Interní medicína pro praxi, 2016, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Interní Med. 2016; 18(1):

Přehledové články

Co je nového v léčbě hypercholesterolemie?

New options in the treatment of hypercholesterolaemia

prof.MUDr.Vladimír Soška, CSc., MUDr.Ondřej Kyselák

Interní Med. 2016; 18(1): 6-8

Základními léky ke snížení LDL-cholesterolu jsou statiny: ty mají nejvíce důkazů o tom, že snižují jak LDL-cholesterol, tak i kardiovaskulární příhody a mortalitu. Lékem druhé volby ke snížení LDL-cholesterolu (do kombinace se statiny) je ezetimib. V letošním roce byla publikována studie IMPROVE-IT která prokázala, že přidání ezetimibu ke statinu má i klinický dopad – pokles kardiovaskulárních příhod. Zcela novou skupinou hypolipidemik jsou PCSK9-inhibitory, z nichž první dva jsou již schváleny evropskou lékovou agenturou ke klinickému použití.

Detekce časných stadií aterosklerózy

Detection of early stages of atherosclerosis

doc.MUDr.Jan Piťha, CSc.

Interní Med. 2016; 18(1): 9-13

Jednou z hlavních snah preventivních kardiologů je zachytit většinu rizikových osob ještě před klinickou manifestací aterosklerózy, která může být často smrtelná. Jsou diskutovány tři okruhy postupů: 1) algoritmy výpočtu rizika vzniku kardiovaskulárních příhod založené na tradičních rizikových faktorech, 2) měření koncentrace cirkulujících biomarkerů včetně genetických parametrů souvisejících s cévním postižením a 3) morfologické a funkční metody zaměřené na přímé stanovení postižení cévní stěny či uzávěru tepen. Posledně uvedené jsou v užším smyslu chápány právě jako detekce preklinické aterosklerózy. Nejdůležitějším hlediskem je, zda na...

Co nového přinesl uplynulý rok v oblasti perorálních antidiabetik?

What news brought last year on oral antidiabetic drugs?

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D., prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc.

Interní Med. 2016; 18(1): 14-18

Léčba diabetu v posledních letech doznala nebývale velkého rozvoje, zejména pak v oblasti nových perorálních antidiabetik. Pro jejich úspěšné klinické využití dnes nestačí pouze průkaz účinnosti, ale i průkaz bezpečnosti. V souladu s nařízením EMA a FDA je nově cíleně hodnocena jejich kardiovaskulární bezpečnost. Článek pojednává recentní poznatky z této oblasti, které byly intenzivně diskutovány v uplynulém kalendářním roce.

Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení

Therapy of hepatitis B virus (HBV) infection before planned pregnancy, during pregnancy and breastfeeding

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2016; 18(1): 24-26

Vzhledem k nízké incidenci a prevalenci infekce HBV v České republice není infekce HBV žen v produktivním věku častým problémem. Množství mladých infikovaných žen však může rychle narůst v souvislosti s nárůstem imigrace ze zemí s vyšší prevalenci infekce HBV, a to zejména z Vietnamu, Číny, Ukrajiny a Ruska. Nejdůležitějším úkolem je prevence vertikálního přenosu infekce HBV od matek s vysokou HBV virémií na jejich děti během porodu. Kombinace aktivní a pasivní imunizace je někdy v těchto případech nedostatečně účinná. Podání tenofoviru, lamivudinu nebo telbivudinu během třetího trimestru gravidity může snížit nebezpečí tohoto přenosu. Během...

Profesní nemoci dýchacích cest a plic v České republice v letech 2009 až 2013

Occupational lung diseases in the Czech Republic in 2009-2013

prof.MUDr.Petr Brhel, CSc.

Interní Med. 2016; 18(1): 28-32

Vznik mnoha onemocnění respiračního systému může být způsoben látkami z pracovního prostředí. Článek seznamuje s aktuálním spektrem nemocí dýchacích cest, plic a pohrudnice, které byly v České republice ohlášeny v letech 2009 až 2013 národnímu registru jako nemoci z povolání. Bylo uznáno 1 159 profesních nemocí respiračního systému. Mezi nimi dominovaly 37,2 % pneumokonióza uhlokopa a 20,0 % profesní astma. Následovaly nemoci způsobené azbestem (12,5 %), silikóza (11,8 %) a řada dalších onemocnění. Autor seznamuje s jejich příčinami, rizikovými faktory, výskytem a trendy.

