Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 6

Slovo úvodem

Slunce budiž pochváleno?

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2006; 8(6):

Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastným, povzdychl si plavčík Důra, provozovatel koupaliště, v klasickém díle Vladislava Vančury. K nostalgickému konstatování měl jak známo důvodů víc než jen nepřízeň počasí, která mu odháněla koupáníchtivé návštěvníky.

Přehledové články

Plicní arteriální hypertenze u vrozených srdečních vad

Pulmonary arterial hypertension in congenital heart disease

MUDr. Pavel Jansa

Interní Med. 2006; 8(6): 266-269

Plicní arteriální hypertenze (PAH) představuje heterogenní skupinu chorob, pro něž je společná přítomnost prekapilární plicní hypertenze, podobná patofyziologie (s podílem vazokonstrikce, remodelace plicních cév a trombózy) a možnost specifické farmakoterapie. Do skupiny PAH je vedle idiopatické a familiární PAH řazena především PAH při systémových onemocněních pojiva, vrozených levo-pravých zkratech, portální hypertenzi, HIV infekci a abúzu některých anorektik. Plicní hypertenze bývá přítomna asi u 10 % nemocných s vrozenou srdeční vadou v dospělosti. Nejčastěji se jedná o důsledek recirkulace přes levo-pravý zkrat. Plicní hypertenze postupně progreduje,...

Pokyny pro prevenci bakteriální endokarditidy

Instruction for prevention of bacterial endocarditis

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Interní Med. 2006; 8(6): 270-273

Bakteriální endokarditida může nečekaně vzniknout v důsledku poranění kůže či sliznic, častěji však vzniká při plánovaných krvácivých výkonech, kde jí lze zabránit preventivními opatřeními. Roční incidence bakteriální endokarditidy je pouze 2–5/100 000 obyvatel, ale mortalita se pohybuje v rozmezí 10–30 %. Riziko bakteriální endokarditidy se zvyšuje se závažností základního onemocnění, což ukazuje na nezbytnost prevence bakteriální endokardity. Onemocnění jsou rozdělena na onemocnění s vysokým, zvýšeným a zanedbatelným rizikem pro vznik bakteriální endokarditidy a je rozebrána problematika prolapsu mitrální chlopně. Jsou vyjmenovány...

Chronická obstrukční plicní nemoc - význam včasné diagnózy a léčby

Chronic obstructive lung disease-the importance of early diagnosis and treatment

MUDr. Vladimír Zindr

Interní Med. 2006; 8(6): 274-279

Chronická obstrukční plicní nemoc je závažným problémem pro svůj výskyt, mortalitu, ekonomickou zátěž společnosti. Nejúčinnější intervencí je včasné omezení expozice rizikovým faktorům. Podmínkou je včasná diagnóza a následně odvykání kouření. Bronchodilatační terapie přináší pacientům dlouhodobou úlevu od příznaků, zlepšení kvality života a redukci počtu exacerbací. Plicní rehabilitace zlepšuje stupeň dušnosti, toleranci zátěže, celkový zdravotní stav a snižuje potřebu zdravotní péče. Časná diagnóza je podmínkou optimálních výsledků léčby.

Onemocnění přenášená klíšťaty

Tick born diseases

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Interní Med. 2006; 8(6): 280-283

Článek je věnován onemocněním, u kterých se jako přenašeč uplatňuje klíště. Důraz je kladen především na nemoci, které se vyskytují na území České republiky, tj. klíšťová encefalitida, lymeská borrelióza, ehrlichióza, tularémie. V úvodu je podána i stručná charakteristika přenašeče, jeho životní cyklus a možná obrana proti němu. Při popisu jednotlivých onemocnění je věnována pozornost nejen klinickému obrazu, ale především možnostem diagnostiky a léčby, strategii dispenzarizace a profylaktickým opatřením.

Sdělení z praxe

Osteoporóza jako dominantní projev nesekretorické formy mnohočetného myelomu

MUDr. Tomáš Pika, MUDr. Markéta Zemanová Ph.D, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc, MUDr. Vlastislava Tichá CSc

Interní Med. 2006; 8(6): 296-298

Autoři v kazuistice prezentují případ nemocné s nesekretorickou formou mnohočetného myelomu, projevující se v počáteční fázi pouze celkovou osteoporózou skeletu, a upozorňují na svízelnost diagnostiky a hodnocení průběhu této formy onemocnění.

