Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 6

Slovo úvodem

PROČ BY BŮH NEMOHL ZÍSKAT ANI MÍSTO ASISTENTA NA UNIVERZITĚ?

MUDr. Radkin Honzák CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 263

Podle Stephena J. Browna (Graduate School of Education, University of Buffalo; lehce aktualizováno. Převzato z ČLČ)

Přehledové články

Nové pohledy na léčbu hyperurikémie a dny

New insights in treatment of hyperuricemia and gout

prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc

Interní Med. 2008; 10(6): 268-272

V úvodu práce se autor zabývá problémem časné a správné diagnostiky dnavé artritidy. Definitivní diagnostika dny je při průkazu krystalů natrium urátu v polarizačním mikroskopu v kloubním punktátu. Pokud není krystalografická analýza z různých důvodů provedena, je nutné kombinovat klinická kritéria. V tomto smyslu je vhodné použít nově publikovaná „Doporučení EULAR pro diagnostiku dny“. Cílem léčby je ukončit co nejdříve dnavý záchvat, odstranit depozita urátu normalizací urikémie, prevence dalších atak, prevence a reverze komplikací a asociovaných onemocnění. Při akutním záchvatu aplikujeme chlad, ihned zahajujeme protizánětlivou léčbu...

Inhibitory ACE nebo sartany u ischemické choroby srdeční?

ACE-inhibitors or sartans in coronary heart disease?

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 273-276

Podáváme přehled současných poznatků o ACE inhibitorech a blokátorech receptoru 1 pro angiotenzin II u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Data ze studií u hypertenze ukazovala na některé přednosti ACE inhibitorů, výsledky přímého srovnání z velké multicentrické studie ONTARGET však potvrzují předpoklad, že obě lékové skupiny jsou účinné, bezpečné a srovnatelné, není však zřejmě vhodná kombinace ACE-I a AII antagonistů. Blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron je dnes základem léčby nemocných v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční, teprve další studie ale ukáží, na které úrovni je celý systém nejlepší blokovat.

Acidopeptická onemocnění - hlavní indikace pro inhibitory protonové pumpy

Acid-related diseases - main indication for proton pump inhibitors

doc. MUDr. Václav Jirásek CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 277-280

Inhibitory protonové pumpy jsou přípravky určené k léčbě acidopeptických onemocnění. Mezi tato onemocnění patří refluxní choroba jícnu, vředová choroba gastroduodenální (Helicobacter pozitivní), gastropatie z nesteroidních antiflogistik, vředy endokrinního původu, stresové vředy a hemoragická gastropatie. Inhibitory protonové pumpy jsou přípravky bezpečné, s minimem interakcí. Omeprazol, pantoprazol a lansoprazol jsou přípravky této lékové skupiny dostupné v ČR. Ve farmakologických ukazatelích a klinických účincích se podstatněji neliší.

Péče o nemocné s chronickým srdečním selháním a sníženou funkcí ledvin

Management of the patients with chronic heart failure and decreased renal function

MUDr. Filip Málek, MUDr. Martin Havrda

Interní Med. 2008; 10(6): 281-284

Výskyt chronického srdečního selhání a chronických onemocnění ledvin se sníženou renální funkcí v populaci stoupá. Spojení srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin je v literatuře označováno jako kardiorenální syndrom. Kardiorenální syndrom má společné rizikové faktory kardiovaskulárního a renálního poškození. Jedním z hlavních principů nefarmakologické léčby je u pacientů s kardiorenálním syndromem kontrola příjmu tekutin a soli. Při výběru farmakoterapie pacientů se srdečním selháním a sníženou funkcí ledvin je nutné použít léky, pro které máme důkazy o kardioprotektivního účinku a známe jejich farmakokinetiku. Péče o nemocné s kardiorenálním...

Nutriční podpora formou sippingu

Nutrition support with sipping

doc. MUDr. Miroslav Tomíška CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 285-290

Perorální nutriční supplementy jsou kompletní směsi makronutrientů a mikronutrientů, které jsou dnes dostupné většinou v tekuté formě k okamžitému použití. Většina autorů shodně potvrzuje, že v době onemocnění tyto přípravky signifikantně zvyšují příjem energie a živin nad rámec samotné dietní rady, aniž by docházelo k potlačení příjmu stravy. Metaanalýzy řady randomizovaných studií u různých skupin nemocných poskytují silné doklady o efektu této formy nutriční podpory v podobě snížení výskytu komplikací, zkrácení doby hospitalizace a v mnoha případech i snížení mortality. Důkazy jsou nejsilnější pro akutní onemocnění, u starších pacientů, podvyživených...

Komplexní léčba abdominálních katastrof

Complex treatment of abdominal catastrophe

prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc, MUDr. Jan Maňák Ph.D, MUDr. Pavel Vyroubal, MUDr. Jiří Bajnárek, MUDr. Roman Mottl Ph.D, MUDr. Milan Fric, prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 291-294

Abdominálními katastrofami jsou myšleny především závažné stavy, které postihují trávicí trubici, slinivku břišní a částečně i biliární systém. Uvedená postižení ohrožují nemocného krvácením, významnou ztrátou tekutiny a vznikem septických komplikací. Přístup k abdominálním katastrofám musí být komplexní a zajistit lokalizaci a léčbu infekce, náhradu ztrát tekutiny z gastrointestinálního traktu, nutriční podporu a lokální léčbu. Vzhledem ke komplexnímu charakteru je nutná mezioborová spolupráce. S ohledem na dlouhodobost a nákladnost péče je vhodné soustředit pacienty s abdominálními katastrofami do speciálních center, která mají s léčbou uvedených...

