Interní medicína pro praxi, 2016, číslo 5

Slovo úvodem

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Interní Med. 2016; 18(5):

Přehledové články

Antitrombotická léčba tromboembolické žilní nemoci

Antithrombotic therapy of thromboembolic disease

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(5): 222-225

Tromboembolická žilní nemoc (TEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Jedná se o relativně časté kardiovaskulární onemocnění s akutním rizikem úmrtí a možnými dlouhodobými následky, které postihuje přibližně 2–5 % populace. Nemocní s PE jsou ohroženi až 20% mortalitou a dlouhodobé následky TEN jsou taktéž nezanedbatelné. Posttrombotický syndrom (PTS) se vyskytuje až u 40 % nemocných a chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTPH) u 2–4 %. Cílem léčby je zabránění progrese, dislokace trombu, dosažení maximální rekanalizace a zábrana recidivy, k čemuž nám slouží antitrombotická léčba (antikoagulační nebo trombolytická),...

Bezinterferonová léčba hepatitidy C

Possibilities of IFN-free therapy of hepatitis C

prof. MUDr. Petr Husa, CSc., MUDr. Petr Husa ml.

Interní Med. 2016; 18(5): 226-230

Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik (Directly Acting Antivirals – DAA) má vysokou účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Pozornost je nutné věnovat především lékovým interakcím, které jsou však dobře zdokumentované a uspokojivě řešitelné i v běžné klinické praxi. Současné možnosti bezinterferonové léčby představují kombinace sofosbuviru s jinými DAA nebo s ribavirinem a kombinace paritaprevir potencovaný ritonavirem + ombitasvir ± dasabuvir. V některých zemích světa je již dostupná i fixní kombinace elbasviru s grazoprevirem.

Terapie nealkoholové steatohepatitidy (NASH)

Therapy of nonalcoholic steatohepatitis (NASH)

MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., MUDr. Irma Dresslerová

Interní Med. 2016; 18(5): 233-235

Výskyt nealkoholové steatohepatitidy (NASH) jako součásti nealkoholového onemocnění jater má stále vzrůstající tendenci a NASH a jeho komplikace se stávají jednou z nejčastějších indikací k jaterní transplantaci. Vyhledávání nemocných s NASH v rizikových skupinách a její diagnostika je stále obtížná a v řadě případů se neobejde bez jaterní biopsie. Léčba je stále v počátcích a je založena na režimových opatřeních s úpravou životního stylu, diety a redukci hmotnosti. Ve farmakoterapii se kromě léčby asociovaných onemocnění, jako jsou diabetes melitus II. typu, arteriální hypertenze a dyslipidemie u vybraných nemocných uplatňuje podávání vitaminu E nebo...

Primární kožní lymfomy: současný pohled na vzácná hemato-onkologická onemocnění

Primary cutaneous lymphomas: current view of rare hematologic malignancies

MUDr. Jindřich Polívka

Interní Med. 2016; 18(5): 236-241

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnóza kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. Přehledový článek si klade za cíl představit současný pohled na diagnostický a léčebný přístup k primárním kožním lymfomům, více se zaměřuje na mycosis fungoides a Sézary syndrom.

Sdělení z praxe

Kombinační terapie empagliflozinem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

The combination of empagliflozin and insulin analog therapy of patient with diabetes mellitus type 2

MUDr. Jana Psottová

Interní Med. 2016; 18(5): 250-253

Dnes uvádím kazuistiku komplikovaného pacienta s historií diabetu v trvání 19 let, kde se nejlépe osvědčil individuálně zvolený terapeutický postup. Kombinační léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem pomocí inzulinových analog v kombinaci s empagliflozinem se zdá být nejoptimálnější.

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

Rhabdomyolysis and renal failure in patient with alcohol abuse and severe sepsis

MUDr. Petr Němec

Interní Med. 2016; 18(5): 254-255

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Manažment diagnostiky a liečby chronickej myelomonocytovej leukémie - pohľad z klinickej praxe

Diagnosis and treatment of chronic myelomonocytic leukemia - a view from clinical practice

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D., MUDr. Petra Bělohlávková, MUDr. Zuzana Rusiňáková, doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., MUDr. Eva Kadlčková, MUDr. Luděk Raida, Ph.D., MUDr. Alžběta Zavřelová, prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc., doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Interní Med. 2016; 18(5): 256-259

Chronická myelomonocytová leukémia (CMML) je ochorením krvotvornej kmeňovej bunky, ktoré nesie zároveň črty myelodysplázie i myeloproliferácie. Vyskytuje sa relatívne zriedkavo, najmä u starších osôb, a môže prechádzať do akútnej myeloblastovej leukémie. V poslednom období sa pomocou sofistikovaných molekulovo-biologických technológií podarilo určiť, že veľká časť pacientov nesie mutácie v epigenetických regulačných génoch (napr. TET2, ASXL1, …), ktoré modifikujú kondenzáciu chromatínu a v konečnom dôsledku i génovú expresiu. Tieto skutočnosti umožnili zaradenie hypometylačných látok (HMA) do štandardnej liečby CMML a otvárajú bránu pre využitie...

Farmakologický profil

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

Lipertance® - first fixed triple combination of atorvastatin, perindopril arginine, and amlodipine

prof.MUDr.Jiří Widimský jr., CSc.

Interní Med. 2016; 18(5): 242-244

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Mezioborové přehledy

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

What is the current potential of acute pain service and when to refer patients?

MUDr.Jan Procházka, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(5): 245-248

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Zaznělo na kongresu

Co naznačují data z reálné praxe používání nových antikoagulancií? Zaostřeno na apixaban

What do the data from real practice of using novel anticoagulants suggest? Focus on apixaban

prof.MUDr.Josef Kautzner, CSc.

Interní Med. 2016; 18(5): 260-262

Ve dnech 27–31. 8. 2016 se konal v Římě kongres Evropské kardiologické společnosti – ESC 2016. Jde o největší světový kardiologický kongres, kterého se letos zúčastnilo 32 897 delegátů z celého světa. Během kongresu bylo odprezentováno celkem 11 000 abstrakt a okolo 500 sekcí předních expertů v oboru. Přednášky byly věnovány nejnovějším objevům v kardiovaskulární medicíně a prezentaci nových doporučení ESC. Jedním z ústředních témat v oblasti arytmologie byla léčba fibrilace síní, včetně antitrombotické profylaxe. Na kongresu byla prezentována řada abstrakt týkajících se antitrombotické léčby u nevalvulární fibrilace síní (FS)....


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.