Interní Med. 2017; 19(2): 66-71

Novinky v inzulinoterapii

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance Ostrava-Kunčice

Diabetes mellitus 2. typu je chronické a progresivní onemocnění, cílem léčby diabetu je prodloužení a zkvalitnění života. Léčba má být od počátku zjištění diagnózy účinná a bezpečná. Patofyziologickým podkladem pro vznik diabetes mellitus 2. typu je kombinace inzulinové rezistence a relativního a později i absolutního nedostatku sekrece inzulinu, což vyžaduje zahájení léčby inzulinem, která je dnes realizována pomocí širokého portfolia humánních inzulinů a především inzulinových analog, která lze bezpečně kombinovat s perorálními antidiabetiky či využívat i injekční léčby pomocí agonistů GLP-1 receptorů. Článek popisuje postup zavedení léčby inzulinem a jeho kombinace s léčbou dalšími antidiabetiky v průběhu progrese choroby diabetes mellitus 2. typu, možnosti kombinace jednotlivých inzulinů a jejich režimy. Jsou uvedené poslední novinky v léčbě inzulinem – nová dlouhodobá analoga, fixní kombinace inzulinu s agonisty GLP-1receptoru.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulinová léčba, inzulinová analoga, kombinace inzulinu s perorálními antidiabetiky a agonisty GLP-1R

Advances in insulin therapy

Type 2 diabetes mellitus is a chronic and progressive disease, with the goals of treatment being prolonged survival and improved quality of life. The treatment has to be effective and safe since the initial diagnosis. The underlying pathophysiology for type 2 diabetes mellitus is the combination of insulin resistance and relative, and later on absolute, lack of insulin secretion. This requires initiation of treatment with insulin which currently involves a wide portfolio of human insulins and, in particular, insulin analogues that can be safely combined with oral antidiabetic drugs or injection therapy by means of GLP-1 receptor agonists can be used. The article describes the process of introducing insulin therapy and its combination with treatment with other antidiabetic drugs during the progression of type 2 diabetes mellitus, the options of combining the individual insulins, and their regimens. Also presented are some recent advances in insulin therapy: novel long-acting analogues and fixed combination of insulin with GLP-1 receptor agonists.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin therapy, insulin analogues, combination of insulin with oral antidiabetics and GLP-1R agonists

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.