Vitamin D - aktuální situace

Vitamin D - readout

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, MUDr. Jana Fajfrová

Interní Med. 2008; 10(6): 295-297

Vitamin D je nezbytný k udržení normálních hladin vápníku a fosfátů v krvi, které jsou nezbytné pro normální mineralizaci kostí, svalové kontrakce, vedení vzruchu nervy a obecně k buněčným funkcím ve všech tkáních těla. Vitamin D je seco-steroid a může být buď vyroben v kůži z cholesterolu podobných prekurzorů expozicí slunečnímu záření, nebo může být získán z potravy již v hotové podobě. Potraviny bohaté na vitamin D jsou tučné ryby, vajíčka, máslo, játra a některá masa. Časné příznaky nedostatku vitaminu D jsou snížená hladina vápníku ze snížené absorpce vápníku ze střeva vedoucí k depleci vápníku v kostech. Pozdější známky jsou nedostatečná mineralizace...

Sdělení z praxe

Koarktace aorty jako vzácná příčina sekundární hypertenze

MUDr. Zdeněk Štekl

Interní Med. 2008; 10(6): 308-309

V kazuistice bych chtěl upozornit na častý výskyt hypertenze v populaci a zdůraznit nutnost pátrání po příčinách sekundární hypertenze. Jako příklad uvádím případ rezistentní hypertenze u pacientky, kdy jako příčina hypertenze byla na základě fyzikálního vyšetření rozpoznána a angiograficky potvrzena koarktace aorty až v 53 letech věku. Po provedeném bypassu došlo k normalizaci STK a výraznému subjektivnímu zlepšení. V diskuzi jsou uvedeny vzácnější možné příčiny sekundární hypertenze. Zdůrazněna byla nutnost důkladného fyzikálního vyšetření před indikací dalších specializovaných vyšetření.

Mezioborové přehledy

Pokroky ve farmakoterapii bolesti

ADVANCES IN PHARMACOTHERAPY OF PAIN

prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc

Interní Med. 2008; 10(6): 298-304

Článek upozorňuje na některé možnosti zlepšení farmakoterapie bolesti uplatněním doporučených postupů léčby bolesti vypracovaných v ČR nebo v zahraničí v poslední době a respektováním aktualizovaných poznatků o rizicích analgetik. Jsou uvedeny poznámky a internetové odkazy k následujícím doporučeným postupům v plném znění: farmakoterapie akutní bolesti, farmakoterapie chronické nenádorové bolesti, farmakoterapie nádorové bolesti, bolesti hlavy, léčení akutní pooperační bolesti, doporučený postup EULAR (Evropské ligy proti revmatizmu) k léčení osteoartrózy a doporučení EFNS (Evropské federace neurologických společností) k farmakoterapii neuropatických...

Dermatomykózy

Dermatomycosis

doc. MUDr. Eliška Dastychová CSc

Interní Med. 2008; 10(6): 305-307

Dermatomykózy patří vedle ekzémových onemocnění a bércových ulcerací k nejčastějším kožním chorobám jak v provozu ambulantním, tak na lůžkových odděleních. Jsou to nemoci široce postihující populaci, proto je jim třeba věnovat patřičnou pozornost rovněž v preventivním slova smyslu. Jsou významné rovněž z hlediska epidemiologického, neboť jde o onemocnění více či méně infekční. Některá úporně probíhající onemocnění mohou signalizovat vážná poškození celkového stavu pacienta (diabetes mellitus, poruchy imunitního systému apod.).

Pro sestry

Selfmonitoring - jedna ze součástí edukace pacientů s diabetes mellitus

MUDr. Vladimíra Fejfarová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(6): 313-314

Abychom docílili optimální léčby pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu, je nutné tyto pacienty seznámit se vznikem a podstatou dané choroby a s možnostmi její léčby. Zmíněné informace lze pacientům poskytnout formou edukací, které by měly obsahovat i část určenou selfmonitoringu. Selfmonitoring pomůže nemocným zlepšit kompenzaci diabetu a snížením rizika rozvoje akutních a pozdních komplikací může vést i ke zlepšení kvality jejich života.

Dobrá rada

Jak efektivně léčit migrénu?

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Interní Med. 2008; 10(6): 310-312

Základem úspěšné terapie migrény je stanovení správné diagnózy, především její odlišení od tenzní bolesti hlavy (TTH). V terapii migrény se v současnosti uplatňuje tzv. stratifikovaná léčba. U lehkých záchvatů podáváme analgetika a antirevmatika perorálně. U středně těžké a zejména u těžké migrény využíváme triptany. V případě nauzey a zvracení podáváme antiemetika, parenterální formu analgetik či triptanů. Při nedostatečné efektivitě léčby je možno zkombinovat triptan s analgetikem. Při nárůstu frekvence či nedostatečném efektu akutní léčby nasazujeme profylaxi ze skupiny antiepileptik, betablokátorů či antidepresiv.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.