Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Interní Med. 2010; 12(5): 231

-

Hypertenze pro internisty

Léčba hypertenze v každodenní praxi

prof.MUDr.Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA

Interní Med. 2010; 12(5): 236-246

Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost je věnována farmakoterapii, která se opírá o inhibitory ACE, AT1 blokátory, diuretika, blokátory kalciových kanálů a betablokátory. Autor uvádí, kdy zahajovat farmakoterapii, a také cíle léčby hypertenze. Článek obsahuje i základy kombinační léčby. Jsou uvedeny preference antihypertenzní léčby podle směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi 2007 a také naléhavé a možné kontraindikace hlavních skupin antihypertenziv. Jsou také obsaženy základy hypolipidemické léčby u hypertoniků a cílové hodnoty celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Zvláštní pozornost...

Léčba hypertenze u diabetika

glykemie.

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(5): 247-251

Výskyt arteriální hypertenze je u diabetiků zejména 2. typu podstatně častější než u nediabetické populace a její účinná léčba může významným způsobem přispět ke snížení makro- i mikrovaskulárních komplikací u těchto pacientů. V článku podrobně diskutujeme praktický přístup k léčbě arteriální hypertenze u pacientů s diabetem včetně cílových hodnot krevního tlaku a algoritmu výběru vhodných antihypertenziv. Léčba arteriální hypertenze je zde vysvětlována v kontextu dalších nezbytných nefarmakologických i farmakologických opatření, jejichž kombinace může v konečném důsledku vést ke snížení kardiovaskulární mortality diabetiků i výskytu...

Hypertenze a dyslipidemie

faktory.

prof.MUDr.Vladimír Bláha, CSc., MUDr.Jakub Víšek, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(5): 252-259

Současný výskyt hypertenze, diabetu, dyslipidemie a obezity je nově označován pojmem kardiometabolické riziko. Dyslipidemie a hypertenze sdílejí některé společné patofyziologické mechanizmy, které vedou k aterotrombóze a které jsou často také obdobné pro jiné kardiovaskulární rizikové faktory. Společným jmenovatelem je zvýšená aktivita RAS (renin angiotenzin systém), která má jednak důležitou úlohu v rámci hypertenze a jednak aktivuje podobně jako dyslipidemie děje spojené s dysfunkcí endotelu, zánětem a trombózou. Zdá se, že statiny mírně, nicméně signifikantně snižují krevní tlak u pacientů se zvýšeným (nikoliv normálním) ambulantně...

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC

Interní Med. 2010; 12(5): 260-269

Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, správná kontrola krevního tlaku je základem primární i sekundární prevence ischemické choroby srdeční. V primární prevenci je doporučeno kontrolovat účinně krevní tlak, tj. mít hodnoty < 140/90 mm Hg, u nemocných v sekundární prevenci se doporučovalo < 130/85 mm Hg. Poslední data ale ukazují, že vhodný systolický krevní tlak pro ischemiky je 130–139 mm Hg a diastolický by neměl klesnout pod 70 mm Hg. Základem léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční jsou blokátory renin angiotenzinového systému – ACE inhibitory a AII antagonisté...

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy

prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(5): 270-274

Renální onemocnění je často provázeno hypertenzí, která přispívá k progresi chronické renální insuficience a dále zvyšuje kardiovaskulární riziko těchto pacientů. Cílový krevní tlak je u pacientů s renálním onemocněním nižší než u běžné populace. Lékem volby jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo antagonisté angiotenzinu. Hypertenze je často těžká, obtížně kontrolovatelná monoterapií, a vyžaduje proto obvykle kombinační léčbu. Hypertenze u dialyzovaných pacientů je obvykle významně volum-dependentní a kontrolu hypertenze lze u většiny pacientů výrazně zlepšit snížením suché váhy.

Hypertenze ve stáří

MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Petr Fráňa, Ph.D., MUDr.Martin Plachý

Interní Med. 2010; 12(5): 275-279

Ve vyspělých zemích neustále stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu. Výběr antihypertenziva by se měl odvíjet od přidružených onemocnění a být stanoven individuálně. Léky první volby jsou nízké dávky diuretik, ACE inhibitory, sartany a blokátory kalciových kanálů. Léčba by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují.

Léčba hypertenze a cévní mozková příhoda

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(5): 280-287

Cévní mozková příhoda je stále jednou z nejčastějších komplikací aterosklerózy. I přes snížení mortality na CMP je její výskyt v ČR nadále vysoký a odráží tak rezervy v oblasti prevence aterotrombotických příhod. Arteriální hypertenze je při své vysoké prevalenci v populaci a míře rizika s ní spojenou nejvýznamnějším rizikovým faktorem ischemického i hemoragického iktu. Ve všech klinických studiích s antihypertenzivy bylo snížení krevního tlaku spojeno s poklesem výskytu i mortality na CMP. Na rozdíl od kardiovaskulárních příhod je riziko CMP nižší i u osob s krevním tlakem pod 120/80 mm Hg. Přestože platí, že z hlediska prevence iktu je nejdůležitější...

Kombinovaná terapie hypertenze - fixní kombinace

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC

Interní Med. 2010; 12(5): 288-294

Doporučení ESH/ESC z roku 2007 zdůrazňují, že monoterapie ve většině případů nevede ke kontrole krevního tlaku, a to bez ohledu na vybranou skupinu antihypertenziv. Převážná část pacientů k dosažení cílových hodnot vyžaduje kombinovanou léčbu, která je úspěšnější než samotné zvýšení dávky. Je však potřeba si uvědomit i riziko nižší adherence pacienta při nutnosti užívat více tablet. K dispozici je řada fixních kombinací, jejichž výhodou je jednodušší užívání, a tedy vyšší pravděpodobnost adherence pacienta s léčbou. Adherence je jistě problémem u hypertoniků, neboť onemocnění je chronické, často bez subjektivních obtíží a dosažení cílového...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.