Interní Med. 2017; 19(3): 131-137

Hereditární angioedém – trendy v léčbě

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hereditární angioedém je závažné a vzácné autozomální dominantně dědičné onemocnění, při kterém dochází k tvorbě nebolestivých, nesvědivých otoků podkoží a sliznic. Příčinou je genová mutace, která způsobuje absolutní či relativní nedostatek (afunkčního proteinu) C1 inhibitoru. V populaci se vyskytuje s frekvencí 1 : 50 000 až 1 : 10 000. V léčbě hereditárního angioedému se uplatňují 3 léčebné strategie, mezi které zahrnujeme dlouhodobou profylaxi, krátkodobou profylaxi a terapii akutního stavu. K dlouhodobé profylaxi jsou užívány v perorální formě inhibitory esteráz (kyselina tranexamová) či anabolické steroidy (atenuovaný androgen), u těžkých pacientů pravidelně intravenózně aplikovaný C1-inhibitor Cinryze. Krátkodobá profylaxe je nezbytná před traumatizujícími iatrogenními výkony substitucí purifikovaným koncentrátem C1-inhibitoru (Berinert P, Cinryze, Ruconest). Terapie akutního stavu je zásadní při rozvoji obstrukce laryngu, akutních gastrointestinálních potížích, deformujících kožních otoků. Používán je blokátor bradykininového receptoru RB2 (icatibant – Firazyr) či substituce C1-inhibitory buď plazmatickými (Berinert, Cinryze), nebo rekombinantním (conestat alfa – Ruconest). Příznivým a novým trendem je včasná samoléčba akutních atak samotným pacientem, ke které může být užit subkutánně aplikovaný icatibant (Firazyr). K domácí léčbě jsou taktéž povoleny intravenózně aplikované C1-inhibitory (Berinert, Cinryze, Ruconest). Rozhodnutí o využití domácí léčby by měl u každého pacienta individuálně učinit ošetřující lékař, který musí zajistit vhodnou instruktáž a v určitých intervalech kontrolovat techniku podávání.

Klíčová slova: hereditární angioedém, C1-inhibitor, terapie HAE

Hereditary angioedema – therapeutic trends

Hereditary angioedema is a serious and rare autosomal dominant hereditary disease manifested by the formation of painless, nonpruritic subcutaneous and/or submucosal swelling. It is caused by a gene mutation resulting in an absolute or relative lack of C1 inhibitor (nonfunctional protein). It occurs with a frequency of 1 : 50 000 to 1 : 10 000 in the population. The treatment of hereditary angioedema involves the use of three therapeutic strategies comprising long-term prophylaxis, short-term prophylaxis, and acute state treatment. Long-term prophylaxis involves the use of oral esterase inhibitors (tranexamic acid) or anabolic steroids (attenuated androgen); in severe cases, regular intravenous administration of the C1-inhibitor Cinryze. Short-term prophylaxis with a purified C1-inhibitor concentrate (Berinert P, Cinryze, Ruconest) is necessary before traumatizing iatrogenic procedures. The treatment of an acute state is essential when laryngeal obstruction, acute gastrointestinal complaints, or deforming skin edema develop. A bradykinin B2 receptor antagonist (icatibant – Firazyr) or a replacement with either plasma (Berinert, Cinryze) or recombinant (conestat alfa – Ruconest) C1-inhibitors are used. A new and positive trend is early self-treatment of acute attacks by the patient themselves for which subcutaneous icatibant (Firazyr) can be used. Also available for home treatment are C1-inhibitors (Berinert, Cinryze, Ruconest) administered intravenously. The decision on utilizing home treatment should be made individually for each patient by the attending physician who must provide appropriate instruction and check the technique of administration in certain intervals.

Keywords: hereditary angioedema, C1-inhibitor, treatment of HAE

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.