Interní Med. 2017; 19(2): 85-87

Klíšťová encefalitida – choroba s variabilní závažností

MUDr. Martina Pýchová1, prof. MUDr. Petr Husa, CSc.1, MUDr. Lenka Fašaneková1, MUDr. Radana Pařízková1, MUDr. Michaela Freibergerová1, MUDr. Martin Slezák2
1Klinika infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno, 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno

Mezi celosvětově významné přenašeče infekčních nemocí patří klíště. Jednou z chorob přenášených klíšťaty je klíšťová encefalitida. Z epidemiologického hlediska patří Česká republika mezi země s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Klinický průběh a závažnost choroby je variabilní – od asymptomatických či abortivních forem, po klasické projevy postižení nervové soustavy (meningitida, encefalitida, memingoencefalomyelitida) až po úmrtí. Riziko vzniku komplikací narůstá s věkem a následky nemoci mohou být i trvalé (postencefalitický syndrom, paretické komplikace). Kauzální terapie této infekce není stále dostupná, a tak jedinou možností je preexpoziční vakcinace.

Klíčová slova: klíšťová encefalitida, komplikace, následky, prevence

Tick-borne encephalitis – a disease with variable outcome

A tick is one of the most important vectors of infectious diseases worldwide. Tick-borne encephalitis (TBE) is one of them. The Czech Republic belongs among countries with the highest occurrence of the disease. Clinical presentation and relevance are variable – from asymptomatic or abortive forms to classical neurological manifestation such as meningitis, encephalitis, meningoencephalomyelitis even death. Complications are more often seen in elderly people and consequences of the disease (post-encephalitic syndrome, palsies) can be permanent. Specific treatment still does not exist and vaccination is the only effective protection against TBE.

Keywords: tick-borne encephalitis, complications, consequences, prevention

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.