Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 3

Přehledové články

Poruchy spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2001; 3(3): 104-109

Systémová revmatická onemocnění I. díl

prof. MUDr. Ctibor Dostál DrSc

Interní Med. 2001; 3(3): 110-116

Nejčastější příčiny akutního krvácení do horní části trávicí trubice - diagnostika a léčba - II.

MUDr. Libuše Husová, prof. MUDr. Petr Dítě DrSc, MUDr. Petr Husa CSc, MUDr. Jan Lata CSc, MUDr. Michal Šenkyřík

Interní Med. 2001; 3(3): 117-119

Laboratorní diagnostika onemocnění štítné žlázy

RNDr. Jiří Lukeš, MUDr. Pavel Koranda Ph.D

Interní Med. 2001; 3(3): 120-123

Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání z pohledu studie MERIT_HF

doc. MUDr. Jiří Vítovec CSc, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2001; 3(3): 124-127

Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil DrSc

Interní Med. 2001; 3(3): 128-130

Interní medicína ve zkratce

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2001; 3(3): 138-141

Klinická farmakologie

Problémy s podáváním léků ve stáří III. - compliance

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Interní Med. 2001; 3(3): 136-137

Sdělení z praxe

Koexistence primární a sekundární dyslipidémie u recentního diabetika 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Interní Med. 2001; 3(3): 131-132

Diseminovaná intravaskulární koagulace vyvolaná virovou infekcí

MUDr. Petra Hufová, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, MUDr. Michaela Jančíková, MUDr. Petr Kolembus

Interní Med. 2001; 3(3): 133-135


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.