Interní Med. 2017; 19(5): 251-257

Management osteoartróz – konzervativní léčba

MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, MUDr. Theodoros Philippou
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Léčba osteoartrózy by měla být vždy komplexní a vycházet z důkladného klinického vyšetření postiženého kloubu s verifikací
rentgenových známek artrotických změn. Autoři v přehledovém článku popisují možnosti konzervativní léčby onemocnění
hyalinní chrupavky. Jejím hlavním cílem je zpomalení progrese patologického procesu, snížení bolestí, omezení kloubní ztuhlosti,
zabránění vzniku deformit a tím i zlepšení kvality života nemocného.

Klíčová slova: osteoartróza, konzervativní léčba, nesteroidní antirevmatika, hyaluronová kyselina, SYSADOA

Management of osteoarthritis – conservative treatment

Treatment of osteoarthritis should always be comprehensive and based on a thorough clinical examination of the affected jointwith X-ray evidence of arthrotic changes. The authors in the review article describe the possibilities of conservative treatmentof hyaline cartilage diseases. Its main goal is to slow the progress of the pathological process, reduce pain, reduce joint stiffness,prevent deformity and this improve the quality of life of the patient.

Keywords: osteoarthritis, conservative treatment, non-steroidal anti-inflammatory drugs, hyaluronic acid, SYSADOA

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.