Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 12

Slovo úvodem

Krásné Vánoce

Mons. Jan Graubner

Interní Med. 2010; 12(12): 575

Přehledové články

Léčba osteoporózy - současné možnosti

Treatment of osteoporosis - current opportunity

MUDr.Petr Hrdý, MUDr.Pavel Novosad

Interní Med. 2010; 12(12): 579-582

Osteoporóza je závažný zdravotnický problém způsobující každoročně miliony zlomenin u nemocných na celém světě. Indikace k terapii v současné době vyplývá z měření kostní denzity pomocí denzitometru nebo z přítomnosti typické osteoporotické zlomeniny v anamnéze pacienta. Objevují se další možné rozhodovací algoritmy k indikaci terapie (FRAX™). Současná terapie sestává z nefarmakologické a farmakologické části, které se nezbytně doplňují. Farmakologickou terapii lze rozdělit na principiálně dvě skupiny – antikatabolickou a osteoanabolickou. Finančně náročná terapie by měla být vyhrazena pro nejtěžší skupiny pacientů s manifestovanou...

Diabetes jako rizikový faktor karcinomu pankreatu

Diabetes as pancreatic cancer risk factor

MUDr.Dagmar Horáková, Ph.D., doc.MUDr.Helena Kollárová, Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., Mgr.Kateřina Skřejpková, prof.MUDr.Vladimír Janout, CSc.

Interní Med. 2010; 12(12): 583-584

Karcinom pankreatu je jedno z nejzávažnějších a nejrychleji se šířících onemocnění. V ČR má jeho incidence vzrůstající trend a karcinom pankreatu je osmým nejčastějším nádorovým onemocněním. Ve většině případů bývá diagnostikován v pokročilém stadiu. V poslední době je věnována pozornost diabetu, objevujícímu se krátce před diagnózou karcinomu. Odhad rizika (OR) onemocnění karcinomem pankreatu u diabetiků bývá v epidemiologických studiích uváděn v rozmezí 1,2–5,8. Často se jedná o první projev do té doby bezpříznakově probíhající malignity.

Specifika neinvazivního vyšetření u žen při podezření na ischemickou chorobu srdeční

The specifics of non-invasive testing in women with suspected ischemic heart disease

MUDr.Aleš Tomášek, doc.MUDr.Stanislav Janoušek, CSc., doc.MUDr.Petr Němec, CSc.

Interní Med. 2010; 12(12): 585-589

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je hlavní příčinou kardiovaskulární mortality ve vyspělých zemích. U žen nastupují její příznaky opožděně, v řadě případů jsou značně atypické nebo zcela chybí. Rovněž neinvazivní vyšetření pomocí zátěžových testů nebo zobrazovacích metod s sebou přináší některá specifická úskalí. Proto je diagnostika ICHS u žen obtížnější a zatížena vyšším rizikem podcenění diagnózy, což může být osudné zejména v případě akutních koronárních syndromů.

Léčba ran při diabetu

Wound healing in diabetes mellitus

MUDr.Vladimíra Fejfarová, Ph.D., prof.MUDr.Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr.Robert Bém, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(12): 590-593

V běžné praxi se setkáváme s diabetiky, kteří jsou léčeni na specializovaných pracovištích pro určité typy ran, nejčastěji pro syndrom diabetické nohy. Přístup k léčbě ran u této skupiny lidí by měl být komplexní, jelikož kromě diabetu se musí zohledňovat ještě celá řada dalších faktorů, které mohou být v souvislosti s diabetem porušeny a které ovlivňují přímo či nepřímo hojení ran. Následující pojednání je zaměřeno na tyto faktory a jejich terapeutické ovlivnění.

Informace

Olomouc kazuistická - dobrý nápad s budoucností

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2010; 12(12): 609

Olomouc – Neznámá akce, atraktivní téma, zavedený zkušený organizátor, vhodně zvolený termín a místo konání. Který z uvedených vlivů získá převahu a podepíše se na průběhu nultého ročníku konference Olomouc kazuistická (Olomouc, 4. listopadu 2010), nedokázal předem odhadnout nikdo. O to příjemnější překvapení se nakonec odehrálo.

Mezioborové přehledy

Revmatochirurgie nohy

Rheumatosurgery of the foot

doc.MUDr.Stanislav Popelka, CSc.

Interní Med. 2010; 12(12): 594-597

Deformity nohy u pacientů s revmatoidní artritidou jsou velice časté. Vlivem zánětu dochází k poklesu příčné a podélné klenby nožní. Hlavičky metatarzů prominují v plosce nohy. Zde se mohou vytvářet bolestivé otlaky, které znemožňují nošení standardní obuvi. Cílem operací na noze je dosáhnout plantigrádního postavení nohy. Umožnit nemocnému nošení standardní nebo na míru zhotovené obuvi, zajistit nebolestivou chůzi a stání a v neposlední řadě zabránit asymetrickému přetěžování sousedících kloubů.

Sklerotizace cysty štítné žlázy absolutním alkoholem - účinná alternativa chirurgické léčby

Sonographically guided ethanol sclerotherapy of thyroid cysts - an effective alternative to surgery

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., MUDr.David Karásek, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.Dagmar Mayerová

Interní Med. 2010; 12(12): 598-601

Sklerotizace absolutním alkoholem pod kontrolou ultrazvuku se používá u pacientů s benigními, symptomatickými a recidivujícími cystami štítné žlázy, kde je prostá evakuace neúspěšná. Jedná se o alternativní, nechirurgickou metodu u nemocných, kteří nechtějí nebo nemohou podstoupit operační výkon. Metoda je levná, efektivní a bezpečná, předností je rovněž ambulantní provedení. Kromě krátkodobé lokální bolestivosti většinou k žádným závažným komplikacím nedochází.

Akutní plicní embolie v okresní nemocnici

Acute pulmonary embolism in district hospital

MUDr.Viktor Talafa, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MUDr.Ivo Pavlas

Interní Med. 2010; 12(12): 602-605

Tromboembolická nemoc (TEN) je poměrně často se vyskytující onemocnění, zejména u starších a pacientů s maligním onemocněním, imobilitou, trombofilními stavy a řadou interkurentních onemocnění. Incidence se pohybuje v rozmezí 0,8–2 případy na 1000 obyvatel a rok. V naší práci jsme hodnotili incidenci plicní embolie (PE), rizikové faktory, hemodynamickou závažnost a následně i způsob zvolené léčby a její účinnost u pacientů hospitalizovaných v okresní nemocnici se spádovou oblastí 150 000 obyvatel. Soubor konsekutivních pacientů tvořilo 657 nemocných přijatých na interní oddělení ve Frýdku-Místku s diagnózou plicní embolie v období od...

Nemocniční péče

Krátký úvod do akutní pneumologie

Short introduction to acute pulmonology

MUDr.Pavel Turčáni

Interní Med. 2010; 12(12): 606-608

Akutní plicní onemocnění často doprovází dušnost, hemoptýza, bolesti na hrudi nebo respirační insuficience. Znalost diferenciální diagnostiky těchto symptomů je základním předpokladem kvalitní diagnostiky a léčby a věnuje se jim úvodní část sdělení. V části druhé je popsáno několik akutních plicních stavů – akutní astma, akutní exacerbace CHOPN a akutní pneumotorax, jejichž řešení je stejně jako diferenciální diagnostika symptomů zpracováno s důrazem na rozsah a přehlednost textu.

Test

Autodidaktický test 10/2010

Interní Med. 2010; 12(12): 610


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.