Interní Med. 2017; 19(3): 106-108

Co se změnilo v léčbě nemocných s dyslipidemií?

MUDr. Ondřej Kyselák1, prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.1, 2
1Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, 2Biochemický ústav; Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta MU Brno

Dyslipidemie (změněná hladina krevních tuků) patří v populaci vyspělých zemí k nejčastějším metabolickým onemocněním. V roce 2016 vydala Evropská kardiologická společnost (ESC) nová odborná doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v klinické praxi. V témže roce vyšlo také nové společné doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) týkající se managementu dyslipidemií, kterému bude věnována pozornost v tomto článku. Nová doporučení upravila některá kritéria pro zařazování pacientů do jednotlivých skupin kardiovaskulárního (KV) rizika a také došlo ke změně v doporučeních pro dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu. Dosahování těchto hodnot bude ale pravděpodobně ještě obtížnější než doposud. Do popředí zájmu se proto dostávají kombinace hypolipidemik a také nové léky – především inhibitory PCSK9. Ke zlepšení compliance pacientů k léčbě by měly přispět i nové léky s fixními kombinacemi hypolipidemik nebo kombinace statinů s antihypertenzivy.

Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění, ESC/EAS doporučení 2016, LDL cholesterol, statiny, ezetimib, inhibitory PCSK9

What has changed in treatment of patients with dyslipidemia?

Summary: Dyslipidemia is very frequent metabolic disease in general population of developed countries. Last year, the European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Atherosclerosis (EAS) released new guidelines for management of dyslipidaemias. In some groups of patients, the criteria for estimation of individual cardiovascular risk were changed. Recommendations for target LDL cholesterol values were also modified and this is why reaching the target level of LDL cholesterol should be now more difficult. Therefore, combination of hypolipidemic drugs and using new drugs (as PCSK9 inhibitors) will be needed. Patient’s compliance to long-term treatment can be improved also by a new fixed combination of hypolipidemic drugs (“polypills”).

Keywords: cardiovascular diseases, ESC/EAS guidelines 2016, LDL cholesterol, statins, ezetimibe, PCSK9 inhibitors

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.