Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc

Interní Med. 2007; 9(4):

Přehledové články

Nová doporučení (guidelines) pro léčbu diabetes mellitus 2. typu

New guidelines for management od type 2 DM

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc

Interní Med. 2007; 9(4): 158-162

V roce 2006 byla publikována dvoje nová doporučení („guidelines“) pro léčbu a vedení DM 2. typu (podle IDF i ADA a EASD). Nefarmakologická opatření (životní styl) je stále nenahraditelnou a trvalou součástí léčby. Mezi perorálními antidiabetiky je lékem první volby metformin u všech diabetiků 2. typu (s výjimkou kontraindikací). Sulfonylurea a glinidy jsou léky druhé volby a glitazony jsou doporučovány do kombinované léčby. Inzulin je možnou a vhodnou léčbou s nutností adekvátní edukace a principem časného zahájení.

Léčba dyslipidemie u diabetiků

The treatment of lipid disorders in diabetic patients

doc. MUDr. Vladimír Soška CSc

Interní Med. 2007; 9(4): 163-166

U nemocných s diabetes mellitus je velmi vysoký výskyt dyslipidemie. Je nutno rozlišovat mezi sekundární dyslipidemií způsobenou neuspokojivou kompenzací diabetu a dyslipidemií jako samostatným onemocněním sdruženým s diabetes mellitus. Typickým nálezem je kombinovaná hyperlipoproteinemie, časté je i snížení HDL-cholesterolu. Pravidlem bývá i zvýšený apolipoprotein B100 a zvýšená koncentrace malých LDL3. Cílové hodnoty krevních lipidů jsou stejné jako u nemocných v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Základem léčby je dobrá kompenzace diabetu, úprava tělesné hmotnosti, změna stravovacích návyků a pravidelná fyzická aktivita. Nevedou-li...

Plicní alveolární proteinóza

Pulmonary alveolar proteinosis

MUDr. Pavlína Lisá

Interní Med. 2007; 9(4): 167-169

Plicní alveolární proteinóza je vzácné onemocnění poprvé popsané v roce 1958. Postupně bylo v literatuře popsáno kolem 500 případů, zahrnujících 240 jednotlivých případů nebo malých sérií. Pro onemocnění je charakteristická akumulace surfaktantových komponent v alveolech s minimálním intersticiálním zánětem nebo fibrózou. Plicní alveolární proteinóza má variabilní průběh, od spontánní remise po smrt, způsobenou pneumonií či respirační insuficiencí. Nejefektivnější osvědčená terapie – laváž plic – byla popsána brzy po poznání onemocnění.

Ischemická choroba dolních končetin

Peripheral vascular disease of lower extremities

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2007; 9(4): 170-174

ICHDK je aterotrombotický syndrom, při kterém dochází k progresivnímu zužováním tepen DK. Je významným indikátorem difuzního arteriálního postižení. Onemocnění může být asymptomatické nebo symptomatické. Hlavními rizikovými faktory vzniku ICHDK jsou vyšší věk, kouření a diabetes mellitus. Mezi vedlejší rizikové faktory počítáme arteriální hypertenzi, hyperlipoproteinemie, mužské pohlaví, hyperhomocysteinemii, hyperfibrinogenemii, hyperglykemii, proběhlý infarkt myokardu, TIA, CMP a srdeční selhání. Klasickým příznakem ICHDK u předtím asymptomatických nemocných jsou intermitentní klaudikace. Kritická končetinová ischemie označuje chronickou klidovou...

Detekce preklinické aterosklerózy

Detection of premature atherosclerosis

MUDr. Jan Piťha CSc

Interní Med. 2007; 9(4): 175-177

Aterosklerotický proces se často poprvé projeví jako život ohrožující klinická příhoda. Proto je důležité zachytit rizikové pacienty již v asymptomatickém stadiu. K tomu jsou vhodná neinvazivní vyšetření zjišťující přítomnost aterosklerotických změn v cévní stěně. Mezi nimi je nejvíce používáno měření tloušťky komplexu intimy-medie karotických arterií (CIMT) ultrazvukem o vysoké rozlišovací schopnosti. Touto metodikou lze upřesnit riziko vzniku kardiovaskulární příhody i u jednotlivých pacientů, ve skupinách pacientů pak lze stanovit souvislost jednotlivých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění s aterosklerotickým procesem, případně sledovat...

