Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 10

Neobvyklý průběh preneoplastické dermatomyositidy jako první projev karcinomu prostaty

MUDr. Julius Vachtenheim CSc, MUDr. Svatava Vosáhlová, MUDr. Andrea Houzarová, MUDr. Jaroslav Točík, MUDr. Šárka Vojáčková, MUDr. Stanislava Cahová

Interní Med. 2007; 9(10): 465-467

V příspěvku autoři chtějí upozornit na neobvyklý začátek karcinomu prostaty s projevy dermatomyositidy, s postižením svalstva horních cest dýchacích, horní části jícnu a kůže horní poloviny hrudníku. Pacient se dostavil s dýchacími potížemi, které se rychle a téměř denně zhoršovaly, až byl nucen být urychleně, pro akutní dušnost, hospitalizován na interním oddělení. Pro nejasný původ a kritický stav byla zahájena léčba vysokými dávkami kortikoidů. Po zlepšení stavu a všestranném pátrání po diagnóze bylo zjištěno, že se jedná o karcinom prostaty. Po dalším klinickém, laboratorním, imunologickém a onkologickém vyšetření bylo na základě výsledků možno...

31. Český a slovenský gastroenterologický sjezd, 6. - 8. 9. 2007, Brno

doc. MUDr. Milan Kment CSc

Interní Med. 2007; 9(10): 470

Ve dnech 6.–8. září 2007 se konal v prostorách brněnského výstaviště již 31. český a slovenský gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí, který vzorně zorganizoval předseda České gastroenterologické společnosti prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. s kolektivem pracovníků Gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kongresu se zúčastnilo celkem 815 osob, z toho 579 lékařů a 138 sester. Své produkty vystavovalo celkem 40 firem. Kongres proběhl pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU prof. J. Žaloudíka a ředitele FN Brno Bohunice R. Krause.

Slovo úvodem

Budeme umírat na infarkt myokardu i ve 21. století?

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2007; 9(10): 415

ICHS postihuje lidstvo nejméně 3000 let, jak bylo dokumentováno na mumiích starého Egypta. Necelých 300 let je popsán syndrom anginy pectoris a dán do souvislosti s uzávěry koronárních tepen. Akutní klinické formy ICHS byly definovány koncem 19. století W. Oslerem (1849–1919), který rozlišoval anginu pectoris minor, anginu pectoris major a status anginosus. V. P. Obrazcov (1849–1920) a N. D. Stražesko (1876–1952) jako první popsali v roce 1910 klinické projevy akutního IM.

Přehledové články

Funkční střevní dyspepsie v terénní praxi

Functional bowel dyspepsia in primary care

MUDr. Karel Lukáš CSc

Interní Med. 2007; 9(10): 420-423

Dyspepsie je souhrn různorodých obtíží, které nemocný lokalizuje do oblasti trávicího traktu. Dyspepsie funkční je porucha nevysvětlitelná strukturálními nebo biochemickými abnormalitami. Příčina vzniku dolního dyspeptického syndromu není zcela objasněna. Dolní dyspepsie je v našich krajích dělena na: dráždivý tračník s podtypy (ranní frakcionované defekace, postprandiální defekace a debakl), spastickou zácpu, funkční průjem a formy neúplné a atypické. K diagnóze vede cílená anamnéza zaměřená na charakteristické projevy (pozitivní složka) a vyloučení organického onemocnění (negativní složka). Do léčby patří opatření režimová a dietní a léčba medikamentózní.

Těžká stadia chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

Severe stages of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

prof. MUDr. Vladimír Vondra DrSc

Interní Med. 2007; 9(10): 424-428

Mezi těžká stadia chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) patří stadium III. (těžké) a stadium IV. (velmi těžké). Jejich současná diagnostika spočívá zásadně na základě spirometrie po bronchodilatačním testu. Těžká stadia CHOPN jsou spojena s největší úmrtností, invaliditou, hospitalizací a zhoršením kvality života. Těžká stadia činí jen zhruba 10 % z celkové prevalence CHOPN, ale těchto 10 % se podílí na většině přímých nákladů na CHOPN. V současné době je léčba těžké CHOPN nákladná, neboť její pravidelnou součástí jsou inhalační dlouhodobě účinkující bronchodilatancia, kortikoidy i jejich kombinace. Moderní léčba je založena na třech nezbytných...