Celiakie ve stáří - diagnostika, komorbidity, léčba

Celiac disease in elderly - diagnostics, comorbidity, therapy

MUDr.Jiří Latta, MUDr.Jana Povová, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(1): 33-34

Celiakie je ve stáří diagnostikována zřídka. Studie naznačují, že prevalence celiakie je ve stáří vyšší. Základem diagnostiky celiakie je vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze a protilátek proti endomysiu. Patologické hodnoty těchto testů indikují provedení gastroskopie a biopsie ze sliznice aborálního duodena a histologické vyšetření s použitím Marshovy klasifikace. Práce shrnuje prevalenci celiakie ve stáří, komorbidity, prodlení v diagnóze, benefit bezlepkové diety.

Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy

Ustekinumab in treating psoriatic arthritis

MUDr.Hana Ciferská, Ph.D., MUDr.Jiří Štolfa

Interní Med. 2016; 18(1): 99-103

Ustekinumab je monoklonální plně humanizovaná protilátka IgG1κ, která inhibuje funkci interleukinů 12 a 23 prostřednictvím vazby na jejich společnou podjednotku p40. Ustekinumab má schválené indikace středně závažná a závažná psoriáza u dospělých a adolescentů od 12 let a psoriatická artritida u dospělých. Řadou klinických studií byl prokázán jeho efekt na mimokožní manifestace, obzvláště pak na muskuloskeletární systém. Klinické studie PSUMMIT-1 a -2 u pacientů s psoriatickou artritidou prokázaly dobré vlastnosti ustekinumabu k navození rychlé terapeutické odpovědi při dobrém bezpečnostním profilu a umožnily registraci i v této indikaci.

Sdělení z praxe

Fixní trojkombinace v léčbě hypertenze zlepšuje complianci a kontrolu onemocnění

Management of hypertension with fixed-dose triple-combination treatment improves compliance and disease control

MUDr.Jiří Pudich

Interní Med. 2016; 18(1): 36-37

Arteriální hypertenze patří spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií a obezitou mezi nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních chorob. V ČR se prevalence hypertenze v dospělé populaci (25–64 let) pohybuje okolo 35 % s nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Dosažení cílových hodnot tlaků hypertoniků není uspokojivé a v ČR se pohybuje okolo 30 %. Využití fixní trojkombinace perindopril/indapamid/amlodipin pomáhá ovlivnit nejvýznamnější faktory nedobré kontroly hypertenze – těmi jsou nedostatečná compliance pacientů a malé využití kombinační léčby ze strany lékařů (1, 6, 7).

Fulminantní myokarditida

Fulminant myocarditis

MUDr.Marcela Vránová

Interní Med. 2016; 18(1): 38-42

Myokarditida je onemocnění charakterizované zánětlivým infiltrátem srdečního svalu s nekrózou nebo s degenerací přilehlých myocytů. Má řadu infekčních i neinfekčních příčin. Nejčastější příčinou zánětlivého postižení myokardu bývá virová infekce. Může mít nefulminantní či fulminantní průběh – od asymptomatického či lehkého průběhu onemocnění, až po nejzávažnější formy projevující se těžkým srdečním selháním nebo náhlým úmrtím. Dilatační kardiomyopatie vzniklá v souvislosti s myokarditidou se nazývá zánětlivá kardiomyopatie (ZKMP). V naší kazuistice pojednáváme o vzácné formě fulminantní myokarditidy s fatálním průběhem.

Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky

Relapsing Salmonella-sepsis in an immunocompromised host

MUDr.Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr.Petr Husa, CSc., MUDr.Miloš Keřkovský, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(1): 43-45

Autoři popisují případ sekundární relabující salmonelové sepse u pacientky se systémovým lupus erythematodes. Cíleným pátráním byla prokázána víceetážová spondylodiscitida s paravertebrálními abscesy. Výběr antibiotik byl komplikován alergií na co-trimoxazol a projevy postantibiotické kolitidy po ciprofloxacinu. Léčba probíhala pomocí meropenemu a následně doxycyklinem, bez dalších komplikací.

Dobrá rada

Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty?

What is the C-reactive protein and how to correctly evaluate its elevated serum levels?

MUDr.Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr.Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Interní Med. 2016; 18(1): 49-51

Práce pojednává o patofyziologických procesech zánětu vedoucích k syntéze C-reaktivního proteinu (CRP) a o jeho imunitních funkcích. Zvláštní důraz je kladen na pochopení možných infekčních i neinfekčních příčin indukujících syntézu CRP, dynamiky tvorby a degradace CRP a na úlohu zvýšené hodnoty CRP při indikaci antibiotické léčby.

Co byste udělali vy?

Případ netypických bolestí v oblasti krku

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D., MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Romana Šarapatková

Interní Med. 2016; 18(1): 46-48

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.