Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 6

Suplementum

Diabetologické minimum pro internisty - současné trendy v terapii diabetu 2. typu

Interní Med. 2009; 11(6):

Slovo úvodem

Zamyšlení nad etickými problémy v péči o osoby vyššího věku

MUDr. Květuše Zikmundová CSc

Interní Med. 2009; 11(6): 255

Přehledové články

Pagetova kostní choroba - nové možnosti léčby

Paget‘s disease of bone - new therapeutic options

MUDr. Jiří Jenšovský

Interní Med. 2009; 11(6): 258-262

Pagetova kostní choroba je druhé nejčastější metabolické onemocnění skeletu, chronické onemocnění vyžadující dlouhodobou, často celoživotní léčbu, onemocnění snižující kvalitu života. Etiologie onemocnění je zatím nejasná, nejspíše se jedná o kombinaci virové infekce na pozadí genetické predispozice. Choroba se nejčastěji zachytí jako náhodný radiologický nebo biochemický nález. Vzhledem k primární poruše na úrovni osteoklastů se v léčbě užívají léky tlumící jejich činnost nebo omezující jejich počet. Dosud se v léčbě Pagetovy choroby užíval jednak kalcitonin a jednak perorální bisfosfonáty v násobcích denních dávek užívaných v léčbě osteoporózy, nebo...

Nová antikoagulancia v léčbě kardiovaskulárních chorob

New anticoagulants in the treatment of cardiovascular diseases

doc. MUDr. Debora Karetová CSc, prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Interní Med. 2009; 11(6): 263-266

Antitrombotika, tj. protidestičkové léky a antikoagulancia, jsou významnými farmakologickými skupinami, které pomáhají v boji s následky pandemie chorob na bázi aterosklerózy, tj. s aterotrombotickými příhodami, s onemocněními vznikajícími při krevní stáze a při trombofilních stavech. Protidestičkové léky, indikované převážně při postižení tepenného řečiště, byly přehledně probrány v první části sdělení (Interní Med. 2009; 11(4): 175–177). Tato druhá a navazující část je věnována antikoagulanciím, jejichž hlavní indikací je léčba a prevence trombotických příhod vycházejících z žilního systému a ze srdce.

Renovaskulární onemocnění - klinický obraz, diagnostika a terapie

Renovascular disease - clinical manifestation, diagnosis, therapy

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc, MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D

Interní Med. 2009; 11(6): 267-271

Renovaskulární onemocnění se klinicky projevuje dvěma hlavními symptomy – renovaskulární hypertenzí a ischemickou nefropatií. Je způsobeno zúžením ledvinných tepen, nejčastěji na podkladu aterosklerózy. Méně častou příčinou je fibromuskulární dysplazie (postihuje častěji mladší jedince, více ženy), arteritis, vzácně neurofibromatosis či jiná vzácná onemocnění ledvinné tepny. Renovaskulární hypertenze je příčinou asi 1–5 % všech hypertenzí, ale příčinná souvislost mezi zúžením ledvinné tepny a hypertenzí není vždy prokázána. Terapie je konzervativní (antihypertenziva + režimová opatření) a invazivní – v současnosti hlavně perkutánnní transluminální...

Současná situace a pokroky v diagnostice a léčbě bronchogenního karcinomu

Current situation and advances in diagnosing and treatment of bronchogenic carcinoma

prof. MUDr. Miloš Pešek CSc

Interní Med. 2009; 11(6): 272-275

V přehledovém článku autor referuje o epidemiologii, rizikových faktorech, morfologii, symptomech, diagnostice a terapii bronchogenního karcinomu s přihlédnutím k aktuální situaci v České republice. Česká republika patří mezi země se středně vysokým procentem každodenních kuřáků v populaci a mezi země s nejvyšším výskytem bronchogenního karcinomu ve světě. Je zde i jedno z nejvyšších procent pokročilých stadií v době stanovení diagnózy ve světě – 81 % a z toho vyplývající nízká operovanost této choroby – cca 12 %.

Ulcerózní kolitida - klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života

Ulcerative colitis - classification, diagnosis, therapy and quality of life

MUDr. Libor Gabalec

Interní Med. 2009; 11(6): 276-281

Etiologie a patogeneze ulcerózní kolitidy nebyla dosud vyřešena. Je pravděpodobné, že se jedná o kombinaci faktorů genetických, imunologických a faktorů prostředí, které vedou k nekontrolovanému zánětu. Významnou roli hraje defekt vrozené imunity a střevní mikrobiální flóra. Hlavními cíly léčby ulcerózní kolitidy jsou udržení remise nemoci, slizniční hojení, vyhnutí se operaci a snížení pravděpodobnosti rozvoje kolorektální rakoviny.

Jak zlepšit kontrolu hypertenze v primární péči?

How to improve hypertension control in primary care?

MUDr. Jan Peleška CSc

Interní Med. 2009; 11(6): 282-287

Zjednodušení diagnostického a léčebného postupu v rámci platných doporučení a na podkladě předatelných zkušeností specialisty na hypertenzi by mělo vést k úspoře času. Ten by měl lékař věnovat zlepšení komunikace s pacientem, aby dosáhl jeho větší spoluúčasti při léčbě hypertenze. Pacientova spolupráce by spočívala hlavně v domácím měření TK a v dialogu s lékařem nad hodnotami TK v průběhu dne a jejich případném vztahu i k mírným nežádoucím účinkům léčby. Předpokladem je však masové používání domácího měření TK. Nejpozději do 3 měsíců by měl každý hypertonik (i s nízkým kardiovaskulárním rizikem) zahájit farmakoterapii především léky s největší organoprotektivitou...

