Interní Med. 2017; 19(4): 204-208

Herpetické infekce centrálního nervového systému

MUDr. Lenka Fašaneková, MUDr. Matúš Mihalčin, MUDr. Martina Pýchová, prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob, FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Herpetické viry jsou nejkomplexnější viry infikující člověka. Jejich typickou společnou vlastností je schopnost doživotní perzistence
v organismu navozením latence. Neuroinfekce vyvolané herpetickými viry mají různě závažný průběh. Nejtěžší komplikací
je hemoragicko-nekrotizující encefalitida, která i přes dostupnou léčbu zůstává nemocí s vysokou morbiditou a mortalitou.
Základem diagnostiky herpetických neuroinfekcí je vyšetření mozkomíšního moku cytologicky a molekulárně biologicky s přímým
průkazem viru metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). V prezentovaném článku jsou shrnuty aspekty diagnostiky
a léčby onemocnění centrálního nervového systému způsobených herpetickými viry.

Klíčová slova: herpetické viry, encefalitida, meningitida, myelitida, terapie, diagnostika

Herpetic infections of the central nervous system

Herpesviruses are the most complex viruses infecting humans. They usually establish latent infections and persist in the organismfor lifelong. Herpesviruses can cause neuroinfections of various severity. Hemorrhagic encephalitis is the most serious neurologicalcomplication and despite available treatments, the disease still has high morbidity and mortality. Cerebrospinal fluid analysis, usingcytology and polymerase chain reaction (PCR) for direct proof of the virus, is considered the gold standard for the diagnostics. Inthis article we summarized the current diagnostic and therapeutic approaches used for management of herpetic neuroinfections.

Keywords: herpesviruses, encephalitis, meningitis, therapy, diagnostics

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.