Interní Med. 2016; 18(3): 146-149

Úspěšná sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem u devadesátiletého seniora

MUDr. Milan Halenka, Ph.D.1, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.1, doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.1, doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.2, MUDr.Iva Metelková, Ph.D.2
1 III. interní klinika &ndash, nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
2 Klinika nukleární medicíny, FN a LF UP v Olomouci

Sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem – Percutaneous Ethanol Injection Therapy (PEIT) – pod ultrasonografickou kontrolou se individuálně používá jako alternativní postup při řešení primární hyperparatyreózy u polymorbidních pacientů vyššího věku, kteří mají zvýšené operační riziko. Popisujeme případ 92letého muže, který před 3 lety podstoupil tyreoidektomii pro papilární karcinom štítné žlázy. Součástí pravidelných kontrol bylo i roční ultrasonografické vyšetření, při kterém byl v lůžku po odstraněné štítné žláze verifikován solitární adenom příštítného tělíska. S ohledem na předchorobí, polymorbiditu i věk nemocného byla k léčbě úspěšně použita metoda PEIT. Zajímavá je rovněž koincidence adenomu a papilárního karcinomu štítné žlázy v čase.

Klíčová slova: adenom příštítného tělíska, Percutaneous Ethanol Injection Therapy, papilární karcinom štítné žlázy

Successful ultrasound-guided percutaneous ethanol ablation of an parathyroid adenoma of ninety-year-old senior

Percutaneous Ethanol Injection Therapy of parathyroid adenoma under ultrasound guidance is individually used as an alternative procedure in management of primary hyperparathyroidism in polymorbid elderly patients with increased surgical risk. We present a case of a 92-year-old male patient, who underwent thyroidectomy for papillary thyroid carcinoma three years ago. Part of the regular annual follow-up visits was also ultrasonography, which showed a solitary parathyroid adenoma at the site of the removed thyroid gland. Given the underlying condition, polymorbidity and age of the patient, the PEIT method was successfully used in the therapy. The coincidence of adenoma and papillary thyroid carcinoma is also interesting.

Keywords: parathyroid adenoma, Percutaneous Ethanol Injection Therapy, papillary thyroid carcinoma

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.