reklama

Interní Med. 2016; 18(3): 137-141

Hyperurikemie a dnavá artropatie - diagnostika a léčba

MUDr.Radka Svobodová
Revmatologický ústav Praha

Jako hyperurikemii označujeme patologicky zvýšenou hodnotu kyseliny močové v séru. Dlouhotrvající hyperurikemie může vést k tzv. dnavé artropatii, která se projevuje reakcí organizmu na ukládání krystalů kyseliny močové (natrium urátu) do kloubů, ale i do měkkých tkání. Hyperurikemie může být zpočátku asymptomatická, později se může projevit jako akutní dnavá artritida. Pokud dojde při ukládání krystalů natrium urátu do tkání a kloubních struktur k jejich destrukcím, hovoříme o chronické artropatické tofózní dně, při ukládání natrium urátu do ledvin o urátové nefropatii. Diagnóza dny je založena na klinickém, laboratorním, rentgenovém obraze a hlavně na průkazu krystalů v polarizačním mikroskopu. Terapeutickým cílem je potlačit probíhající zánět a snížit intenzitu bolesti, udržet koncentraci kyseliny močové v séru pod 360 μmol/l, odstranit depozita natrium urátu ze tkání a předejít dalším dnavým atakám. Za tímto účelem jsou používány nefarmakologické i farmakologické postupy.

Klíčová slova: hyperurikemie, dnavá artritida, alopurinol, febuxostat

Hyperuricaemia and gouty arthropathy: diagnosis and treatment

Hyperuricaemia refers to a pathological increase in serum uric acid level. Long-lasting hyperuricaemia can lead to so-called gouty arthropathy that is manifested by a response of the body to uric acid (sodium urate) crystal deposition in joints as well as soft tissues. Hyperuricaemia can initially be asymptomatic; later on, it can present as acute gouty arthritis. When during sodium urate crystal deposition in tissues and articular structures their destruction occurs, this is referred to as chronic arthropathic tophaceous gout; when there is sodium urate deposition in the kidneys, it is called urate nephropathy. The diagnosis of gout is based on clinical, laboratory, and radiological presentation and mainly on the demonstration of crystals under a polarised microscope. The therapeutic target is to suppress ongoing inflammation and reduce pain intensity, maintain serum uric acid concentration below 360 μmol/l, remove sodium urate deposits from tissues, and prevent further gout attacks. For this purpose, non-pharmacological and pharmacological strategies are used.

Keywords: hyperuricaemia, gouty arthritis, alopurinol, febuxostat

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.