Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 2

Slovo úvodem

Co je to vlastně důstojnost?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Interní Med. 2011; 13(2): 59

Přehledové články

Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob

Intestinal microflora, mucosal barrier and probiotics in some internal diseases

prof.MUDr.Jan Lata, CSc., MUDr.Jana Juránková, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(2): 63-69

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje probiotika jako živé mikroorganizmy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele. V článku jsou uvedeny základní informace týkající se mikroflóry trávicího traktu, faktory ji ovlivňující a její funkce. Dále je uveden přehled terapeutického využití probiotik v gastroenterologii (průjmy, idiopatické střevní záněty, dráždivý tračník, divertikulární choroba tračníku, léčba infekce Helicobacter pylori, akutní pankreatitida a prevence vzniku kolorektálního karcinomu) a hepatologii (jaterní encefalopatie, ovlivnění bakteriální translokace a nealkoholická steatohepatiti...

Novinky a možnosti prevence a léčby osteoporózy

Novelties and possibility of prevention and treatment in the outpatient clinic of general practicioner

MUDr.Mária Luchavová, MUDr.Ivan Raška, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(2): 70-74

Základem farmakoterapie osteoporózy je snížit riziko zlomenin. Adekvátní léčba osteoporózy má být uskutečněna u pacientů s vysokým absolutním rizikem zlomeniny a individualizována na základě etiologie osteoporózy, mechanizmu účinku léku a jeho bezpečnosti. Farmakologické spektrum léčby neustále narůstá, nabízí se nové formy aplikace léků v různých aplikačních schématech. Vzhledem k nutnosti dlouhodobé léčby je kladen důraz na minimalizaci nežádoucích účinků a zvýšení compliance pacienta.

Virové hemoragické horečky - včera a dnes

Viral hemorrhagic fevers - yesterdey and tomorrow

RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Jan Smetana, Ph.D., doc.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Špliňo, DrSc., RNDr.Marie Vacková, CSc., RNDr.Irena Hanovcová, CSc., doc.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(2): 75-77

Virové hemoragické horečky jsou skupinou různorodých onemocnění vyvolávaných různými viry z několika odlišných virových čeledí. Skupina virových hemoragických horeček zahrnuje širokou škálu onemocnění od relativně nepříliš nebezpečných až po nemoci, které ohrožují lidské životy a jejichž smrtnost dosahuje vysokých čísel. Typické je poškození cévního systému provázené krvácením a rozvoj multiorgánového postižení s rozvojem poruchy funkce jater a ledvin.

Arteriální hypertenze v intenzivní péči

Arterial hypertension in intensive care

MUDr.Martin Hutyra, Ph.D., MUDr.Eva Kociánová

Interní Med. 2011; 13(2): 78-81

Arteriální hypertenze je závažné onemocnění, které postihuje přibližně 30 % celosvětové populace. V podmínkách pracovišť intenzivní péče se setkáváme nejčastěji s hypertenzní krizí, která musí být léčena s ohledem na základní onemocnění a poškození cílových orgánů. Emergentní hypertenzní krize je charakterizována akutním poškozením cílových orgánů a vyžaduje okamžité, ale řízené snížení krevního tlaku pomocí intravenózně podávaných antihypertenziv. Urgentní hypertenzní krize není spojena s nově vzniklým strukturálním poškozením cílových orgánů. V léčbě hypertenzní krize je k dispozici celá řada léků, které je nutné použít s ohledem na charakter...

Sdělení z praxe

Léčba chronické virové hepatitidy u starších nemocných

Treatment chronic virus hepatitis C two female over 65 years

MUDr.Stanislava Šimková, MUDr.Milan Zlámal

Interní Med. 2011; 13(2): 82-84

Sdělení prezentuje dvě pacientky ve věku nad 65 let, které byly úspěšně léčeny pro chronickou virovou hepatitidu C, infekce genotypem 1. Přes pokročilý věk, komorbidity a nežádoucí vedlejší účinky léčby pegylovaným interferonem alfa 2a, resp. 2b s ribavirinem, která byla ve zkráceném režimu, pacientky dosáhly setrvalé virologické odpovědi.

Menstruační forma syndromu toxického šoku

Menstrual toxic shock syndrome

MUDr.Jiří Bureš

Interní Med. 2011; 13(2): 85-87

Syndrom toxického šoku (STŠ) je akutní, život ohrožující onemocnění vyvolané nejčastěji stafylokokovým toxinem toxického šoku. Rozlišují se dvě formy: menstruační a nemenstruační při stafylokokové infekci v jiné lokalizaci. Předmětem článku je etiopatogeneze, klinický obraz a terapie STŠ a dále kazuistika jeho menstruační formy.

Úloha sodíku v prevenci a léčbě hypertenze - praktická realizace

Role of sodium in prevention and treatment of hypertension

MVDr.Jiří Bednář, Ph.D., PharmDr.MVDr.Vilma Vranová

Interní Med. 2011; 13(2): 88-89

chemie a fyziky 2Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie Článek je zaměřen na analýzu obsahu sodíku v extrudovaných polévkách a polévkách asijského typu, dnes hojně užívaných pro rychlé občerstvení, a také na produkty pro snadné dochucení potravin. Výsledky jsou prezentovány jako obsah sodíku v jedné porci k poměru denní doporučené dávky sodíku – NPDDWHO.

Farmakologický profil

Victoza (liraglutid)

Victoza (liraglutid)

MUDr.Jitka Jurková

Interní Med. 2011; 13(2): 93-96

Článek pojednává o přípravku Victoza (liraglutid), což je analog glukagon-like peptidu-1 (GLP-1). Užívá se k léčbě pacientů s diabetem mellitus 2. typu při nedostatečné kompenzaci metforminem a/nebo deriváty sulfonylurey či metforminem a thiazolidindionem. Liraglutid stimuluje sekreci inzulinu a snižuje nepřiměřeně vysokou sekreci glukagonu. Liraglutid též snižuje tělesnou hmotnost a množství tělesného tuku díky omezení pocitu hladu a redukci příjmu energie. Léčba Victozou vede ke zlepšení hladiny glykovaného hemoglobinu, hladiny glykemie nalačno i postprandiálně. V klinických studiích bylo patrné zlepšení funkce beta buněk pankreatu, trvalé...

Dobrá rada

Pacient s kardiostimulátorem a implantabilním defibrilátorem - na co je třeba myslet?

Patient with pacemaker and implantable cardioverter - defibrillator - things to think about

MUDr.Vlastimil Doupal, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr.Marián Fedorco

Interní Med. 2011; 13(2): 90-92

Vzhledem k rozšiřujícím se indikacím implantací kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů počet pacientů s těmito přístroji vzrůstá. V článku je podán přehled doporučení pro sledování pacientů s implantovanými aktivními kardiologickými přístroji pro praktické a ambulantní lékaře.

Test

Autodidaktický test 2/2011

Interní Med. 2011; 13(2): 97-98


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.