Interní Med. 2017; 19(3): 142-144

Novinky a trendy v antibiotické léčbě

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha

Současná antibiotické léčba je poznamenána rychle narůstající rezistencí mikroorganismů k antibiotikům. Kvalifikované odhady předpokládají, že v průběhu několika let může dojít k reálné krizi antimikrobní terapie, či dokonce k počátku postantibiotické éry. Vývoj nových antibiotik zdaleka nestačí adekvátně reagovat na měnící se epidemiologickou situaci, proto je snahou plně využít potenciál i starších přípravků. Zásadní ale je omezit nadměrnou spotřebu antibiotik a v indikovaných případech je podávat tak, aby byla minimalizována další rizika vzniku a šíření rezistence. Základní podmínkou uchování účinnosti antibiotik je znalost a respektování principů racionální antibiotické terapie.

Klíčová slova: rezistence k antibiotikům, racionální antibiotické terapie, nová antibiotika

News and trends in antibiotic therapy

Current antibiotic treatment is marked by a rapidly increasing resistance of microorganisms to antibiotics. Some educated estimates suggest that over several years can occur a real crisis of antimicrobial therapy, or even the beginning of the postantibiotic era. Developing new products is not enough to adequately respond to the changing epidemiological situation, therefore, it is an attempt to realize the full potential and older products.It is essential to reduce excessive consumption of antibiotics and in indicated cases administered them in such a way as to minimize the risk of a further spread of resistance. The basic condition for preserving the effectiveness of antibiotics is a knowledge and respect for the principles of rational antibiotic therapy.

Keywords: antimicrobial resistence, rational antibiotic therapy, new antibiotics

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.