Tyreotoxikóza a vliv tyreoidálních hormonů na kostní tkáň

Thyrotoxicosis and the influence of thyroid hormones and bone tissue

MUDr. Karel Starý, MUDr. Vítězslav Ruber, MUDr. Milan Dastych jr

Interní Med. 2007; 9(4): 178-179

Tyreotoxikóza je časté onemocnění štítné žlázy s prevalencí 27/1 000 žen a 1,6–2,3/1 000 mužů. Kromě běžného vlivu na metabolizmus nemocného má nepříznivý vliv i na kvalitu kostní hmoty. Popsaný případ prezentuje vyšší riziko fraktury u pacientů s chronicky dekompenzovanou tyreotoxikózou, a to zejména při kumulaci dalších rizikových faktorů.

Současné trendy v parenterální výživě

Current trends in parenteral nutrition

doc. MUDr. Miroslav Tomíška CSc

Interní Med. 2007; 9(4): 180-183

Parenterální výživa se dnes stala účinnou formou nutriční podpory pro většinu nemocných, kteří nemohou být živeni střevem. Pokroky parenterální výživy v posledních letech zahrnují především podávání nových tukových emulzí a úhradu glutaminu s cílem podpořit imunitní funkce a snížit výskyt infekčních komplikací. Složení současné parenterální výživy však stále není zdaleka ideální. Infekční a metabolické komplikace představují i dnes rizika, pro která je zcela nezbytné parenterální výživu správně indikovat a přísně dodržovat zásady bezpečné praxe jejího podávání.

Astma bronchiale, novinky v diagnostice a léčbě

Asthma - news in the diagnosis and therapy

doc. MUDr. Milan Teřl Ph.D

Interní Med. 2007; 9(4): 184-187

V České republice je odhadem 800 000 astmatiků, z nichž většina je v péči internistů, praktických lékařů a pediatrů. Článek je adresován především těmto lékařům. Jeho cílem je upozornit na praktické aspekty a úskalí diagnostiky a léčby astmatu a zároveň čtenáře seznámit s novými diagnostickými a terapeutickými možnostmi.

Sdělení z praxe

Recidivující synkopa jako vedoucí symptom u parciálního centrálního diabetes insipidus

MUDr. Antonín Dufka, MUDr. Tomáš Šálek

Interní Med. 2007; 9(4): 195-197

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění charakterizované zvýšenou produkcí moči, zvýšeným příjmem tekutin a žízní. Je doprovázeno především symptomy častého močení (noční diuréza, v některých případech i enuréza). Množství moči je zvýšené a koncentrace moče (osmolalita nebo specifická hmotnost) je nízká. V literatuře málo udávaným symptomem onemocnění (zejména dominantním) je synkopa. Diagnostika onemocnění je biochemická – laboratorní – test žíznění a adiuretinový test. Léčba onemocnění v případě centrální nebo smíšené formy je substituční.

Využití gelu s vyšší koncentrací heparinu v chirurgické praxi

MUDr. Marta Kudláčková CSc

Interní Med. 2007; 9(4): 198-200

Článek se stručně zmiňuje o historii objevu heparinu, o možnostech jeho použití k lokální terapii u chirurgicky nemocných pacientů a obsahuje diagnózy, které jsou indikovány k této terapii. Práce je zaměřena na zhodnocení účinku preparátu Lioton 100 000 v gelové formě a vizuálně je výsledek demonstrován na několika snímcích. Vysoká efektivita přípravku byla jako součást léčby potvrzena u poúrazových stavů, v pooperačním hojení, při léčení jizev a u pacientů s žilním onemocněním. Důraz léčení je kladen na komplexnost terapie.

Mezioborové přehledy

Specifická léčba migrény

Specific treatment of migraine

MUDr. Jiří Mastík

Interní Med. 2007; 9(4): 188-191

Zavedení triptanů, specifických selektivních agonistů 5-HT1B/1D receptorů, představuje výrazný pokrok v akutní léčbě migrény. Triptany našly široké uplatnění v léčbě záchvatů zejména střední a silné intenzity, významně zkrátily průměrnou délku záchvatu a v porovnání s nespecifickými antimigreniky znamenají i ekonomickou úsporu. Určité rozdíly v účinnosti a snášenlivosti mezi jednotlivými triptany umožňují léčbu přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.

Ve zkratce

Současná farmakoterapie arteriální hypertenze

MUDr. Filip Málek, doc. MUDr. Rudolf Špaček CSc

Interní Med. 2007; 9(4): 192-194

Informace

Ambulantní internisté drží královnu medicíny pohromadě

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2007; 9(4): 202

Olomouc – Druhé olomoucké setkání ambulantních internistů připadlo podle kalendáře na samý počátek jara (21. – 22. března). Nevlídné počasí, které však venku panovalo, od vyhřátých kamen příliš nelákalo, zato dvě stovky příchozích lékařů a sester snadno udrželo pod střechou kongresového centra.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.