Interní Med. 2017; 19(5): 258-261

Studie SURVET – nový pohled na prevenci recidivy žilního tromboembolismu

MUDr. Jiří Matuška
Angiologická ambulance, MATMED, s. r. o., Hodonín

Žilní tromboembolická nemoc patři mezi nejzávažnější onemocnění oběhového systému se stále rostoucí incidencí. Dlouhodobě
byla v terapii věnována pozornost jen samotné tromboembolické příhodě, přičemž délka podávání antikogulace byla
relativně přesně limitována. Značné riziko recidivy tromboembolismu v delším časovém horizontu bylo dlouhodobě opomíjeno,
stejně jako farmakologické prevence těchto recidiv. Klinická studie SURVET s glykosaminoglykany přinesla odlišný pohled na
toto nové téma v době jinak dominantního použití (nových) direktních antikoagulancií (NOAC).

Klíčová slova: žilní trombóza, plicní embolie, sekundární prevence recidivy tromboembolismu, sulodexid, NOAC

The SURVET study: a new insight into prevention of recurrent venous thromboembolism

Venous thromboembolic disease is among the most serious diseases of the circulatory system with an ever-increasing incidence.Treatment has been focused for a long time on the thromboembolic event itself, with the duration of anticoagulant administrationbeing relatively accurately limited. A significant risk of recurrent thromboembolism in a longer time interval has long beenneglected, as has been the pharmacological prevention of this recurrence. The SURVET clinical trial with glycosaminoglycans resultedin a different perspective on this new topic in an era of otherwise predominant use of (novel) direct anticoagulants (NOACs).

Keywords: deep vein thrombosis, pulmonary embolism, recurrent deep vein thormbosis and pulmonary embolism secondary
prevention, sulodexide, NOACs

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.