Interní Med. 2017; 19(3): 116-124

Atypický hemolyticko-uremický syndrom a současné názory na jeho léčbu

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) je relativně vzácnou příčinou trombotické mikroangiopatie (TMA) a představuje 5–10 % všech HUS. Jde o velmi vzácné a život ohrožující onemocnění se systémovými projevy, které, pokud je neléčené, má špatnou prognózou s vysokou morbiditou i mortalitou. Více než 40 % pacientů s aHUS je starších 18 let. Onemocnění je způsobeno alterací funkce některých složek komplementu, kdy dochází k trvalé aktivaci jeho alternativní cesty. Tyto odchylky mohou mít genetický původ, kdy v důsledku mutace v různých genech regulujících komplement dochází k poruše funkce těchto faktorů, nebo se mohou tvořit protilátky proti složkám komplementu. Nejčastěji se setkáváme s mutacemi v genu pro komplementární faktor H (CFH), I (CFI) a B (CFB), které mívají závažnější průběh choroby, naopak prognosticky méně závažné bývají mutace postihující geny pro membránový proteinový kofaktor (MCP) či thrombomodulin (THBD). U dospělých pacientů zůstává iniciální léčbou stále podávání infuzí mražené plazmy (PI) či výměnné plazmaferézy (PE), zatímco u dětí a dospělých závislých či nereagujících na tuto léčbu je lékem volby eculizumab. Jde o humanizovanou monoklonální protilátku proti komplementárnímu faktoru C5, která rychle normalizuje parametry hemolýzy a zlepšuje renální funkce. Prognóza nemocných s aHUS se díky eculizumabu výrazně zlepšila, nicméně s nabývajícími vědomostmi a zkušenostmi s léčbou vyvstávají některé otázky, na které je třeba hledat odpovědi. Příkladem může být, jak dlouho léčbu podávat, kdy a za jakých podmínek je možné léčbu ukončit, jak přistupovat k nemocným indikovaným k renální transplantaci a spousta dalších. Některé z nich se snažíme zodpovědět v tomto článku.

Klíčová slova: trombotická mikroangiopatie, atypický hemolyticko-uremický syndrom, faktory komplementu, renální selhání, eculizumab.

Atypical hemolytic uremic syndrome and current view on the treatment

Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is one of many causes of thrombotic microangiopathies (TMA) and represents about 5–10% of all HUS. aHUS is a very rare life-threatening disease with can impair many body systems and untreated disease can have a very poor prognosis with high morbidity and also mortality. More than 40% of patients are older than 18 years of age. Permanent activation of alternative complement pathway due to the defective function of some complement factors is a leading cause of the disease. Alteration in some complement factors function is caused by loss of function mutations in responsible genes or in formation of specific autoantibodies against these factors. The most frequent mutations are in complement factor H (CFH), I (CFI) and B (CFB), which are associated with worse course of the disease. Mutations in genes for membrane cofactor protein (MCP) or thrombomodulin (THBD) are associated with better outcomes by contrast. Treatment with plasma infusions (PI) or plasma exchanges (PE) remains still the first therapeutic step during treatment of adults while eculizumab represents the first line of treatment in children and is also a drug of choice in adult patients who are refractory to or dependent on PI/PE. Eculizumab is humanized monoclonal antibody against complement factor C5 which very effectively blocks alternative pathway activation and leads to normalization of parameters of haemolysis and also to normalization of renal function. Prognosis of patients treated by eculizumab is currently significantly better but the treatment generates many questions which need to be answered. For example, how long should be patients treated, when we can stop the treatment, how to manage patients with terminal renal failure who are indicated to renal transplantation, and many others. We try to find some answers in this article.

Keywords: thrombotic microangiopathies, atypical hemolytic uremic syndrome, complement factors, renal failure, eculizumab

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.