Interní Med. 2017; 19(2): 54-56

Diabetologie – obor nových možností

MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická a obezitologická ambulance Poliklinika Barrandov, Praha

Diabetologie patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Přispívá k tomu zavádění jak nových léků, tak technologií do běžné klinické praxe. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetu 2. typu, kde mezi nejmodernější medikamenty patří léky založené na inkretinech a inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu. Nové léky s sebou však přinesly i nový pohled na účinnost a bezpečnost léčby, stejně jako na cíle terapie. Mezi cíle léčby diabetu dnes nepatří jen zlepšení kompenzace diabetu – tedy snížení hladiny glykovaného hemoglobinu prevencí hyperglykemie preprandiálně a postprandiálně a tím snížení rizika výskytu a postupu dlouhodobých komplikací diabetu. Nová antidiabetika ovlivňují příznivě také hmotnost pacientů, jejich krevní tlak a snižují riziko srdečního selhání. Zvláštní zřetel je dávána také na bezpečnost léčby, a to zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií.

Klíčová slova: léky založené na inkretinech, inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu, komplexní účinek, bezpečnost léčby, klinické studie

Diabetology: a field of new possibilities

In the recent years, diabetology has been among the most dynamically developing branches of medicine. This has been contributed to by the introduction of both novel drugs and technologies into common clinical practice. In particular, it is the treatment of type 2 diabetes that is undergoing a major transformation, wherein the state-of-the-art medications include incretin-based drugs and sodium–glucose co-transporter inhibitors. However, novel drugs have also provided a new perspective on the efficacy and safety of treatment as well as on the therapeutic goals. Currently, the goals of diabetes treatment include not only improved diabetes control, i.e. decreasing the level of glycated haemoglobin by preventing preprandial and postprandial hyperglycaemia, thereby reducing the risk of development and progression of long-term diabetes complications. Novel antidiabetic drugs also favourably affect patient weight and blood pressure as well as reduce the risk of heart failure. Special attention is paid to treatment safety, particularly in terms of reducing the risk of developing hypoglycaemia.

Keywords: incretin-based drugs, sodium–glucose co-transporter inhibitors, comprehensive effect, treatment safety, clinical trials

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.