Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 12

Slovo úvodem

Vnitřní lékařství a jeho specializace

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc

Interní Med. 2005; 7(12): 523

Medicína a vnitřní lékařství zvlášť se mění v týmovou práci specialistů, z nichž každý se vzdělává a zaměřuje na vlastní obor. Tak vznikla kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, onkologie, revmatologie, endokrinologie, diabetologie, obezitologie a mnoho dalších. Nových vědeckých poznatků přibývá stále víc a stále rychleji a těch znalostí a zkušeností je tolik, že si nemůžeme dovolit podrobně sledovat širší oblast medicíny. Pokrok v jednotlivých oborech, které spadají do oblasti vnitřního lékařství, je tak veliký a rychlý, že nelze atomizaci interny zabránit. Všeobecně vzdělaný internista nemůže do hloubky sledovat novinky jednotlivých...

Přehledové články

Co by měl internista vědět o diastolickém srdečním selhání?

What a physician should know about diastolic heart failure?

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc., FESC

Interní Med. 2005; 7(12): 527-532

Epidemiologické studie ukazují, že 30–50 % všech nemocných s chronickým srdečním selháváním má normální ejekční frakci levé srdeční komory. Většinou je u těchto nemocných primární příčinou srdečního selhávání diastolická dysfunkce levé komory. Podle definice Evropské kardiologické společnosti musí být ke stanovení diagnózy diastolického srdečního selhávání splněna tři kritéria: (1) příznaky srdečního selhávání; (2) zachovaná systolická funkce levé komory (EF > 0,45); (3) objektivní průkaz abnormální relaxace, distenzibility nebo plnění levé komory. Prevalence diastolického srdečního selhávání stoupá s věkem. Postihuje častěji ženy (kolem...

Screening sporadického kolorektálního karcinomu

Screening of sporadic colorectal cancer

doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D, MUDr. Ing. Filip Závada

Interní Med. 2005; 7(12): 534-538

Sekundární prevence kolorektálního karcinomu je cílena na populaci asymptomatických jedinců, u kterých vzhledem k věku stoupá riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění. Metody screeningu zahrnují různé zobrazovací a endoskopické metody. Ve většině zemí, včetně České republiky, se ve screeningu používá vyšetření okultního krvácení ve stolici. Tato metoda je populací dobře akceptována, lze ji provádět v ordinaci praktických lékařů a je i finančně a materiálně málo náročná. Jedinci s pozitivním nálezem absolvují kolonoskopické vyšetření k určení etiologie krevních ztát. Sekundární prevence se týká i jedinců, kteří jsou z různých důvodů vystaveni vyššímu...

Kašel v ordinaci praktického lékaře

Cough in the practice of the general practitioner

MUDr. Hana Fojtů

Interní Med. 2005; 7(12): 539-542

Kašel je jedním z nejčastějších symptomů, se kterým přicházejí nemocní k lékaři. Je to jeden z nejčastějších obranných reflexních mechanizmů lidského organizmu. V článku je popsáno rozlišení jednotlivých forem kašle podle vzniku, příčin a možností diagnostiky se zaměřením na chronický kašel.

Předoperační vyšetření a perioperační péče o diabetické pacienty

Preoperative evaluation and perioperative management of diabetic patients

MUDr. Hana Krejčí Ph.D

Interní Med. 2005; 7(12): 543-546

Pacienti s diabetes mellitus mají vyšší frekvenci chirurgických intervencí ve srovnání s nediabetickou populací. Řada studií dokládá, že hyperglykémie v perioperačním období je asociována s vyšší morbiditou a mortalitou. Následující text obsahuje doporučený postup předoperačního vyšetření diabetiků, přípravy k operaci a péče o diabetické pacienty během a po operaci.

Informace

Mateří kašička - nenahraditelný dar přírody

Interní Med. 2005; 7(12): 570

Již dávno v minulosti lidé věděli, co všechno jim včelí produkty nabízejí. Včelí med, propolis, a hlavně včelí mateří kašička jsou od pradávna lékárnou přírody. Zaměřme se na posledně jmenovanou, a to mateří kašičku (gelée royale). V posledních desetiletích se stala mateří kašička středem pozornosti mnoha odborníků jak ve výzkumu, tak i v praxi téměř na celém světě. Používá se v různých odvětvích medicíny v několika aplikačních formách. Mnoho zkušeností potvrzuje její příznivý vliv na lidský organizmus. Zjistilo se, že její složení (obsahuje v určitém přesném poměru vyvážený komplex více než 60 složek) působí svou biologickou aktivitou příznivě na...

