Interní medicína pro praxi, 2014, číslo 6

Slovo úvodem

Síla křehkosti

Martina Špinková

Interní Med. 2014; 16(6): 219

Přehledové články

Vliv poklesu krevního tlaku a kontroly glykemie u pacientů s diabetem 2. typu: šestileté sledování po ukončení studie ADVANCE (studie ADVANCE ON)

Effect of blood pressure decrease and glycaemia control in diabetes type 2:

prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Interní Med. 2014; 16(6): 222-226

Studie ADVANCE ON je recentně publikovaná observační studie navazující na studii ADVANCE hodnotící vybrané mortalitní, kardiovaskulární a renální parametry po šesti letech od ukončení studie u diabetiků typu 2 zahrnující sledování 8 494 pacientů. Snížení rizika úmrtí z různých příčin a rizika úmrtí z příčin kardiovaskulárních bylo i nadále potvrzeno ve skupině s původně aktivní kontrolou TK, i když statistická signifikance byla již snížena (0,91, 95 % CI, 0,84–0,99,p = 0,03 a 0,88, 95 % CI, 0,77–0,99, p = 0,04). Studie ADVANCE ON potvrdila, že efekt léčby fixní kombinací perindopril-indapamid u diabetiků 2. typu přetrvával i po...

Kombinační léčba jednou tabletou - budoucnost léčby hypertenze?

Single pill combination therapy - the future of antihypertensive treatment?

doc.MUDr.Jan Václavík, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(6): 228-230

V článku jsou shrnuty stávající postupy kombinační léčby hypertenze, hlavní principy kombinační terapie a doporučované kombinace antihypertenziv. Dále jsou diskutovány příčiny nedostatečné kontroly hypertenze jak na straně lékařů, tak i pacientů. Rostoucí paleta dostupných fixních dvojkombinací a nově i fixní trojkombinace nám otevírá nové horizonty v léčbě. V článku je představen nový koncept léčby hypertenze – jedná se o léčbu hypertenze jednou tabletou. Tento koncept by mohl být vhodný a aplikovatelný u většiny hypertoniků, se kterými se setkáváme v každodenní praxi.

Hypertyreóza z pohledu klinika

Hyperthyroidism from the perspective of clinician

doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D., MUDr.Milan Halenka, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(6): 232-235

Choroby štítné žlázy postihují nejméně 4x častěji ženy než muže a představují více než 80 % nemocných, kteří projdou běžnou endokrinologickou ambulancí. V převážné většině případů lze prokázat chronický zánět štítné žlázy diagnostikovaný jako autoimunitní, chronickou tyreoiditidu, označovanou též jako jako lymfocytární tyreoiditis a nebo Hashimotova struma. Podstatné procento takto postižených pacientů splňuje kritéria standardního protokolu klasické eufunkce, jindy při podrobném zkoumání laboratorních parametrů nalezneme změněnou hodnotu TSH, případně provázenou různě zvýšenou hladinou volných hormonů štítné žlázy. Povrchní, zjednodušený diferenciálně-...

Nové respirační patogeny: influenza A/H7N9 a koronavirus MERS CoV

New respiratory pathogens: influenza A/H7N9 and coronavirus MERS CoV

RNDr.Helena Jiřincová

Interní Med. 2014; 16(6): 236-240

Skupina lidských respiračních patogenů virového původu je taxonomicky různorodá. Viry chřipky A a koronaviry jsou díky plasticitě genomu a zoonotickému výskytu častými zástupci nově se objevivších agens. Hlavním rezervoárem viru chřipky A je populace migrujících vodních ptáků. V posledních letech vzrostla incidence infekce subtypem H7 a v březnu roku 2013 bylo v Číně zjištěno první onemocnění člověka novou kombinací subtypu A/H7N9. Infekce se projevovala často vážným průběhem včetně úmrtí. V období tzv. 1. vlny (březen až květen 2013) bylo laboratorně potvrzeno 137 onemocnění a 45 úmrtí, od října do 27. ledna 2013 (2. vlna) bylo prokázáno 116...

Kolitida způsobená Clostridium difficile, její příčiny a aktuální možnosti léčby v širších souvislostech

Colitis due to Clostridium difficile in broader context

MUDr.Pavel Polák, prof.MUDr.Petr Husa, CSc., MUDr.Michaela Freibergerová

Interní Med. 2014; 16(6): 241-244

Kolitida způsobená Clostridium difficile je závažné onemocnění současnosti. Přesné příčiny celosvětově epidemického výskytu nejsou známy. Výskyt tohoto onemocnění je projevem porušeného mikrobiálního ekosystému na individuální i globální úrovni. V tomto kontextu předkládají autoři současné možnosti léčby klostridiové kolitidy antibiotiky a fekální bakterioterapií.

