Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 1

Slovo úvodem

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Interní Med. 2013; 15(1): 3

 

Přehledové články

Fenofibrát a jeho lékové formy

Fenofibrate and its pharmaceutical formulations

MUDr.Jaromíra Gajdová, doc.MUDr.Karel Urbánek, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(1): 5-10

Fenofibrát patří do 3. generace fibrátů a je jedním z léků volby ve farmakoterapii dyslipidemií. V řadě studií byl prokázán pozitivní vliv terapie fibráty na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Podávání fenofibrátu je indikováno u pacientů se smíšenou dyslipidemií s nízkým HDL-cholesterolem a vysokými triglyceridy. Mechanizmus jeho účinku je zprostředkován přes aktivaci lipoproteinové lipázy cestou exprese PPAR alfa receptorů. Hlavním problémem farmakokinetiky fenofibrátu je špatná rozpustnost a tím způsobená nerovnoměrná biologická dostupnost. Proto stále probíhá vývoj nových lékových forem, které zvětšují povrch přípravku a tím zvyšují...

Virové gastroenteritidy, léčba

Viral gastroenteritis, therapy

MUDr.Jana Táborská, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(1): 11-14

Průjmová onemocnění vyvolaná viry mají závažný průběh především u kojenců a dětí do 5 let věku. Mohou však být příčinou lokálních epidemií také u seniorů v uzavřených kolektivech. Hlavní komplikací je dehydratace různého stupně s odpovídajícími důsledky. Nejčastějším etiologickým agens jsou rotaviry a noroviry. Léčba je u všech virových gastroenteritid pouze symptomatická, prevence nespecifická. Před rotavirovou infekcí je možné chránit kojence perorální vakcínou.

Osteoporóza u mužů

Osteoporosis in men

MUDr.Jiří Jenšovský, CSc.

Interní Med. 2013; 15(1): 15-18

Osteoporóza u mužů je chorobou se stále vzrůstající incidencí. I přes řadu specifik mužského skeletu a jeho vývoje v průběhu života jsou diagnostická i terapeutická kritéria odvozována od přístupu k osteoporóze u žen. Muži se zlomeninou proximálního femoru mají velmi významně horší prognózu proti ženám v této klinické situaci. U mužů je vždy potřeba velmi pečlivě pátrat po možných sekundárních příčinách onemocnění. Z hlediska terapeutického má data a schválení na léčbu mužské osteoporózy podstatně méně přípravků než u osteoporózy u žen. Nejnověji je v léčbě osteoporózy u mužů schváleno užívání stroncium ranelátu.

Sdělení z praxe

Akutní renální postižení u pacienta s ehrlichiózou

Acute kidney injury in patient with ehrlichiosis

MUDr.Magdaléna Mokrejšová, MUDr.Jiří Žabka, CSc.

Interní Med. 2013; 15(1): 22-24

Ehrlichióza je infekční onemocnění přenášené klíšťaty, agens se nazývá Anaplasma (dříve Ehrlichia) phagocytophilum, jedná se o intracelulární bakterii s afinitou ke granulocytům a způsobující poruchy imunity. Tato kazuistika dokumentuje vývoj akutního renálního postižení u pacienta s chronickou ehrlichiózou, jehož příčinou bylo těžké parainfekční poškození ledvinného tubulointersticia při septickém stavu způsobeném oportunní infekční endokarditidou a bronchopneumonií. Pro vývoj renálního postižení bylo stěžejní zvládnout sepsi cílenou antibiotickou terapií a eradikací ehrlichiózy doxycyklinem.

Redukce tělesné hmotnosti u obézní ženy s prediabetem při dvouleté léčbě liraglutidem a metforminem Kazuistika úspěšné „off-label“ indikace liraglutidu

Body weight reduction in an obese woman with prediabetes in a two-year treatment with liraglutide and metformin

doc.MUDr.Rudolf Chlup, CSc., Emília Ďurajková

Interní Med. 2013; 15(1): 25-27

Kazuistika ukazuje příznivé účinky dvouleté „off-label“ léčby liraglutidem a metforminem u obézní ženy s léčenou hypertenzí a prediabetem. Po několikaletém marném úsilí snížit nadměrnou tělesnou hmotnost (82 kg, BMI 36,4 kg/m2) se při roční léčbě hmotnost snížila o 14 kg a v následujícím roce stagnuje okolo 70 kg. HbA1c před léčbou i při léčbě byl opakovaně v mezích normy.