Sdělení z praxe

Přínos klinických a laboratorních ukazatelů pro diagnózu plicní embolie

MUDr. Jiří Vymětal, MUDr. Rudolf Metelka Ph.D, doc. MUDr. Otílie Weinbergová CSc, MUDr. Iva Metelková

Interní Med. 2005; 7(12): 557-559

Plicní embolie (PE) je součástí denní praxe na všech interních odděleních, její správná a včasná diagnostika, která má zásadní význam pro zahájení léčby a další osud nemocného, zůstává však i přes obecné pokroky v diagnostice kardiovaskulárních chorob stále obtížná. Plicní angiografie jako „zlatý standard“ diagnostiky plicní embolie je vyšetření invazivní, které se navíc provádí jen ve specializovaných centrech. Zdaleka ne všechna pracoviště disponují moderními zobrazovacími metodami, jako je multidetektorové CT (MDCT). Pro menší nemocnice bez oddělení nukleární medicíny může být obtížně dosažitelná i plicní scintigrafie, avšak i v těchto...

Průběh mitrální stenózy při horší spolupráci pacienta a zajímavá komplikace po kardiochirurgickém výkonu

MUDr. Hana Burianová

Interní Med. 2005; 7(12): 560-561

V následující kazuistice bych chtěla poukázat na zajímavý případ z mojí ambulance. Pacient s revmatickou mitrální vadou byl léta sledován, s komplikacemi postupně dospěl až ke kardiochirurgickému výkonu, pooperačně se rozvíjí haemorhagická pankreatitida se vznikem pseudocysty v hlavě pankreatu.

Ochronóza a její kardiovaskulární manifestace

MUDr. Jan Galuszka Ph.D, Ing. Vojtěch Bekárek, MUDr. Martin Sluka, MUDr. Marcela Škvařilová Ph.D, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, MUDr. Jan Hrbek, MUDr. Tomáš Mráz

Interní Med. 2005; 7(12): 563-565

Kazuistika uvádí případ dědičné metabolické poruchy s pestrými klinickými projevy, která svými důsledky postihuje rovněž kardiovaskulární aparát. Vzhledem k nálezům charakteristických pigmentací je možno postižené rozeznat na první pohled, což dokládáme obrazovou přílohou.

Mezioborové přehledy

Infekce močových cest v komunitě

Comunity acquired urinary tract infections

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Interní Med. 2005; 7(12): 548-550

Močové infekce jsou nejčastější bakteriální infekce. Postihují člověka od narození do konce života v závislosti na pohlaví a věku. Diagnostika a léčba komunitních močových infekcí spočívá převážně na bedrech praktických lékařů. Urolog vyšetřuje obvykle až pacienty s komplikovaným průběhem onemocnění. V rámci mezioborové spolupráce hledáme optimální postupy diagnostiky a léčby. Vedle ekonomického aspektu (výdaje na diagnostiku a terapii, pracovní neschopnost) klademe důraz na prevenci recidiv a trvalých následků uroinfekcí.

Diagnostika a terapie migrény

Diagnosis and treatment of migraine

MUDr. Eva Medová

Interní Med. 2005; 7(12): 551-556

Migréna je záchvatovité chronické onemocnění, projevující se bolestmi hlavy typického charakteru i specifickým průběhem záchvatů. Má své provokační faktory a doprovodné příznaky. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné pomocné vyšetření, které by migrénu jednoznačně potvrdilo či vyloučilo, je základem správné diagnózy pečlivá anamnéza. Léčbu migrény dělíme na akutní – potlačující bolest při vlastním záchvatu, a profylaktickou, která snižuje frekvenci a mnohdy i intenzitu záchvatů. V akutní léčbě jsou lékem volby specifická antimigrenika – triptany. Při volbě lékové formy se řídíme tíží záchvatu a přítomností doprovodných příznaků. Při volbě...

Ve zkratce

Postmenopauzální osteoporóza

MUDr. Tomáš Hála

Interní Med. 2005; 7(12): 566-569

Osteoporóza je civilizační choroba a představuje velký problém medicínský, ekonomický a sociální. Následkem osteoporózy dochází ke zlomeninám, z nich hlavně zlomeniny obratlů a krčku stehenní kosti vedou k nárůstu morbidity a mortality (3). Velká část pacientů je výrazně postižena a dochází k rozvoji disability, závislosti na pomoci druhých osob a také ke ztrátě sociálních rolí ve společnosti.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.