Interní Med. 2015; 17(3): 137-140

Hyponatremie

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF a VFN, Praha

Hyponatremie je častý potenciálně ohrožující stav. Je způsobena velkým množstvím různých stavů a onemocnění, např. selháváním srdce, jater a ledvin, endokrinologickými poruchami, poškozením mozku atd. Nezřídka je důsledkem podávané medikace. Způsobuje symptomy od akutního edému mozku až po vyšší riziko zlomenin. Diagnóza by měla být stanovena rychle a léčba zahájena neprodleně. Oba postupy nyní upravují nová evropská doporučení. Je nutné pečlivě monitorovat rychlost korekce, aby se zabránilo osmotickému demyelinizačnímu syndromu.

Klíčová slova: hyponatremie, syndrom neadekvátní andidiurézy, osmotický demyelinizační syndrom

Hyponatremia

Hyponatremia is a frequent potentialy dangerous condition. It is caused by a number of different conditions and diseases, such as cardiac, liver, or renal failure, endocrinological impairments, brain injury, etc. Not rarely it is the consequence of medication. It causes signs and symptoms from acute brain edema to higher incidence of fractures. The diagnosis should be established rapidly and treatment initiated immediately. Both are now subject to new European guidelines. It is neccesary to carefully monitor the rate of correction to prevent the osmotic demyelinisation.

Keywords: hyponatremia, inappropriate antidiuresis syndrome, osmotic demyelinisation syndrome

Zveřejněno: 1. červen 2015


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.