Možnosti léčení chronické žilní insuficience s využitím gelů s vyšší koncentrací heparinu

MUDr. Jan Marušiak Ph.D

Interní Med. 2006; 8(6): 299-300

Chronická žilní insuficience je závažné onemocnění, postihující zejména osoby středního a vyššího věku. Možnosti terapie jsou zaměřeny na potlačování projevů tohoto onemocnění a prevenci jeho komplikací. Vedle chirurgické léčby se významně uplatňuje také terapie medikamentózní, zahrnující i gelová externa s vyšší koncentrací heparinu. Společně s kompresivní terapií, režimovými opatřeními a důslednou edukací pacienta jsou významnou součástí léčby a své uplatnění nacházejí i v případech po provedené sklerotizaci povrchních žil.

Mezioborové přehledy

Pagetova kostní choroba a pokroky v její léčbě

Paget‘s disease - advances in treatment

MUDr. Jiří Jenšovský

Interní Med. 2006; 8(6): 284-287

Pagetova kostní choroba je druhé nejčastější metabolické onemocnění skeletu, chronické onemocnění vyžadující dlouhodobou, často celoživotní léčbu. Vzhledem k primární poruše na úrovni klonu osteoklastů se v léčbě užívají léky tlumící jejich činnost nebo omezující jejich počet. Historicky prvním byl syntetický lososí kalcitonin. Dosud se v  léčbě Pagetovy choroby užívaly jednak perorální bisfosfonáty v násobcích denních dávek užívaných v léčbě osteoporózy, nebo intravenózní bisfosfonáty s nutností opakovat vždy několik infuzí v odstupu řádově měsíců. Na podzim roku 2005 byl představen a od ledna 2006 je u nás k dispozici zatím nejnovější léčebný postup...

Deprese u somatických onemocnění - tianeptin v denní praxi

Depression common with somatics disorders - tianeptin in primary care

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Interní Med. 2006; 8(6): 288-291

Deprese (D) je závažné, chronické onemocnění mozku postihující až 10 % populace, přičemž celoživotní prevalence je 17 %. D je porucha, která je spojena s nejnižší mírou sociálního uplatnění a fyzické výkonnosti při srovnání s cukrovkou, hypertenzí či artritidou. D vyžaduje pokračovací a udržovací léčbu, přesto bývá nedostatečně diagnostikována a léčena. S depresí je spojena i vysoká mortalita, dále dochází k narušení kognitivních funkcí, dochází ke změnám endokrinním a snížení imunity. D se vyskytuje u celé řady somatických onemocnění, přičemž její rozpoznání a léčení zlepšuje prognózu jak léčebnou, tak i vitální. Je popsáno místo tianeptinu (Coaxilu)...

Diagnostika a léčba chronické rhinosinusitis

Diagnostics and therapy of chronic rhinosinusitis

MUDr. Jan Rottenberg

Interní Med. 2006; 8(6): 292-295

Chronická sinusitida se svojí 15% prevalencí v populaci tvoří jedno z nejběžnějších onemocnění v otorinolaryngologické praxi. Etiologie chronické sinusitidy je endogenní, nejčastěji se tento stav vyskytuje v souvislosti s alergickou a nealergickou hypersenzitivitou imunitního systému. Diagnostika zahrnuje celou řadu nozologických jednotek včetně prognosticky závažných stavů, které v případě jejich nerozpoznání mohou vést k úmrtí či vážnému poškození zdraví. Léčba chronické sinusitidy musí odrážet etiologii stavu – nejčastějším způsobem léčby je funkční endoskopický chirurgický zákrok v kombinaci s následnou konzervativní léčbou topickými kortikosteroid...

Ve zkratce

Pomůcky k aplikaci inzulinu

Mgr., Bc. Pavla Kudlová, doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc

Interní Med. 2006; 8(6): 302-306

Jsou uvedeny základní informace o pomůckách k podkožní aplikaci inzulinu, k nimž v praxi patří klasické jednorázové inzulinové stříkačky, dávkovače inzulinu a inzulinové pumpy.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.