Interní Med. 2017; 19(3): 162-166

Naše zkušenosti s antifibrotickou léčbou u idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.1, MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.2, MUDr. Vladimíra Loštáková, Ph.D.1, MUDr. Tomáš Tichý, Ph.D.3, Dr. Eva Kriegová4
1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
2Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc
3Ústav patologie LF a UP Olomouc
4Ústav imunologie LF a UP Olomouc

Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň prognosticky nejzávažnější plicní onemocnění. Spolu s rozvojem nových léčebných možností se u IPF zvyšuje úsilí o časnou diagnózu této nemoci, a tím se čím dál více pacientů dostává k účinné antifibrotické léčbě. V praxi volíme u IPF pacientů s ohledem na stávající pravidla úhrady léčbu pirfenidonem (2 403 mg/den, tj. 3× 3 cps.) nebo nintedanibem (300 mg denně, tj. 2× 1 tbl.). Prezentujeme kazuistiku 69letého nemocného, u něhož byla diagnostikována IPF a následná antifibrotická terapie pirfenidonem vedla ke stabilizaci plicního postižení.

Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza, antifibrotická léčba, pirfenidon, nintedanib

A single-centre experience of antifibrotic treatment in idiopathic pulmonary fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is one of the most difficult to treat diseases with usually progressive course and unfavourable prognosis. Together with development of new therapeutic approaches there is a need to early diagnose this disease. With early diagnosis more patients are able to receive new types of antifibrotic drugs. In our current clinical practice, we may choose two different treatments – pirfenidone (2 403 mg/day, i. e. 3 × 3 cps) or nintedanib (300 mg/day, i. e. 2 × 1 tbl.). Here we present a case report of 69 years old patient with diagnosis of IPF who was treated with antifibrotic therapy (pirfenidone) which led to complete stabilization of pulmonary impairment.

Keywords: idiopathic pulmonary fibrosis, antifibrotic therapy, pirfenidone, nintedanib

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.