Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 12

Přehledové články

Antibiotika v těhotenství

RNDr. Věra Toršová CSc, RNDr. Eva Chmelařová

Interní Med. 2001; 3(12): 550-552

Uzlinový syndrom u hematologických malignit

prof. MUDr. Pavel Klener DrSc

Interní Med. 2001; 3(12): 553-555

Potravinová alergie

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2001; 3(12): 556-558

Diabetes mellitus s vaskulárními komplikacemi

MUDr. Roman Mottl Ph.D

Interní Med. 2001; 3(12): 559-563

Vitaminy - důležitý faktor ovlivňující zdraví - 2. část - Metabolizmus hydrosolubilních vitaminů

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc

Interní Med. 2001; 3(12): 564-567

doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Ouda, CSc. Poškození ledvin jako důsledek působení profesionálních škodlivin

doc. MUDr. Josef Kohout CSc, doc. MUDr. Zdeněk Ouda CSc

Interní Med. 2001; 3(12): 568-569

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(12): 583-586

Sdělení z praxe

Sotalolem indukovaná setrvalá komorová tachykardie u nemocné s pokročilým selháním ledvin

MUDr. Michaela Zenáhlíková, MUDr. Filip Málek, MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Pavel Stanka, MUDr. Rudolf Špaček CSc

Interní Med. 2001; 3(12): 570-572

Tachykardická kardiomyopatie

MUDr. Jaroslav Dvořáček, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, MUDr. Petra Hufová

Interní Med. 2001; 3(12): 573-574

Farmakologický profil

Nový přípravek Avandia (rosiglitazon) - farmakologický profil a klinické použití

prof. MUDr. Terezie Pelikánová DrSc

Interní Med. 2001; 3(12): 575-578

Controversies in Cardiology

Genetika a kardiologie na prahu nového tisíciletí

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(12): 579-582


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.