Sdělení z praxe

Morbus Whipple

Whipple disease

MUDr.Marcela Vysloužilová, MUDr.Zdeněk Vlk, MUDr.Dagmar Šindelářová, MUDr.Kateřina Musilová

Interní Med. 2014; 16(6): 251-253

Kazuistika popisuje 43letou ženu, která byla vyšetřována pro dolní dyspeptický syndrom s nechutenstvím a váhovým úbytkem. Při endoskopickém vyšetření byly odebrány vzorky sliznice na histologii s průkazem Whippleovy choroby. Pacientka přeléčena roční antibiotickou terapií, po které došlo ke zlepšení klinického stavu, úpravě laboratorních nálezů k normě, vysazení medikace kromě substituce hypothyreózy. V dalším sledování byla pacientka bez recidivy onemocnění.

Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace heparinem indukované trombocytopenie

Acute abdominal aortic occlusion as a manifestation of heparin-induced thrombocytopenia

MUDr.Jiří Holý, Ph.D., MUDr.Michal Sýkora, MUDr.Petr Pták, MUDr.Pavel Havránek

Interní Med. 2014; 16(6): 254-256

Akutní uzávěr abdominální aorty představuje život ohrožující příhodu, která může navzdory urgentnímu chirurgickému řešení končit fatálně. Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevuje u 1–3 % nemocných léčených heparinem i nízkomolekulárním, závažnější je její II. typ (dále HIT). HIT se může kromě trombocytopenie projevit také trombózou v žilním nebo tepenném řečišti. Základem léčby je ukončení léčby heparinem a změna antikoagulační léčby. HIT nezpůsobují antikoagulancia argatroban, bivalirudin a danaparoid, pravděpodobnost vzniku HIT je nízká při terapii fondaparinem. Autoři dokumentují případ 67letého muže přijatého k hospitalizaci...

Mezioborové přehledy

Stomatologické symptomy u pacientů s dysfunkcí gastrointestinálního traktu

Stomatological symptoms of patients with dysfunction of gastrointestinal tract

Stomatolog Julia Morozova, Ph.D., MUDr.Zdeňka Zapletalová, Ph.D., MUDr.Eva Míšová

Interní Med. 2014; 16(6): 244-246

Gastrointestinální trakt těsně souvisí s dutinou ústní, proto se poruchy jeho funkce mohou projevovat mj. stomatologickými symptomy. Dysfunkce GIT jsou často doprovázeny epizodami refluxu či zvracení, během nichž se kyselý obsah žaludku dostává do kontaktu s dutinou ústní. Časté epizody refluxu nebo chronické zvracení mohou vést ke vzniku patologických změn v dutině ústní. Patří k nim především erozivní poškození tvrdých zubních tkání, pálení nebo kyselá pachuť v ústech a také nevábný dech čili halitóza, které se mohou objevit dříve než typické symptomy onemocnění. V našem příspěvku popíšeme nejčastější stomatologické symptomy vyskytující se...

Role víceoborové indikační komise v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Role of multidisciplinary team in the treatment of the advanced colorectal cancer

prof.MUDr.Miroslav Ryska, CSc.

Interní Med. 2014; 16(6): 247-250

Efektivním diagnosticko–terapeutickým přístupem lze u pacientů s metastatickým postižením jater u kolorektálního karcinomu docílit pětileté přežití přesahující 50 %. Nejúčinnější léčbou je kurabilní resekce jater, kterou lze v současné době indikovat primárně u 20 % nemocných. U dalších přibližně 15–20 % nemocných lze resekci provést po konverzní systémové protinádorové léčbě. Lze také použít speciálních chirurgických technik (výkony kombinované, dvoudobé) či výkon provést po artificiálně vyvolané hypertrofii na straně plánovaného jaterního remnantu. Úspěšná léčba u těchto nemocných závisí na těsné mezioborové spolupráci v rámci...

Dobrá rada

Několik poznámek k sérologické diagnostice se zaměřením na lymeskou borreliózu

Several notices to the serological diagnostics with emphasis on lyme borreliosis

MUDr.Pavel Polák, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2014; 16(6): 257-258

Autoři předkládají několik prakticky zaměřených poznámek k provádění a hodnocení sérologických vyšetření. Cílem není podrobný rozbor patofyziologie ani léčby jednotlivých onemocnění; spíše upozornění na nejčastěji se vyskytující chyby, a to zvláště se zřetelem v současnosti aktuální choroby – lymeské borreliózy.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.