Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 5

Slovo úvodem

Humor v medicíně má být laskavý

MUDr. Karel Nešpor CSc

Interní Med. 2007; 9(5):

Přehledové články

Nealkoholická steatóza a steatohepatitida

Nonalcoholic steatosis and steatohepatitis

doc. MUDr. Radan Brůha CSc, MUDr. Karel Dvořák

Interní Med. 2007; 9(5): 210-212

Nealkoholická steatohepatitida (NASH) je charakterizována postižením jater, které je morfologicky podobné postižení při abúzu alkoholu. Nejčastější příčinou NASH je metabolický syndrom s obezitou, inzulinovou rezistencí a hyperlipidemií. NASH může vést i k rozvoji jaterní cirhózy se všemi jejími komplikacemi. NASH se většinou objeví při náhodném zjištění vyšších transamináz. Diagnóza spočívá ve vyloučení jiných možných příčin steatotického poškození. Jaterní biopsie posoudí stupeň fibrózy i zánětlivého postižení, k odlišení od alkoholického původu většinou nevede. Léčba je empirická a zaměřuje se většinou na léčbu přítomného metabolického syndromu....

Vývoj bakteriální rezistence a nová antimikrobní léčiva

The development of bacterial resistance and new antimicrobial agents

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Interní Med. 2007; 9(5): 213-216

Aplikace antibiotik je nedílnou součástí terapie bakteriálních infekcí, které lze zjednodušeně chápat jako „nefyziologicky probíhající interakci mezi bakterií a člověkem“. K důležitým schopnostem bakterií patří zvyšování jejich odolnosti k antimikrobním přípravkům a z tohoto důvodu k velmi závažným nežádoucím projevům antibiotik patří vznik a šíření bakteriální rezistence, kterou lze spojovat se zvýšenou morbiditou a mortalitou infekcí vyvolaných multirezistentními bakteriemi. Tento problém je nutné řešit na všech patřičných úrovních, především zvýšeným úsilím při vývoji nových antibiotik a současně důraznou prevencí vzniku a šíření multirezistentních...

Novinky v léčbě chronických virových hepatitid

News in treatment of chronic viral hepatitis

prof. MUDr. Petr Husa CSc

Interní Med. 2007; 9(5): 217-220

Infekce viry hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) patří mezi vůbec nejčastější virové infekce u lidí a představují i v současné době velmi závažný zdravotnický problém. Chronické hepatitidy B a C jsou v celosvětovém měřítku nejčastějšími příčinami jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu, které jsou zatíženy významnou mortalitou. Konečná stadia infekce HBV a HCV jsou nejčastějšími indikacemi pro transplantaci jater. V současnosti je ve Spojených státech a řadě zemí západní Evropy schváleno pro léčbu chronické hepatitidy B celkem 6 účinných léků - pegylovaný interferon alfa-2a, konvenční interferon alfa, lamivudin, adefovir dipivoxil, entecavir...

Screening sporadického kolorektálního karcinomu v Čr

Screening of sporadic colorectal cancer in Czech republic

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc, doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D, MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. Petr Pokorný, MUDr. Štěpán Suchánek

Interní Med. 2007; 9(5): 221-224

Česká republika zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách incidence kolorektálního karcinomu (KRCA). V ČR ročně onemocní kolem 8 000 osob a asi 5 000 na tuto chorobu zemře. Tyto ztráty jsou zbytečné, neboť KRCA patří k nejlépe léčitelným nádorům, pokud se zjistí v časném stadiu. Screening KRCA byl zahájen v ČR pilotními studiemi v roce 1979. V letech 1985-1991 a 1997-1998 se uskutečnily dvě otevřené prospektivní studie zahrnující více než 120 000 probandů a studie nákladů a finančního užitku (cost-benefit). Populační screening probíhá od 1. 7. 2000 v rámci preventivních prohlídek u bezpříznakových jedinců od 50 let věku...

Hypertenze - léčba ve vyšším věku

Hypertension - tratment in the elderly

MUDr. Ivan Řiháček Ph.D, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Petr Fráňa

Interní Med. 2007; 9(5): 225-229

V posledních letech stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Za 50 let bude každý třetí obyvatel České republiky starší než 65 roků. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu. Výběr antihypertenziva by se měl odvíjet od přidružených onemocnění a být stanoven individuálně. Léky první volby jsou diuretika, ACE inhibitory, sartany a blokátory kalciových kanálů. Léčba by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Starší osoby užívají často další léky....

