Interní medicína pro praxi, 2015, číslo 5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(5):

 

Hlavní téma

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě

Therapy of inflammatory bowel disease during pregnancy

MUDr.Jana Koželuhová, MUDr.Karel Balihar, MUDr.Eva Janská, MUDr.Lucie Fremundová, prof.MUDr.Martin Matějovič, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 218-222

Idiopatické střevní záněty (ISZ) postihují zejména mladé jedince v jejich reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečností zvolené terapie. Studie týkající se tohoto tématu ukazují, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Cílem této souhrnné práce je objektivně posoudit výzkumná data týkající se bezpečnosti a účinnosti dostupné terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě a poporodním období.

Nealkoholové ztučnění jater v klinické praxi (NAFL)

Non-alcoholic fatty liver in clinical practice

prof.MUDr.Petr Hůlek, CSc., MUDr.Irma Dresslerová

Interní Med. 2015; 17(5): 224-226

Metabolický syndrom (MS) je jedním z nejrozšířenějších onemocnění v tzv. vyspělých zemích, které úzce souvisí s výskytem kardiovaskulárních, ale i jiných onemocnění. Jeho hlavním znakem je abdominální typ obezity se zmnožením viscerálního tuku a s ním související inzulinová rezistence. K dalším hlavním rysům patří porucha glukózového metabolizmu, dyslipidemie a arteriální hypertenze. S metabolickým syndromem úzce souvisí i jaterní steatóza, která je ve většině případů benigním a reverzibilním postižením jater. Za určitých okolností se však k prosté steatóze může přidat zánětlivá složka a nemoc může přes obraz NASH (nealkoholové steatohepatitidy)...

Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy

Not only diseases of the pancreas and their therapy with pancreatic enzymes

prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc., MUDr.Martina Bojková, Mgr.Jarmila Šímová, MUDr.Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr.Kateřina Kapounková, MUDr.Vladimír Hrabovský, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 227-229

Exokrinní pankreatická nedostatečnost je závažným stavem, který se klinicky projevuje známkami pankreatické malnutrice. Terapie těchto stavů je založena na suplementaci léků s obsahem pankreatických enzymů, z nichž v procesu trávení má stěžejní roli lipáza. Pankreatické enzymy jsou podávány ve formě kapslí, které obsahují množství mikročástic, v nichž jsou obsaženy pankreatické enzymy – amyláza, lipáza a peptidázy. Mikročástice jsou chráněny proti možné inaktivaci žaludeční kyselinou chlorovodíkovou pH senzitivním obalem, který je dezintegrován až při pH 5,0–6,0. Tím je zaručeno uvolnění v mikročásticích obsažených enzymů v době,...

Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky

The Damage of Gastrointestinal Tract Mucosa Caused by Non-Steroidal

MUDr.Pavel Svoboda, Ph.D., prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(5): 230-232

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou léky s častými vedlejšími účinky, v České republice je jimi léčeno asi 500 000–600 000 osob a nejméně 300 jich ročně zemře na komplikace této léčby. Gastropatie z NSAID je charakterizována přítomností slizničních změn v žaludku nebo duodenu, jako jsou eroze a petechie (50 %), vředy (5–30 %), afty, erytém sliznice, nebo se projeví rovnou komplikací (1–2 %), zejm. krvácením do horního GIT, event. perforací. Klinicky se projeví jako dyspeptický syndrom nebo anémie. Mezi subjektivními potížemi a endoskopickým obrazem je však nízká korelace. V léčbě se doporučuje vysadit nebo redukovat NSAID,...

Přehledové články

Novinky v kardiovaskulární prevenci: od guidelines k novým léčebným možnostem

News in cardiovascular prevention: from guidelines to novel treatment options

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 233-238

Prevence kardiovaskulárních (KV) příhod nadále zůstává prioritou. Přes snížení KV mortality patří Česká republika nadále mezi země s vysokou úmrtností z KV příčin. Důvodů je více, nedůsledná kontrola rizikových faktorů představuje hlavní z nich. Možnosti ovlivnit riziko aterotrombotických komplikací se v posledních letech rozšiřují. V terapii dyslipidemie se objevují zcela nové postupy zahrnující inhibici PCSK9 nebo terapie využívající anti-sense technologie. Zatím víme o jejich příznivých účincích na hladiny aterogenních lipidů, ale máme i první data o vlivu na výskyt cévních příhod.

Vliv obezity na „posturální kondici“ Pilotní studie

The influence of obesity on „Postural condition“ - The pilot study

MUDr.Stanislav Horák, Mgr.Renata Nalezencová, prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MBA, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, MUDr.Petr Konečný, Ph.D., MBA, Mgr.Naděžda Calabová, DiS

Interní Med. 2015; 17(5): 239

Obezita a její komplikace jsou celosvětově řazeny mezi tři nejčastější příčiny úmrtí u populace ve věku 50 až 70 let. Je spojena s množstvím zdravotních rizik, které výrazně zasahují do kvality života jednotlivce. Postura označuje aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Cílem studie byl průkaz vztahu mezi reakcí postury a tělesnou hmotností. V práci bylo využito posturografických testů LOS (Limits of Stability) a MCT (Motor Control Test) modulu Smart Equitest System posturografu firmy NeuroCom®. Soubor tvořilo 20 žen průměrného věku 21,75 let, (10 obézních žen s průměrným BMI 34,7 a 10 neobézních žen s průměrným...

