reklama

Interní Med. 2017; 19(5): 262-265

Addisonova choroba – myslíme na ni při diferenciální diagnostice?

MUDr. Helena Prachová
Interní odělení Nemocnice Na Homolce, Praha

Addisonova choroba neboli chronická primární adrenální nedostatečnost (AI) je vzácné onemocnění, při kterém jsou obě
nadledviny zničeny zánětlivým, metastatickým nebo degenerativním procesem, eventuálně byly chirurgicky odstraněny.
Vzhledem k nespecifickým příznakům může toto onemocnění často dlouho unikat diagnóze. Včasná diagnostika a zahájení
doživotní substituční kortikoterapie přináší promptní zlepšení stavu pacienta a předchází komplikacím vyplývajícím z nedostatku
adrenokortikoidních hormonů. Novinkou v terapii autoimunitní Addisonovy choroby je imunomodulační a regenerační
terapie, která je prozatím ve fázi klinických studií.

Klíčová slova: Addison, diagnóza, kortisol, substituční kortiterapie, imunomodulační a regenerativní terapie

Addison´s disease – do we think of it in differential diagnosis?

Addison´s disease or primary adrenocortical insufficiency is a rare condition, in which adrenal cortex is destructed by infection,metastasis or degenerative process or adrenal glands were removed by surgical intervention. The correct diagnosis can be hidingfor a long time due to its presentation with non-specific symptoms. The early diagnosis and starting lifelong steroid replacementtherapy promptly improves patient´s condition and avoids complications arising from the lack of adrenocortical hormons. The novelthereapeutic approaches in autommune Addison´s disease is immunomodulatory and regenerative medicine, yet in clinical studies.

Keywords: Addison, diagnosis, kortisol, steroid replacement therapy, immonomodulatory and regenerative medicine

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.