Chronická žilní nedostatečnost a venofarmaka

Chronic venous insufficiency and venotonics

MUDr. Ivo Hofírek

Interní Med. 2009; 11(6): 288-290

Článek popisuje chronickou žilní nedostatečnost, její výskyt, příčiny a možné způsoby léčení včetně podávání venofarmak. Ta jsou posuzována porovnáváním informací z literatury, vlastních klinických prací a praxe. Podíl venofarmak na terapii chronické žilní nedostatečnosti je pomocný a spožívá v ovlivňování otoků, v individuálních případech v ovlivnění nepříjemných vjemů a sekundárně také ve zlepšení pocitu kvality života.

Sdělení z praxe

Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom

Significance of combined hypolipidemic therapy for patients with metabolic syndrome

MUDr. Renáta Palmajová

Interní Med. 2009; 11(6): 298-300

Metabolický syndróm predstavuje komplex metabolických porúch závažného charakteru, kde poruchy lipidov patria k výrazným faktorom rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia s vysokou morbiditou a mortalitou. Liečba dyslipidémie statínmi, alebo fibrátmi patrí k najčastejšie používaným terapiám. Ukazuje sa, že kombinovaná liečba statínmi a fibrátmi nevykazuje zvýšené riziko nežiaducich účinkov a farmakologicky sa účinne dopĺňa. Ale ani pozitívny terapeutický efekt, laboratórne podložený, nevie úplne eliminovať riziko vzniku závažného kardiovaskulárneho ochorenia. Diabeto-metabolická dyslipidémia je vnímavejšia na kombinovanú liečbu ako iné typy...

Mezioborové přehledy

Poruchy sluchu ve stáří

Hearing loss in the age

MUDr. Monika Vohlídková

Interní Med. 2009; 11(6): 291-293

Sluch je důležitým smyslem. Ve stáří dochází často k jeho poškození vlivem civilizačních faktorů. Poškození sluchu ve stáří je dáno zhoršením funkce vláskových buněk vnitřního ucha a současně poškozením centrálního sluchového analyzátoru. Proto je největším steskem pacienta: „Slyším, ale nerozumím.“ S poruchou sluchu velice často souvisí i ušní šelesty, které mohou obtěžovat více než porucha sluchu. Sluch vyšetřujeme v tiché komoře tónovým audiometrem a srozumitelnost slovní audiometrií. Léčit percepční poruchu sluchu nelze cíleně, sluch můžeme kompenzovat sluchadlem. V závěru jsou probírány možnosti korekce, tvary a typy sluchadel.

Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby

Quality of life of patients receiving oral oncological treatment

Mgr. Zuzana Spurná, MUDr. Dagmar Brančíková, MUDr. Jana Katolická

Interní Med. 2009; 11(6): 294-298

Z výsledků již mnoha provedených studií na téma perorální chemoterapie u onkologických pacientů je známé, že pacienti dávají přednost perorální formě chemoterapie před intravenózní aplikací. Mezi výhody perorální chemoterapie patří především komfort a pohodlí pacienta, možnost kontinuálního podávání bez omezení nemocných dlouhodobou hospitalizací a s tím související i ekonomické výhody zdravotnického zařízení, dobrá kombinace s radioterapií. Výhoda perorálních preparátů je i v tom, že je lze kombinovat s parenterálními ve vhodných režimech. Praktickými nevýhodami jsou u perorální terapie omezená možnost kontroly lékaře nad pravidelnými aplikacemi, pacienti...

Dobrá rada

Co dělat při podezření na hemoroidy?

Suspected of haemorrhoid - what to do?

MUDr. Jiří Korbička, Ph.D, MUDr. Petr Vlček, Ph.D, MUDr. Štěpán Chalupník, MUDr. Jan Doležel, Ph.D, prof. MUDr. Ivan Čapov CSc, MUDr. Radek Tomčík

Interní Med. 2009; 11(6): 301-303

Donutí-li pacienta nějaké potíže s konečníkem navštívit lékaře, prakticky vždy si stěžuje na „hemoroidy“, čímž jsou pacienty označovány různorodé potíže a příznaky nejen z oblasti konečníku, ale i s vyprazdňováním. Přitom současná medicína neužívá termín „hemoroidy“ pro patologii, ale pouze pro popis normálních anatomických struktur přítomných kolem análního kanálu od narození. Mají nezastupitelnou funkci při udržování kontinence střevního obsahu. Až když hemoroidální žilní pleteně vyvolávají svým postižením různé, často nespecifické obtíže, je to odborně nazýváno „hemoroidálním onemocněním“ (1) a vyžaduje již...

Co je nového v...

Česká pneumologie ve třetím tisíciletí

Czech pneumology in the third millenium

prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc

Interní Med. 2009; 11(6): 304-305

Článek je přehledem současné situace a perspektiv pneumologie. Jsou diskutovány diagnostické přístupy k nejčastějším plicním nemocem, specializovaná činnost oboru a nové terapeutické možnosti. Je rozveden pojem respirační medicína, který svou náplní ukazuje další vývoj péče o rozsáhlou skupinu plicních nemocí v evropských zemích i na americkém kontinentu.

Test

Autodidaktický test č. 6/2009

Interní Med. 2009; 11(6): 306


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.