Sdělení z praxe

Co by se pneumologovi stát nemělo aneb stále ještě častý konec IPF pacientů v Čechách

This should not happen to respiratory specialist - unfortunate end of IPF story in Czech Republic

MUDr.Martina Šterclová, Ph.D., prof.MUDr.Martina Vašáková, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 243-246

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je závažné léčitelné onemocnění s variabilním průběhem a prakticky infaustní prognózou. Kazuistika shrnuje případ pacienta, který byl řadu let navzdory prokázanému fibrotizujícímu plicnímu procesu léčen pneumologem inhalačními kortikosteroidy, bez dalšího dovyšetření stran možných etiologií, i přes to, že od roku 2011 je v ČR k dispozici pro nemocné s idiopatickou plicní fibrózou antifibrotická léčba. Nemocný prodělal v roce 2014 akutní exacerbaci IPF, která se mu bohužel stala osudnou. Dále je diskutována možnost lékařů a pacientů zasáhnout do průběhu IPF, zejména s ohledem na časnou diagnostiku a léčbu.

Fixní kombinace linagliptinu a metforminu - kazuistika z klinické praxe

Single pill combination of linagliptin and metformin - case report

MUDr.Jarmila Jirkovská

Interní Med. 2015; 17(5): 247-251

Kazuistika popisuje moderní antidiabetickou terapii ve formě fixní kombinace inhibitoru dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP-4 inhibitoru) linagliptinu a metforminu u muže s diabetem 2. typu v produktivním věku. Léčba vedla k výraznému poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, bez výskytu hypoglykemií. Fixní kombinace linagliptinu a metforminu byla zvolena s předpokladem lepší compliance pacienta při tomto typu léčby a pro přidaný benefit molekuly linagliptinu.

Empagliflozin v praxi: konečně lepší zpráva

Empagliflozin in clinical practice: Better news, at last

MUDr.Barbora Doležalová

Interní Med. 2015; 17(5): 252-255

Kazuistika popisuje zkušenost s léčbou empagliflozinem v kombinaci s inzulinem a metforminem u dlouhodobě špatně kompenzované pacientky s diabetem 2. typu. Sedmiměsíční léčba vedla k poklesu HbA1c o 15 mmol/mol při současném hmotnostním úbytku o 3 kg. Léčba byla dobře tolerována a navzdory kombinaci s inzulinem nebyl pokles HbA1c doprovázen hypoglykemií. Další léčebné úsilí musí směřovat k udržení, eventuálně dalšímu snížení HbA1c tak, aby nedošlo k rozvoji komplikací diabetu.

Systémová embolizace - neobvyklá komplikace hypertenzní krize

Systemic embolisation - unusual complication of hypertensive crisis

MUDr.Ľubomír Bunček, MUDr.Miloš Černý, MUDr.Vladimír Rozsíval, CSc.

Interní Med. 2015; 17(5): 256-258

Arteriální hypertenze je velmi časté onemocnění s rizikem orgánového poškození a následnou manifestací kardiovaskulárního nebo renálního onemocnění. Popisujeme případ muže, kde vysazení antihypertenziv vedlo k plicnímu edému a systémové kardioembolizaci. Cílem práce je upozornit lékaře na rizika neléčené nebo nedostatečně léčené arteriální hypertenze, kdy vyvolávajícím momentem zhoršení stavu může být non-adherence pacienta k léčbě.

Farmakologický profil

Místo naproxenu mezi ostatními nesteroidními antirevmatiky používanými v léčbě bolesti a zánětu u nejčastějších revmatických chorob

The place of naproxen among other non-steroidal anti-inflammatory drugs used to treat pain and inflammation

prof.MUDr.Pavel Horák, CSc.

Interní Med. 2015; 17(5): 259-263

Naproxen je klasické neselektivní nesteroidní antirevmatikum, derivát kyseliny propionové, který je používán k léčbě řady bolestivých stavů. Má pevné místo v léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy, jakož i psoriatické artritidy a dny a dalších chorob. Jeho dlouhý eliminační poločas umožňuje podání dvakrát denně. Má rychlý nástup účinku. Podobně jako ostatní neselektivní nesteroidní antirevmatika je podávání naproxenu spojeno se zvýšeným rizikem gastrotoxicity. Unikátní je však jeho nízká kardiovaskulární toxicita ve srovnání s ostatními neselektivními NSA a coxiby. Naproxen vychází z těchto analýz konzistentně...

Mezioborové přehledy

Účinnost fytoterapie v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Effectiveness of phytotherapy in treatment of diabetes mellitus TYPe 2

MUDr.David Koupý, PharmDr.Jana Rudá-Kučerová, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 240-242

Diabetes mellitus 2. typu je v souladu platnými doporučenými postupy léčen dietou, perorálními antidiabetiky nebo inzulinem. Na trhu se však vyskytuje i velké množství fytofarmak registrovaných nejen jako doplňky stravy, ale i jako léčiva. Rostlinné drogy v nich obsažené prokazují farmakologické účinky v preklinických i klinických studiích, a je tedy možné je v souladu se standardy medicíny založené na důkazech využívat v podpůrné léčbě diabetu. Cílem této práce je analýza složení a účinnosti fytofarmak registrovaných jako léčivé přípravky a dalších dobře popsaných rostlinných drog obsažených v čajových směsích pro diabetiky.

Dobrá rada

Farmakoterapie po akutním koronárním syndromu - jaká je ta správná volba?

Pharmacotherapy after acute coronary syndrome: What is the right choice?

MUDr.Jan Přeček, doc.MUDr.Martin Hutyra, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(5): 264-266

Článek podává stručný souhrn doporučené základní farmakoterapie u pacientů po prodělaném akutním koronárním syndromu. Důraz je kladen především na antiagregační léčbu s využitím nových protidestičkových léků ticagreloru a prasugrelu a vysokodávkovou terapii statiny. Zmíněna je dále i terapie betablokátory a léky ovlivňujícími systém renin-angiotenzin-aldosteron.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.