Antiresorpční a osteoanabolická léčiva, mechanizmy účinku, terapeutická hodnota

Antiresoptive and osteoanabolic medications - mechanisms of the effect, therapeutic value

Mgr. Šárka Blažková, Mgr. Magda Vytřísalová, doc. RNDr. Jiří Vlček CSc

Interní Med. 2007; 9(5): 230-232

Osteoporóza je chronické metabolické onemocnění skeletu se závažnými klinickými, sociálními a ekonomickými dopady. Je možno jí úspěšně předcházet i léčit. Cílem léčby je zabránit zlomeninám, a to zvýšením (nebo alespoň zachováním) množství a kvality kostní hmoty. Léčba je dlouhodobá a její úspěšnost velmi závisí na spolupráci pacienta. K léčbě postmenopauzální osteoporózy jsou dostupná léčiva, která prokazatelně snižují riziko obratlových i mimoobratlových zlomenin a umožňují zlepšit stav kostní tkáně.

Idiopatická plicní fibróza - novinky v diagnostice a léčbě

Idiopathic pulmonary fibrosis - current concepts in diagnosis and treatment

MUDr. Martina Vašáková

Interní Med. 2007; 9(5): 233-236

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je závažným onemocněním s nepříznivou prognózou, se středním přežitím pacientů navzdory léčbě 3–5 let. Etiologie a patogeneze onemocnění není zatím plně objasněna. Předpokládá se však, že příčinou fibroprodukce v plicní tkáni, jako odpovědi na neznámý insult, může být nerovnováha imunitní odpovědi ve smyslu převahy Th2 typu. Onemocnění se manifestuje pozvolna progredující námahovou dušností. Typickým nálezem jsou paličkovité prsty a poslechový fenomén krepitu nad plicními bázemi. V radiologickém nálezu dominuje obraz rozšíření interlobulárních sept s obrazem voštinovité plíce, funkčně najdeme většinou restrikční...

Současné možnosti endoskopické terapie obezity

State of the art endoscopic treatment of obesity

MUDr. Evžen Machytka

Interní Med. 2007; 9(5): 237-239

Incidence obezity celosvětově stoupá. Možnosti léčby jsou omezené a výsledek nebývá dlouhodobý. Chirurgické možnosti léčby jsou sice účinné, ale velmi invazivní metody. V posledních letech se intenzivně vyvíjejí šetrnější přístupy založené převážně na endoskopickém nebo endoskopicko-chirurgickém přístupu.

Sdělení z praxe

Gravidní žena s bolestmi na hrudi

MUDr. Tomáš Fiala, MUDr. Jerguš Mistrík, MUDr. Jiří Tesař Ph.D

Interní Med. 2007; 9(5): 248-250

V předkládaném článku je na pozadí konkrétní kazuistiky poukázáno na některé problémy týkající se diagnostiky a terapie u gravidních žen z pohledu kardiologa.

Mezioborové přehledy

Léčba atopické dermatitidy/ekzému u dospělých

Treatment of atopic dermatitis in adults

MUDr. Nina Benáková

Interní Med. 2007; 9(5): 240-246

Článek informuje o nových objevech poruchy kožní bariéry a jejich významu v patogenezi atopické dermatitidy. Po praktickém přehledu forem atopické dermatitidy, současné diagnostiky a léčby a jejich zásad jsou uvedena doporučení: otázky edukace, pátrání po provokačních faktorech, prevence, používání a příklady emoliencií, lokálních kortikoidů a jejich bezpečnostních režimů. Text je doplněn o doporučení osvětové literatury pro pacienty.

Firemní informace

Zpráva z XV. Výročního kongresu České kardiologické společnosti

Interní Med. 2007; 9(5): 254

Datum konání: 13. – 16. května 2007, Brno. Satelitní sympózium MSD: fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu.

Právo v medicíně

Předmět povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Pavel Uherek

Interní Med. 2007; 9(5): 251-253

První část článku se zabývá obecně problematikou povinné mlčenlivosti, její definicí, povahou a účelem. V další části se článek zabývá popsáním předmětu povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, tj. rozsahem údajů, které jsou touto povinnou mlčenlivostí kryty. Článek dále definuje jednotlivé skupiny údajů chráněných mlčenlivostí a podmínky, dle kterých pod povinnou mlčenlivost spadají. Rovněž popisuje formu údajů spadajících pod povinnou mlčenlivost. Dále jsou rozebrány některé sporné případy, kdy v praxi není zřejmé, zda se o údaj spadající pod povinnou mlčenlivost jedná, či nikoliv.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.