Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 3-4

Slovo úvodem

Šest set slov

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 91

Přehledové články

Žilní tromboembolická nemoc a antikoagulační léčba u seniorů

Venous thromboembolic disease and anticoagulant therapy in elderly patients

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 94-98

Výskyt TEN velmi úzce souvisí s věkem. Nejzranitelnejší skupinou jsou staří, hospitalizovaní lidé obou pohlaví. Více se zde uplatňují získané a zevní rizikové faktory. Hereditární faktory mají ve srovnání s mladými jedinci menší vliv. Diagnostika TEN je u seniorů stejná jako v jiných věkových skupinách, ale ve vyšším věku výrazně narůstá procento asymptomatických žilních trombóz. Na účinnost orální antikoagulační léčby u starších pacientů má největší vliv aktuální klinický stav, složení stravy včetně případných potravinových doplňků a užívané léky. Závislost mezi rizikem krvácení a věkem při antikoagulační léčbě není jednoznačná. Existují práce,...

Využití vildagliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu: nové indikace a perspektivy

Use of vildagliptin in the treatment of type 2 diabetes mellitus: new indications and perspectives

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 99-103

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí inhibitorů dipeptidyl-petidázy-4 se díky dobré účinnosti, minimálnímu výskytu nežádoucích účinků, potenciální kardioprotektivitě a ochrannému vlivu na beta-buňky pankreatu posouvá do stále časnějších stadií léčby tohoto onemocnění. Vildagliptin je jedním ze zástupců této lékové skupiny s prokázanou účinností a bezpečností u širokého spektra pacientů s diabetem 2. typu. Cílem toho článku je shrnout současné zkušenosti a novinky týkající se použití vildagliptinu v léčbě diabetu včetně rozšířených indikací jeho podávání. Zaměříme se též na nově publikované studie pojednávající o antidiabetické účinnosti vildagliptinu...

Moderní diagnostika a léčba nehodgkinských lymfomů

Modern diagnosis and treatment of malignant lymphomas

MUDr.Robert Pytlík, MUDr.Adéla Berková, MUDr.Václav Ptáčník

Interní Med. 2013; 15(3-4): 105-109

a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 3Ústav patologie, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 4Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Nehodgkinské lymfomy (NHL) jsou nádorová onemocnění se stoupající incidencí, současně však jde o jedny z nejlépe léčitelných malignit. Diagnostika a zjišťování rozsahu onemocnění se v současné době zpřesnily díky používání imunohistochemických vyšetření, molekulárně genetických metod a pozitronové emisní tomografie, základem včasné diagnostiky však dosud zůstává vysoký index podezření a správně provedený odběr vzorku. U většiny nehodgkinských...

Nové aspekty v přístupu k diagnóze bronchiálního astmatu

New aspects in the approach to diagnosing bronchial asthma

MUDr.Irena Krčmová, CSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 110-113

Průduškové astma je významnou nemocí dětského a dospělého věku. Chronický bronchiální zánět způsobuje zvýšení průduškové reaktivity, která vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle, převážně v noci a časně nad ránem. Stavy jsou provázeny proměnlivou bronchiální obstrukcí, která je často reverzibilní, ať již spontánně či po léčbě. Průběh choroby je variabilní a určení fenotypu astmatika je v odpovědi na léčbu klíčové. Fenotypové změny způsobené epigenetickými mechanizmy se vyznačují vysokou dynamičností a reverzibilitou. V populaci se vymezuje narůstající skupina obézních astmatiků a astmatiků ve stáří,...

Nové trendy ve farmakoterapii diabetu 2. typu

New trends in pharmacotherapy of type 2 diabetes

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D., prof.MUDr.Jaroslav Rybka, DrSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 114-117

Doporučené postupy pro léčbu hyperglykemie při diabetu 2. typu orientují péči na pacienta. Léčba by měla minimalizovat nežádoucí účinky terapie a snižovat riziko vzniku cévních komplikací. Nejzávažnějším rizikem antidiabetické terapie je vznik hypoglykemických příhod. Obava z hypoglykemické příhody je i bariérou efektivní terapie diabetu. Diabetes mellitus je progredující onemocnění, které vyžaduje aktivní změnu léčby dle vývoje k dosažení individuálních cílů kompenzace. Nejnižší rizika hypoglykemických příhod má terapie metforminem, inhibitory dipeptidylpetidázy IV, receptorovými agonisty GLP-1 a inzulinovými analogy. Nově se dostávají do...

Léčba žilního bércového vředu

Therapy of venous leg ulcer

MUDr.Josef Kalný, CSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 118-120

Žilní bércový vřed (ŽBV) je terminálním stadiem chronické žilní insuficience, která významně zhoršuje kvalitu života. Léčba vyžaduje vysoké náklady a vychází ze znalostí patofyziologie a klinického zhodnocení změn povrchních a hlubokých žil dolních končetin. Terapeutické možnosti léčby ŽBV jsou nechirurgické a chirurgické. Nechirurgická léčba: venotonika, lokální léčba vředu (debridement, krytí), kompresivní léčba (autor preferuje zinkoklihové obinadlo Varolast). Chirurgická léčba směřuje k likvidaci refluxu v povrchním žilním systému (crossectomie a stripping VSM/VSP, ligatura perforátorů, endoluminální výkony – laser, radiofrekvvence)....

