Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 10

Přehledové články

C-reaktivní protein a infarkt myokardu

MUDr. Marcela Škvařilová Ph.D, MUDr. Mgr. Alan Bulava, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 484-486

Vývoj inhibitorů protonové pumpy - Etapy v léčbě onemocnění s acidopeptickou patogenezou

doc. MUDr. Václav Jirásek CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 487-490

Inzulinová rezistence a metabolický syndrom

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc

Interní Med. 2003; 5(10): 491-495

Kvalita života nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

prof. MUDr. Vladimír Vondra DrSc, RNDr. Marek Malý CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 496-500

Antibiotická léčba v průběhu gravidity

MUDr. Tomáš Binder CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 501-504

Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií

prof. MUDr. Jan Bultas CSc, MUDr. Debora Karetová CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 505-514

Komentáře

Zpráva z kongresu WONCA Europe (18.-21. 6. 2003 Lublaň)

MUDr. Jana Skoupá

Interní Med. 2003; 5(10): 520

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(10): 522

Interní medicína ve zkratce

Chřipkovitá onemocnění a jejich léčba

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2003; 5(10): 515-516

Sdělení z praxe

Myxom levé síně

MUDr. Pavol Lambert, MUDr. Vladimír Vaculín

Interní Med. 2003; 5(10): 517-519

Neurologie # neurologické symptomy u některých interních onemocnění

Slovo úvodem

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc

Interní Med. 2003; 5(10):

Mezioborové přehledy: Dermatologie # mykózy

Dermatomykózy - etiologie a diagnostika

MUDr. Magdalena Skořepová CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 6-7

Léčba mykóz

MUDr. Dominika Diamantová

Interní Med. 2003; 5(10): 8-10

Klinické obrazy dermatomykóz

MUDr. Magdalena Skořepová CSc

Interní Med. 2003; 5(10): 11-14


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.