Chlamydie patogenní pro člověka - klinika a terapie

CHLAMYDIAE PATHOGENIC FOR HUMANS

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2007; 9(10): 429-432

Některé infekce způsobené chlamydiemi jsou sice klinicky dávno známé – jako trachom, lymphogranuloma venereum a ornitóza, ale v ČR ani ve vyspělých zemích se nevyskytují vůbec nebo jen zřídka. Naproti tomu bylo v posledních desetiletích prokázáno, že infekce způsobené Chlamydia trachomatis biovary D-K jsou nejčastější sexuálně přenosné urogenitální nákazy. Chlamydophila pneumoniae je známá jen něco přes 10 let, ale již je známo, že se stoupajícím věkem asymptomaticky promořuje celou populaci a je zřejmě až v 10 % původcem komunitních pneumonií. Laboratorní ověření klinického podezření z chlamydiových nákaz není vždy snadné, ale přeceňování jen...

Léčba inzulinem ve vyšším věku

Insulin treatment in older age and the importance of postprandial glycemia for selection of a treatment strategy

doc. MUDr. Milan Kvapil CSc, MUDr. Lucie Doležalová

Interní Med. 2007; 9(10): 434-442

O nejvhodnější léčbě u pacientů s diabetem 2. typu je třeba rozhodnout na základě základních znalostí – glykemie nalačno, glykemie postprandiální a glykohemoglobinu. Postprandiální glykemie koreluje velmi těsně s rizikem kardiovaskulárních příhod. Léčbu inzulinem můžeme u pacientů vyššího věku s diabetem 2. typu aplikovat v několika různých režimech, které vybíráme podle všech přidružených aspektů. Současné inzulinové režimy poskytují možnost bezpečné a velmi účinné terapie.

Raynaudův syndrom způsobený prací s vibrujícími nástroji

Vibration - induced Raynaud’s syndrome

prof. MUDr. Petr Brhel CSc

Interní Med. 2007; 9(10): 444-447

Raynaudův fenomén řadíme mezi funkční cévní poruchy. Jde o záchvatovitou vazokonstrikci na periferních částech končetin vyvolanou chladem nebo emocí. Raynaudův fenomén dělíme na Raynaudovu nemoc, pokud se manifestuje z neznámých příčin, a sekundární Raynaudův syndrom, vzniká-li  jako projev jiného základního onemocnění. Sekundární Raynaudův syndrom může být způsoben prolongovanou expozicí nadlimitním vibracím při práci s ručně ovládaným pneumatickým nářadím nebo s vibrujícími nástroji. Onemocnění je posuzováno jako nemoc z povolání. V letech 1996 až 2006 bylo v České republice uznáno 531 případů nemocí z povolání typu Raynaudova syndromu z vibrací....

Kdy léčit komorové extrasystoly

When to treat ventricular premature beats

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Interní Med. 2007; 9(10): 448-452

Přehled znalostí o komorové extrasystolii obsahuje v základní části definici, klasifikaci a výskyt komorové extrasystolie. Pro léčbu komorové extrasystolie je nezbytné stanovení její závažnosti, která roste s přítomností strukturálního onemocnění srdce, s omezením funkce levé komory a s početností a komplexností komorové extrasystolie. Ke stanovení závažnosti a četnosti extrasystolie je nezbytné provedení echokardiografického vyšetření, Holterovy monitorace ekg a na základě výsledků těchto vyšetření lze stanovit léčebný postup. Při rozhodování o léčebné strategii je nutno počítat s proarytmogenním efektem antiarytmik. Jsou uvedeny zásady a postupy...

