Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 3

Slovo úvodem

Etické problémy prenatální diagnostiky a terapie na počátku 3. tisíciletí

doc. MUDr. Pavel Calda CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 6-10

Přehledové články

Vztah cholesterolu k metabolickému syndromu

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc

Interní Med. 2003; 5(3): 102-108

Léčba bolesti u pacientů s onkologickým onemocněním a zkušenosti s podáním TTS fentanylu v České republice

MUDr. Petr Beneš, prof. MUDr. Jindřich Macháček CSc, MUDr. Karel Cwiertka

Interní Med. 2003; 5(3): 109-114

Nová perorální antidiabetika

doc. MUDr. Tomáš Sechser CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 115-119

Srdce a diabetes mellitus

MUDr. Marie Berková, MUDr. Zdeněk Berka

Interní Med. 2003; 5(3): 120-125

Populační skríning kolorektálního karcinomu

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2003; 5(3): 126-130

Imunoterapie u alergie a astmatu

doc. MUDr. Petr Panzner CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 131-137

Komentáře

Zpráva z kongresu Health Trends 2002 - Healthy ageing in a polluted future v Kodani

RNDr. Jan Kvíčala

Interní Med. 2003; 5(3): 150-151

Interní medicína ve zkratce

Jaterní cirhóza a její komplikace

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Interní Med. 2003; 5(3): 142-149

Sdělení z praxe

Prevence cévní mozkové příhody při fibrilaci síní

MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Roman Kerekeš

Interní Med. 2003; 5(3): 138-141

Doporučené postupy

Perinatologie 2003 - úspěchy a otazníky

Interní Med. 2003; 5(3):

Gynekologie # perinatologie

Naslouchat a respektovat přání rodiček? Kdy ano, kdy ne?

Bc. Miloslava Kameníková

Interní Med. 2003; 5(3): 11-12

Císařský řez na přání pacientky - ano či ne

prof. MUDr. Aleš Roztočil CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 13-15

Význam primární prevence v perinatologii - Doporučení pro primární prevenci

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá CSc, prof. MUDr. Zuzana Brázdová DrSc

Interní Med. 2003; 5(3): 16-20

Vývoj perinatální úmrtnosti v ČR

prof. MUDr. Zdeněk Štembera DrSc, MUDr. Petr Velebil CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 21-25

Od magie k porodnici: porod a porodnictví v období novověku

prof. PhDr. Milena Lenderová CSc

Interní Med. 2003; 5(3): 26-31

Současné možnosti tokolytické léčby

MUDr. Ivana Špálová

Interní Med. 2003; 5(3): 32-34


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.