Interní medicína pro praxi, 2015, číslo 2

Slovo úvodem

Jahodové blues

Jana Kučerová

Interní Med. 2015; 17(2):

Editorial

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 60

Hlavní téma

Metabolický, respektive kardiometabolický syndrom

Metabolic, or more precisely, cardiometabolic syndrome

prof.MUDr.Hana Rosolová, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 61-62

Metabolický, resp. kardiometabolický syndrom (KMS) je soubor rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění na podkladě aterosklerózy a pro diabetes mellitus 2. typu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ KMS modifikovaná pro českou populaci. Přítomnost KMS podle dané definice je v asociaci s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Vyhledávání pacientů s KMS má význam především v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v prevenci vzniku diabetu. Tento syndrom založený na inzulinové rezistenci se stal představitelem reziduálního vaskulárního...

Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu

Combination therapy within metabolic syndrome

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(2): 64-68

Metabolický syndrom se vyskytuje v ČR u 32 % mužů a 24 % žen. Hlavním důsledkem složek metabolického syndromu a příčinou úmrtí je ateroskleróza. Významnou složkou je hypertenze, jejíž léčba dosahuje cílových hodnot pouze u 29,5 % hypertoniků. Ke zlepšení tohoto stavu může vést kombinační léčba, především fixní kombinace, které mohou zlepšit compliance k léčbě.

Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem

Dyslipidemia and metabolic syndrom

prof.MUDr.Vladimír Soška, CSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 70-72

Dyslipidemie je jednou ze základních součástí metabolického syndromu. Charakterizována je zvýšenou hladinou triglyceridů, nízkým HDL- -cholesterolem a zvýšenou koncentrací malých aterogenních LDL částic. Základním krokem v léčbě by vždy měly být změny životního stylu, především změna stravovacích návyků, optimalizace hmotnosti a nekouření. Farmakoterapie DLP je indikována, pokud je u konkrétního pacienta velmi vysoké nebo vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody ve výhledu 10 let a současně je vyšší než cílový LDL-cholesterol. Základem farmakoterapie jsou vždy statiny, při jejich intoleranci pak lze indikovat ezetimib. Pokud je dosažena...

Obezita a metabolický syndrom - víme, co vše ještě nevíme?

Obesity and metabolic syndrome: do we know how much we do not know?

MUDr.Petr Sucharda, CSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 74-78

Čistě kvantitativní definice obezity (pomocí BMI) je nevyhovující, neboť nezohledňuje ani metabolickou, ani funkční zátěž pro nemocného. Koncept metabolického syndromu zdůrazňuje význam distribuce tukové tkáně, nerozlišuje však zásadně odlišnou rizikovost různých kombinací jednotlivých složek syndromu. Edmontonská klasifikace odráží distribuci tukové tkáně nepřímo, přítomností patologických stavů spojených s viscerální obezitou.

Přehledové články

Inzulinová analoga - základ moderní léčby diabetu 1. i 2. typu

Insulin analogs - an up-to date perspective for type 1 and type 2 diabetes

doc.MUDr.Rudolf Chlup, CSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 83-86

Tato přehledová práce shrnuje základní data o léčbě inzulinem od přípravy prvních preparátů zvířecích inzulinů v roce 1921/22 až po rychlá a depotní inzulinová analoga v současnosti. Z rozboru řady amerických i evropských studií i z našich vlastních pozorování lze uzavřít, že inzulinová analoga by měla patřit mezi preparáty první volby při léčbě diabetu 1. i 2. typu.

Místo stroncium ranelátu v léčbě osteoporózy

The place of strontium ranelate in treating osteoporosis

prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martina Skácelová

Interní Med. 2015; 17(2): 87-90

Stroncium ranelát je přípravek používaný k léčbě postmenopauzální osteoporózy žen a mužské osteoporózy. Preklinické údaje ukazují na jeho duální efekt spočívající v tlumení kostní resorpce a podpory kostní novotvorby. Podávání stroncium ranelátu vede k výraznému nárůstu kostní hmoty. Změny kostní denzity lze využít k hodnocení adherence nemocných a v případě stroncium ranelátu i k relativně přesnému odhadu snížení rizika zlomenin. Klinické studie prokázaly jeho efekt na snížení rizika jak vertebrálních, tak ne-vertebrálních zlomenin včetně fraktur proximálního femuru. V současnosti se jedná o lék druhé linie léčby osteoporózy podávaný v případě...

Sdělení z praxe

Infekční endokarditida v klinické praxi

Infective endocarditis in clinical practice

MUDr.Dagmar Holá, doc.MUDr.Jaromír Chlumský, Ph.D., MUDr.Jana Páleníčková, MUDr.Jan Burket, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(2): 94-95

Infekční endokarditida je velmi závažné onemocnění, u něhož je velmi důležitá včasná a správná diagnostika a následná léčba, neboť jinak je zatíženo vysokou mortalitou. Naše kazuistika ukazuje na klinické příznaky bolestí břicha a febrilie, které jistě mohou mít širokou diferenciální diagnostiku, a v našem případě byly důsledkem periferní embolizace závažné infekční endokarditidy aortální chlopně s již vytvořeným abscesem. Ten si vyžádal akutní kardiochirurgické řešení.

Firemní informace

Komu může být koncentrovaný prandiální inzulin prospěšný?

prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(2): 91-92

Dobrá rada

Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře - doporučené postupy a vybavení

Principles of emergency first aid for outpatient physicians: guidelines and equipment

MUDr.Bronislav Klementa, MUDr.Olga Klementová, Ph.D., MUDr.Jiří Špaňhel

Interní Med. 2015; 17(2): 96-101

Základní neodkladná resuscitace (Basic Life Support – BLS) je souborem jednoduchých a snadno naučitelných postupů, které vedou k rychlému obnovení spontánního krevního oběhu bez použití speciálních pomůcek. Bezprostředně na BLS navazuje rozšířená neodkladná resuscitace (Advanced Life Support – ALS), která zahrnuje další postupy, farmakoterapii a použití speciálních pomůcek. Obecně platí, že klinické známky všech akutních život ohrožujících onemocnění jsou velmi podobné a bez ohledu na vyvolávající příčinu se manifestují selháváním životně důležitých funkcí, ke kterým patří vědomí, dýchání a krevní oběh.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.