Myalgická encefalomyelitida - praktická aplikace Mezinárodních konsenzuálních kritérií

Myalgic Encephalomyelitis - Practical Application of the International Consensus Criteria (ICC)

Ing.Jarmila Rýdlová, Ph.D., MUDr.Jaromíra Fabiánová

Interní Med. 2013; 15(1): 28-30

pacientky trpící touto chorobou v akutní formě 9 let. Předložené poznatky mohou být užitečným vodítkem pro včasné rozpoznání choroby, která je velmi problematická jak po stránce diagnostiky, tak po stránce léčby.

Mezioborové přehledy

Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému

New trends in diagnosis and therapy of diabetic macular edema

doc.MUDr.Bohdana Kalvodová, CSc., MUDr.Jan Kalvoda, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(1): 19-21

Diabetický makulární edém je závažnou komplikací obou typů diabetes mellitus a nejčastější příčinou zhoršení centrální zrakové ostrosti diabetiků. Je definován jako ztluštění sítnice podmíněné akumulací tekutiny a/nebo tvrdých exudátů v centru nebo v blízkosti centra makuly. Riziko vzniku a progrese diabetického makulárního edému stoupá s trváním diabetu, hyperglykemií, systémovou hypertenzí a pokročilostí diabetické retinopatie. V přehledovém článku jsou popsány patogeneze, klinický obraz, diagnostika a terapie diabetického makulárního edému.

Ve zkratce

Inkontinenční - absorpční prostředky

Incontinence-absorption products

MUDr.Lukáš Horčička

Interní Med. 2013; 15(1): 31-33

Absorpční pomůcky tvoří nedílnou součást péče o inkontinentní pacienty. Jejich používání, spolu s vhodnou léčbou, zlepšuje kvalitu života postižených jedinců. Ošetřující lékař by se měl orientovat v nabídce a možnostech jejich užití.

Informace a komentáře

Musí docházet ke zvyšování hmotnosti u nemocných s diabetes mellitus 2. typu po zahájení inzulinové léčby? Výsledky studie KILOS - část II.

Must the start of insulin treatment in type 2 diabetes patients be connected with increasing of their body weight?

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.1, et al.2

Interní Med. 2013; 15(1): 38-42

CÍL PRÁCE: Primárním cílem prodloužené studie KILOS II bylo další 12měsíční sledování změn hmotnosti nemocných s DM2 původně léčených inzulinem (mimo detemir) nejméně 12 měsíců a poté převedených na léčbu inzulinovým analogem detemir také po dobu 12 měsíců. Sekundárním cílem studie bylo sledování změn glykovaného hemoglobinu ve stejných časových periodách. MATERIÁL A METODY: Celkem byla získána data od 168 (z původních 206) nemocných s DM 2. typu. V prodlouženém sledování byly zaznamenávány stejné údaje jako ve studii KILOS I – hmotnost, dávky inzulinu a HbA1c ve 3měsíčních intervalech. VÝSLEDKY: Ve druhém roce sledování došlo u našeho souboru...

Dobrá rada

Komplikace podkožního podávání infuzí v paliativní péči a možnosti jejich řešení

Complications of the subcutaneous administration of fluids and possibilities of their solutiones

doc. MUDr.Miroslav Kala, CSc.

Interní Med. 2013; 15(1): 36-37

2Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc Dehydrataci nemocných v paliativní hospicové péči lze snadno zvládat podkožním podáváním tekutin – hypodermoklýzou. Autor uvádí možné komplikace tohoto léčebného postupu. Metodu však lze pokládat za snadnou, bezpečnou a finančně nenákladnou.

EKG u nekardiálních onemocnění

Akutní a chronické cor pulmonale v EKG obraze

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.

Interní Med. 2013; 15(1): 34-35

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.