reklama

Interní Med. 2017; 19(5): 274-278

Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií z pohledu klinické praxe
I. Maligní monoklonální gamapatie

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.1, 2, doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.2, MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.2,, doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.2
1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Monoklonální gamapatie (MG) jsou vysoce heterogenní skupinou zhoubných i nezhoubných stavů, jejichž společným jmenovatelem
je přítomnost monoklonálního imunoglobulinu (MIg, „paraproteinu”) nebo jeho strukturálních komponent v séru a/nebo
v moči. V předloženém sdělení jsou shrnuty současné klasifikace MG, přehled standardních i specializovaných vyšetřovacích
metod a návod k diferenciálně-diagnostické rozvaze umožňující časné rozpoznání maligních MG vyžadujících bezprostřední
léčbu. Integrální součástí textu jsou přehledy aktuálních vyšetřovacích algoritmů, diagnostických postupů a sestav kritérií
nejčastějších maligních MG použitelné v běžné klinické praxi.

Klíčová slova: monoklonální gamapatie, mnohočetný myelom, Waldenströmova makroglobulinemie, solitární plazmocytom,plazmocelulární leukemie, POEMS syndrom, diferenciální diagnóza

Differential diagnosis of monoclonal gammopathies from the point of clinical practice
I. Malignant monoclonal gammopathies

Monoclonal gammopathies (MG) are a very heterogeneous group of malignant and non-malignant conditions, that are characterizedby the presence of monoclonal immunoglobulin (MIg, „paraprotein“) or its structural components in serum and/or urine. Thepresented paper shows contemporary classification of MG, list of standard as well as specialized examination methods, and an effectivedifferential diagnosis for an early recognition of malignant MG requiring therapy. The manuscript contains also the overviewof contemporary algorithms for assessment, and sets of diagnostic criteria of the most frequent malignant MG for routine practice.

Keywords: monoclonal gammopathy, multiple myeloma, Waldenström macroglobulinemia, solitary plasmacytoma , plasma cell
leukemia, POEMS syndrome, differential diagnosis

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.