Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 1

Slovo úvodem

Urgentní medicína - obor pro třetí tisíciletí

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(1): 3

-

Přehledové články

Ovlivňuje léčbu hypertenze přítomnost komorbidit?

Is hypertension treatment affected by the presence of comorbidities?

prof.MUDr.Jan Bultas, CSc.

Interní Med. 2010; 12(1): 8-17

Léčba hypertenze není vždy jednoduchou záležitostí, optimální léčebnou strategii ovlivňuje řada faktorů: věk, přidružené choroby, výše krevního tlaku, současně podávané léky, spolupráce nemocného a řada dalších proměnných. Výběr nejvhodnějšího léku, který na jedné straně nejlépe přispěje ke zlepšení prognózy nemocného a na druhé bude dobře tolerován, pak závisí na odhalení a respektování těchto zákonitostí. Předložený souhrn ukazuje, jaké jsou současné názory na léčbu hypertenze u diabetiků, u nemocných s onemocněním ledvin, se srdečním selháním, s chlopenními vadami či u seniorů.

Farmakoterapie u pacienta se sníženou funkcí ledvin

Drug therapy in patients with impaired renal function

MUDr.Jan Vachek, prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(1): 18-21

Nemocní s chronickým onemocněním ledvin (CKD) jsou ve zvýšené míře ohroženi nežádoucími účinky léků a lékovými interakcemi. Patofyziologické změny způsobené CKD ovlivňují řadu farmakokinetických vlastností léčiv. K nepříznivě změněným farmakokinetickým parametrům patří snížená glomerulární filtrace1 (GF) a změněná tubulární sekrece a reabsorbce. Před nasazením nového léku u nemocného s CKD se obecně doporučuje následující schéma: stanovení renálních funkcí (nejlépe clearance kreatininu), zjištění způsobu eliminace léčiva, výpočet iniciální a udržovací dávky léčiva, kontrola plazmatické hladiny a případně úprava dávkování. U léků eliminovaných...

Léčba (rezistentních) dyslipidemií

Management of (resistant) dyslipidaemia

MUDr.Jan Piťha, CSc.

Interní Med. 2010; 12(1): 22-25

Úspěšná léčba poruch metabolizmu lipidů je základním kamenem prevence kardiovaskulárních onemocnění. U vysoce rizikových pacientů, především u diabetiků s již přítomným kardiovaskulárním onemocněním, je agresivní režimová i farmakologická intervence zcela zásadní pro jejich další osud. Dosažení cílových hodnot krevních lipidů je tedy stále náročnější z hlediska režimových opatření i farmakologické léčby, kdy jsou podávány vyšší dávky hypolipemických léků a častěji užívána jejich kombinace, především statinů a fibrátů. Proto se i přes stále relativně malou četnost a závažnost budeme častěji setkávat s nežádoucími účinky hypolipemické léčby....

Sdělení z praxe

Jak dál, když se nestihne léčba akutní fáze infarktu myokardu včas

How to proceed when the acute phase of myocardial infarction is not treated in time

MUDr.Jozef Jakabčin, doc.MUDr.Pavel Červinka, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(1): 41-43

s anginou pectoris či projevy srdečního selhání. Není vzácné, že koronární revaskularizace již technicky není možná. Případ pacienta popisuje management invazivní diagnostiky a následné farmakoterapie infarktu myokardu. Farmakoterapie pacienta kombinuje léky prognostické, léky zlepšující kvalitu života ovlivněním symptomů, ale také léky ovlivňující metabolizmus ischemického myokardu.

Farmakologický profil

Rivaroxaban (XARELTO) - orálně podávané antitrombotikum

Rivaroxaban (XARELTO) - an orally administered anticoagulant for thromboprophylaxis in orthopedic surgery

doc.MUDr.Otto Mayer, CSc.