Sdělení z praxe

Toxoalergické puzzle - klinické projevy toxicity a alergie na kovy

Toxoallergic puzzle - clinical symptoms of metal toxicity and allergy. Case report

MUDr.Jan Maňoušek, RNDr.Jiřina Bártová, CSc., RNDr.Štěpán Podzimek, Ph.D., doc.MUDr.Jarmila Procházková, CSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 125-129

„Každé nebezpečí ztrácí něco ze své hrozivost, když se seznámíme s jeho příčinami.“ Konrad Lorenz Enviromentální faktory jsou jednou z příčin zvýšeného výskytu alergických, autoimunitních, demyelinizačních a degenerativních onemocnění. Patří k nim i vysoce reaktivní ionty kovů uvolňované pozvolna z dentálních výplní i jiných implantátů, nebo obsažené ve výrobcích běžné denní potřeby. U citlivých jedinců aktivují T-lymfocyty, spouštějí chronickou systémovou zánětlivou reakci s produkcí cytokinů a zvýšeným oxidačním stresem. Vedou tak ke změnám ve tkáních a orgánech. Klinicky se mohou projevit škálou nespecifických, zvolna progredujících,...

Postiradiační konstriktivní perikarditida

Postiradiativ constrictive pericarditis

MUDr.Gabriela Tůmová, MUDr.Lukáš Prucek

Interní Med. 2013; 15(3-4): 130-132

Popisujeme případ 68leté nemocné, která před 25 lety podstoupila totální mastektomii pro karcinom levého prsu s následnou chemo a radioterapií. Přibližně 1 rok byla vyšetřována pro narůstající dušnost, suchý kašel, otoky dolních končetin a recidivující oboustranný fluidotorax. Diferenciálně diagnosticky byla zvažována recidiva onkologického onemocnění, plicní choroba či městnavá srdeční slabost. Díky transtorakální echokardiografii byla vyslovena suspekce na konstriktivní perikarditidu a tato diagnóza byla verifikována hemodynamickým vyšetřením s následným chirurgickým řešením, tj. perikardektomií.

Zkušenosti s nutriční podporou u onkologických pacientů léčených kombinací chemoterapie, radioterapie a chirurgie - případ léčby karcinomu jícnu

Experiences with nutritional support in cancer patients treated with chemotherapy, radiotherapy and surgery -

MUDr.Milada Zemanová, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 133-136

Prognóza karcinomu jícnu je nepříznivá i v operabilním stadiu, u nemocných v dobrém celkovém stavu je standardem léčby předoperační konkomitantní chemoradioterapie následovaná resekcí, což zlepšuje vyhlídky na 2leté přežití o 13 % oproti operaci samotné. Tento multimodální postup patří k nejnáročnějším v onkologii s publikovanou perioperační úmrtností kolem 10 %. Riziko pooperačních komplikací včetně úmrtí je vyšší u pacientů s nepříznivým nutričním stavem s poklesem o více než 10 % tělesné hmotnosti, kterých je u karcinomu jícnu kolem 50 %. Perioperační nutriční podpora je u těchto pacientů jednoznačně prospěšná. Uvedená kazuistika demonstruje...

Mezioborové přehledy

Medicínsky nevysvětlitelné symptomy - diagnostika a léčba

Medically enexplained symptomps - diagnostics and treatment

MUDr.Miroslav Sekot

Interní Med. 2013; 15(3-4): 121-124

Medicínsky nevysvětlitelné příznaky (MNP) v současné době představují hlavní kritérium somatoformních poruch (SFD). Tyto poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující diagnózy v ordinaci praktického lékaře, kde představují 10–15 % všech pacientů. Funkční postižení spojené se somatizačními příznaky je srovnatelné s postižením pacientů s úzkostnými nebo depresivními poruchami. Medicínsky nevysvětlitelné příznaky vedou často k excesivní a velmi finančně nákladné lékařské péči. Článek přináší souhrnné informace ohledně diagnostiky a léčby těchto poruch.

Pro sestry

Nové trendy v antimikrobiální terapii ran

New trends in antimicrobial treatment of wounds

MUDr.Jan Stryja

Interní Med. 2013; 15(3-4): 139-141

Cílem antimikrobiální terapie je redukce počtu bakterií na spodině rány a potlačení klinických známek infekce. Toho lze dosáhnout baktericidním působením antibiotik a topických antiseptik, která atakují přítomné mikroorganizmy a vedou k jejich buněčné smrti, nebo pomocí prostředků, které potlačují množení bakterií jiným způsobem. Na komplikované hojení infikovaných ran mají vliv jak bakteriální exotoxiny, endotoxiny a další produkty metabolizmu bakterií, tak negativní působení antiseptik přítomných na spodině rány. Nové trendy v terapii infikovaných ran směřují k používání vysoce efektivních širokospektrých antimikrobiálních přípravků s minimem...

Dobrá rada

Může podávání vitaminových přípravků pomoci v léčbě diabetes mellitus?

Coued vitamin use help in the treatment of type 2 diabetes?

MUDr.Pavlína Piťhová

Interní Med. 2013; 15(3-4): 136-138

Vitamíny jsou látky nezbytné pro život. V lidském těle mají funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Podílejí se na metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů. Je tedy logické, že některé z nich by mohly hrát svou úlohu i v léčbě osob s diabetem. Bylo prokázáno, že rozsáhlý význam má substituce nedostatečné hladiny vitaminu D a z hlediska antioxidačního působení je vhodné zvýšit příjem vitaminu C a E, především ve formě pestré stravy.

Informace

Odešel profesor MUDr. Jan Lukl, CSc.

Interní Med. 2013; 15(3-4): 142


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.