Informace

XIV. kongres České internistické společnosti, 16. - 19. 9. 2007, Praha

MUDr. Pavel Havránek

Interní Med. 2007; 9(10): 468-469

Bylo moc příjemné se setkat s řadou kolegů internistů, praktiků, se specialisty z jiných oborů, které jsou blízké interní medicíně. Pravidelné střídání kongresů České internistické společnosti zavedlo tentokrát sjezdové jednání ve dnech 16.–19. 9. do Kongresového centra v Praze, setkání v Brně nás čeká zase příští rok. Šance potkat někoho známého byla opravdu velká, návštěvnost hlavního setkání internistů, lékařů i sester, má stále stoupající trend a přesáhla číslo 2000 účastníků. Tento fakt podporuje přesvědčení předsedy internistické společnosti profesora Richarda Češky o tom, že internista není druh na vymření. Jednotlivé odborné společnosti...

Sdělení z praxe

Hlášené virové hepatitidy u intravenózních narkomanů v ČR

MUDr. Jozef Dlhý, MUDr. Čestmír Beneš

Interní Med. 2007; 9(10): 462-464

Virové hepatitidy představují významné zdravotní riziko intravenózní aplikace drog, které důležitou mírou upozorňuje na sdílení injekčních jehel a stříkaček. V České republice jsou hlášené přenosné nákazy od roku 1993 evidovány v informačním systému Epidat. Databáze systému je vytvářena pracovníky protiepidemických oddělení krajských hygienických stanic. Struktura hlášení byla postupně zdokonalována do podoby, která umožňuje počínaje rokem 1996 analýzu případů s rizikovým chováním v anamnéze. V letech 1996–2005 bylo v České republice hlášeno celkem 19 646 onemocnění virovými hepatitidami, z toho 29,7 % (5 838) případů tvoří postižení osob s intravenózní...

Mezioborové přehledy

Několik poznámek k diagnostice a léčbě stresové inkontinence moči

Some notes on diagnosis and treatment of urinary stress incontinence

MUDr. Jan Zmrhal CSc

Interní Med. 2007; 9(10): 453-458

Autor uvádí základní údaje o stresové inkontinenci, její etiologii, prevalenci a rizikových faktorech. Popisuje základní diagnostiku, která je v možnostech každého lékaře, a diagnostiku specializovanou, která je záležitostí erudovaného odborníka. V přehledu je uveden základní výčet metod konzervativní léčby, z nichž nejúčinnější je dle autorových zkušeností elektrostimulace a gymnastika pánevního dna. Z vlastního materiálu uvádí autor výsledky kolposuspenze dle Burche a TVT dle Ulmstena za delší časové období.V současnosti v operativě dominuje miniinvazivní uretropexe prováděná převážně z obturátorového přístupu. Úplnou novinkou je miniaturní páska...

Fytoestrogeny v gynekologické praxi

Phytoestrogens in gynecological practice

doc. MUDr. Ivana Oborná Ph.D, doc. Ing. Helena Fingerová CSc, RNDr. Jana Březinová Ph.D

Interní Med. 2007; 9(10): 459-461

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, jejichž struktura a velikost molekuly je podobná estrogenům, a tak mohou různými mechanizmy ovlivňovat estrogenní stav organizmu. Doporučují se hlavně při léčbě menopauzálních obtíží jako alternativa hormonální substituční léčby. Méně je známo, že fytoestrogeny mohou ovlivňovat farmakokinetiku i dynamiku některých léků indukcí či inhibicí jaterních i střevních enzymů. Riziko možných interakcí snižuje podrobná anamnéza. Fytoestrogeny mají i nezanedbatelný antioxidační efekt. Jejich dostatečný příjem v potravě společně s dodržováním zásad zdravého životního stylu může být optimální cestou k zlepšení kvality...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.