana Roháčová

Interní Med. 2005; 7(6): 301-302

Virus Epsteina-Barrové (EBV) patří mezi běžné viry, s nimiž se setká téměř každý člověk. K promoření tímto virem dochází buď inaparentně, nebo se objeví některá z možných klinických forem. U zdravého imunokompetentního člověka však infekce proběhne v naprosté většině případů příznivě. Problémy mohou nastat u jedinců s vrozenou poruchou imunity nebo u lidí s jiným závažným onemocněním, a to v těchto případech i při reaktivaci viru.

Sdělení z praxe

Kardiální komplikace urémie

MUDr. Marián Pirchala

Interní Med. 2005; 7(6): 311-312

Celosvětově i v naší populaci přibývá pacientů s hypertenzí – primární nebo sekundární. Správné léčení hypertenze i rizikových přidružených nemocí je základem zlepšení jejich prognózy. Jak může dopadnout pacient, který odmítá správný léčebný postup, popisuje naše kazuistika zaměřená na kardiální komplikace, které postihly pacienta při hospitalizaci.

Wegenerova granulomatóza

MUDr. Soňa Zlámalová

Interní Med. 2005; 7(6): 313-314

Ve sdělení je prezentováno systémové onemocnění, které podle literatury postihuje častěji muže než ženy (1,3:1) a může se vyskytnou v kterémkoli věku, nejčastěji mezi 45–55 lety (1). Upozorňuje, že i v běžné praxi se můžeme setkat s tímto onemocněním ze skupiny vaskulitid, zahrnuje možnosti diagnostiky a léčby s následným dosažením remise.

Maligní stenóza duodenojejunálního přechodu

Ladislav Slováček, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc

Interní Med. 2005; 7(6): 315-317

Autoři prezentují v kazuistice pacientku s maligní stenózou duodenojejunálního přechodu a diferenciálně diagnostický přístup k této problematice.

Mezioborové přehledy

PET/CT v klinické praxi

PET/CT in clinical practice

MUDr. Jana Votrubová CSc, MUDr. Otakar Bělohlávek CSc

Interní Med. 2005; 7(6): 303-305

Cílem našeho sdělení je podat podrobnější informace o nejčastějším klinickém využití hybridního zobrazování pozitronovou emisní a výpočetní tomografií (FDG-PET/CT) se zaměřením na vybraná onkologická onemocnění. Pacienti s již prokázaným nádorem a pacienti s vyslovenou suspekcí na malignitu tvoří nejpočetněji zastoupenou skupinu vyšetření na našem pracovišti. Možnost kombinace metabolického a anatomicko-morfologického obrazu tkání během jednoho vyšetření zvyšuje senzitivitu a specificitu obou metod a přispívá k významné časové úspoře a urychlení diagnosticko-terapeutického procesu.

Kožní mykózy a onychomykózy

DERMATOMYCOSES AND ONYCHOMYCOSES

MUDr. Magdalena Skořepová CSc

Interní Med. 2005; 7(6): 306-310

Článek uvádí stručný přehled nejčastějších kožních povrchových mykóz, se kterými je možno se setkat v ordinaci pro dospělé. Podle etiologie jsou rozděleny na dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy. Jsou popsány charakteristické klinické obrazy, diferenciálně diagnostická problematika a nástin terapie.

Ve zkratce

Terapie lymfedému

MUDr. Hana Houdová

Interní Med. 2005; 7(6): 318

Lymfedém je onemocnění mízního systému, které se může projevit kdekoliv na těle, nejčastěji však na končetinách a v obličeji. Jde o tuhý otok zapříčiněný nedostatečnou transportní kapacitou mízního řečiště.

Informace a komentáře

XXIV. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci

doc. MUDr. Pavel Horák CSc

Interní Med. 2005; 7(6): 319

Ve dnech 26.–27. května 2005 se v Olomouci uskutečnily XXIV. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Střídavé konání této akce v Martině a v Olomouci se již stalo tradicí a opět se jí zúčastnila řada mladých lékařů z obou republik...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.