Interní Med. 2010; 12(1): 44-46

Prevence trombotických příhod se v ortopedické chirurgii provádí v současné době nízkomolekulárními hepariny podávanými parenterálně s případným přechodem na orální léčbu warfarinem, jehož účinek je nutné laboratorně monitorovat. Nově jsou k dispozici orální antikoagulancia. Rivaroxaban je nový, orálně podávaný, přímý selektivní inhibitor koagulačního faktoru Xa. Jeho blokádou se zpomalí koagulační děj v celé kaskádě, neboť vzniká méně trombinu. Dávkování nevyžaduje laboratorní monitorování. V předložené práci jsou formou přehledu uvedeny výsledky studii fáze II a III, ve kterých byl rivaroxaban podáván v prevenci pooperační hluboké žilní trombózy...

Mezioborové přehledy

Karcinom prsu - problém i v 21. století

Breast cancer - the major problem also in the 21. century

MUDr.Jana Prausová, Ph.D., MBA

Interní Med. 2010; 12(1): 26-32

Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie karcinomu prsu, zdůrazňuje rizikové faktory sporadického i hereditárního karcinomu prsu. Popisuje histopatologické typy karcinomu prsu a podrobně se zabývá imunohistochemickou klasifikací. V práci jsou dále uvedeny diagnostické postupy, nezbytné pro stanovení stadia onemocnění. Uvedený terapeutický plán vychází z určené míry rizika onemocnění, které je stanoveno ze stadia onemocnění a z dalších prognostických a prediktivních faktorů, které práce vyjmenovává. V neposlední řadě je zdůrazněn význam prevence pro včasný záchyt karcinomu prsu.

Kombinovaná terapie u neovaskulární degenerace makuly

Combination treatment in neovascular macular degeneration

doc.MUDr.Petr Souček, Ph.D., MUDr.Ilona Součková, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(1): 33-35

Práce uvádí patogenezi, příznaky a klinické projevy neovaskulární formy věkem podmíněné makulární degenerace. Nejmodernějším trendem v její léčbě je kombinace verteporfinu a ranibizumabu, jejíž principy jsou rozebrány za pomoci literárních údajů a výsledky dokumentovány na vlastním souboru 82 očí 80 pacientů. Funkční i anatomické parametry se statisticky významně zlepšily. U 68 % z nich byla aktivita onemocnění pozastavena na 4 a více měsíců.

Diagnostika a léčba lymfedému

Diagnosis and treatment of lymphoedema

MUDr.Kateřina Klauzová, MBA

Interní Med. 2010; 12(1): 36-40

Lymfatický systém je součástí oběhového a imunitního systému. Selháním mízního systému vzniká lymfedém, je způsobený nerovnováhou mezi transportní kapacitou lymfatického systému a objemem vzniklé lymfy. Lymfedém je závažné, chronicky probíhající onemocnění. Postihuje zejména končetiny. Příčiny lymfedému jsou vrozené (primární) a získané (sekundární). Nejspolehlivější a nejobjektivnější diagnostickou metodou je třífázová radionuklidová lymfografie (lymfoscintigrafie). Léčba lymfedému je komplexní, zahrnuje manuální mízní drenáž, intermitentní přístrojovou pneumatickou kompresi, kompresivní vícevrstevné bandážování a rehabilitační cvičení s bandáží....

Dobrá rada

Jak ulevit od svalových křečí dolních končetin?

How to relieve muscle spasms of the lower extremitie

MUDr.Iva Tomášková, MUDr.Richard Souček

Interní Med. 2010; 12(1): 47-49

Svalové křeče dolních končetin jsou velmi častým symptomem udávaným pacienty různého věku i pohlaví. Mohou se vyskytovat jak u zdravých mladých jedinců, tak u polymorbidních pacientů vyššího věku. Již z této široké škály pacientů vyplývá, že svalové křeče v dolních končetinách mají různé příčiny a podle nich se bude lišit i jejich diagnostika a léčba.

Test

Autodidaktický test 1/2010

-

Interní Med. 2010; 12(1): 50

-


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.